fbpx
Przejdź do treści

gra

Dlaczego Pokemon Go opanowało świat?

Dziesięć dni. Tyle zajęło Poke­mon Go, by zrów­nać się w iloś­ci akty­wnych użytkown­ików z Twitterem.

Kil­ka dni temu zro­biłbym wielkie oczy, gdy­bym usłyszał, że ktoś musi roz­chodz­ić jajko. Dzisi­aj swo­bod­nie roz­maw­iam o rozstaw­ia­n­iu rozpy­lacza (lure mod­ule) i kadzideł (incense), żeby zwabić stwor­ki, czy o ich trans­ferze i ewoluowaniu.

Zami­ast hej­tować i wyśmiewać się z kole­jnych inter­ne­towych doniesień o ludzi­ach zamieni­a­ją­cych się, postanow­iłem sprawdz­ić o co tyle krzyku. I wsiąkłem.

Czy­taj dalej »Dlaczego Poke­mon Go opanowało świat?