forin

Uszanowanko O.S.T.R.

Już jutro, 9 kwiet­nia w łódzkiej Atlas Are­nie odbędzie się bene­fis twór­c­zoś­ci Ostrego. W ramach pod­sumowa­nia dwudzi­es­tu lat na sce­nie Adam ten jeden jedyny raz wykona utwory ze wszys­t­kich swoich albumów. Na sce­nie pojaw­ią się goś­cie, z który­mi zagra wspólne numery. Których nigdy wcześniej na żywo nie było okazji wykonać. 

W związku z tym wydarze­niem stworzyłem spo­ti­fy’ową kom­pi­lację. Którą się dziś tu z Wami dzielę. Przy okazji, opowiadam his­torię dwóch naj­ciekawszych kon­certów, w których uczest­niczyłem. I wyciągam sporo mate­ri­ałów archi­wal­nych. Zapraszam!

Czy­taj dalej »Uszanowanko O.S.T.R.

Most 63

Oburze­nie z powodu koszulek pow­stańczych, naśmiewanie się z szafi­arek styl­izu­ją­cych się na łącznicz­ki, wytykanie piknikowego charak­teru obchodów czy w końcu punk­towanie mediów i branży kreaty­wnej za żerowanie na tem­atyce Pow­sta­nia Warsza­wskiego — oto obraz mojego face­bookowego news­fee­da z ostat­nich dni.

Jakiejkol­wiek reflek­sji na tem­at wydarzeń sprzed siedemdziesię­ciu lat brak.

Powiecie: “Fejs­buk to nie miejsce na takie treś­ci”… A ja odpowiem: dlaczemu nie? Może zami­ast ujadać na grotestkowość samych obchodów, warto pogrze­bać trochę w źródłach i podzielić się wartoś­ciową historią?

I, szczęśli­wie, przez cały ten okołopow­stańczy clut­ter udało mi się prze­bić infor­ma­cji o “Moście63” autorstwa Grześ­ka Piwnick­iego i Piotr­ka Jasińskiego z Truest.

Czy­taj dalej »Most 63

To był dobry weekend

Nie mam tutaj trady­cji spowiada­nia się z week­endowych akcji, ale niniejszy obfi­tował w kil­ka ciekawych wydarzeń i zaowocow­ał ciekawy­mi odkryci­a­mi, który­mi postanowiem się z Wami podzielić.

W poś­cie tym zna­jdziecie zatem kil­ka lokalnych pod­powiedzi oraz… mikro konkurs z kartą zniżkową jako nagrodą. Elo.

Czy­taj dalej »To był dobry weekend