fbpx
Przejdź do treści

internet beta

Piąteczka #19

Trochę mam wraże­nie, że dzisiejsza Piątecz­ka pow­stała na kolanie. Choć mate­ri­ały zgro­madz­iłem już w poniedzi­ałek, to zupełnie nie miałem kiedy poszczegól­nych tem­atów rozwinąć.

Mam nadzieję, że biedy nie ma. Dziś o między­nar­o­dowej Hań­bie, fon­cie który z nieopła­conego pro­jek­tu prze­rodz­ił się w jeden z najpop­u­larniejszych obec­nie kro­jów pis­ma, dwóch prezkach z Inter­net Bety, nowej Natu i pewnej desko­rolkowej grze.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #19

Piąteczka #18

W wielkim skró­cie — dziś o przy­cisku, który robi furorę w sieci, choć wszyscy zrozu­mieli go zupełnie inaczej, o pieprze­niu policji przez czar­nuchów z nastaw­ie­niem, mieszkan­iowych majster­sz­tykach z kierunk­owym 022, czwarty raz o Dis­clo­sure oraz dwa słowa, jeden kolaż i trzy filmy o Inter­net Becie.

Zapraszam.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #18

Internet Beta

Jutro wiec­zorem lądu­ję w Rzes­zowie, gdzie od środy do piątku odby­wać się będzie jed­na z najbardziej branżowych z branżowych imprez branży internetowej.

Trzy dni prelekcji prowad­zonych przez ludzi związanych z mar­ketingiem, biz­ne­sem i IT. Oraz sro­mot­nych melanży.

Czy­taj dalej »Inter­net Beta