kaligrafia

Piąteczka! #8

Ostat­nio mądra oso­ba powiedzi­ała mi, że muszę popra­cow­ać nad włas­ną sys­tem­aty­cznoś­cią i kon­sek­wencją w real­iza­cji poczynionych planów.

Sko­ro tak, choć cza­su na cokol­wiek ostat­nio mało, a dziś piątek to czas na piąteczkową Piąteczkę. Numer osiem. Zapraszam.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka! #8

Piąteczka! #3

Sko­ro to już trze­cia część pod tym szyl­dem, to już swo­bod­nie mogę mówić o cyk­lu. Niereg­u­larnym, bo niereg­u­larnym, ale jed­nak cyklu.

A w dzisiejszym odcinku trochę liter­nict­wa, muzy­cz­na arche­olo­gia i trochę o biz­ne­sie. Jeśli w ogóle kogokol­wiek to intere­su­je, to… smacznego!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka! #3