fbpx
Przejdź do treści

fkż

W domu z FKŻ (playlista)

W czer­w­cu — przy okazji infor­ma­cji na tem­at Pro­logu 30. FKŻ — wspom­i­nałem Wam o stwor­zonych przez orga­ni­za­torów fes­ti­walu playlis­tach Spo­ti­fy. Oraz o tym, że samozwańc­zo powołałem do życia własną.

I gdy kil­ka tygod­ni temu dostałem propozy­cję opub­likowa­nia jej ofic­jal­nie pod ban­derą FKŻ, postanow­iłem pode­jść do tem­atu na nowo. Efekt mojej pra­cy może­cie sprawdz­ić już dziś.

Czy­taj dalej »W domu z FKŻ (playlista)

Cześć, co słychać? #2

Ostat­nich kilka­naś­cie miesię­cy było dla mnie niezłym roller­costerem. Kil­ka razy zbier­ałem się nawet do pod­sumowa­nia tego w ramach „Alfa­betu Aksa”. Najpierw planowałem zro­bić to w okoli­cach przeło­mu roku. Później — w okoli­cach urodzin. I choć niemal wszys­tkim literkom udało się przyp­isać jakieś znacze­nie, to jed­nak nigdy nie wygospo­darowałem na ich opisanie czasu.

Czy­taj dalej »Cześć, co sły­chać? #2

Moje typy na 29. FKŻ

Po raz kole­jny mam nieby­wałą przy­jem­ność wspier­ać Fes­ti­w­al Kul­tu­ry Żydowskiej w roli akredy­towanego blogera. 21 czer­w­ca star­tu­je 29. już edy­c­ja tego wydarzenia i — jak co roku — postanow­iłem przy­go­tować moje subiek­ty­wne zestaw­ie­nie naj­ciekawszych koncertów.

Na wstępie ostrzegam — jestem dość scep­ty­cznie nastaw­iony do tegorocznego line-upu. I właśnie tym bardziej czekam na tę edy­cję. Bo fes­ti­w­al już niejed­nokrot­nie mnie zaskoczył.

Załóż­cie słuchaw­ki, otwórz­cie głowy i… lec­imy! Porządek moc­ni niechronologiczny.

Czy­taj dalej »Moje typy na 29. FKŻ

Moje typy na 28. FKŻ

28 edy­c­ja Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej już trwa. Znów mam przy­jem­ność przyglą­dać się temu wydarze­niu jako akredy­towany bloger. Trady­cji stać się musi za dość, więc i w tym roku nie może zabraknąć rekomen­dacji naj­ciekawszych moim zdaniem punk­tów tegorocznego programu.

Uwa­ga — porządek moc­no niechrono­log­iczny! Lecimy?

Czy­taj dalej »Moje typy na 28. FKŻ

Moje typy na 27. FKŻ

24 czer­w­ca star­tu­je kole­j­na edy­c­ja Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej w Krakowie. Ponown­ie będę miał przy­jem­ność uczest­niczyć w tym wydarze­niu jako akredy­towany bloger. Przegląd rozkładu jazdy i wybór naj­ciekawszych moim zdaniem jego punk­tów stał się tu już nie­jako tradycją.

Dlat­ego nie mogło go zabraknąć i w tym roku. Zatem… Lecimy!

Czy­taj dalej »Moje typy na 27. FKŻ

Byłem w radiu!

Przyz­nam szcz­erze, że jako bloger nigdy nie układałem sobie ścieżki.

Ale gdy­bym rozpisy­wał sobie jakieś kamie­nie milowe, to zaprosze­nie do radia w roli eksper­ta muzy­cznego mógłbym potrak­tować za jeden z nich. Odhaczone.

Choć nie był to mój debi­ut w radiowym studio.

Czy­taj dalej »Byłem w radiu!

Bemet w Alchemii

Ostat­nie w którym wziąłem udzi­ał wydarze­nie tegorocznego fes­ti­walu było ide­al­ną jego klam­rą. Zarówno w kon­tekś­cie muzy­cznym, jak i wykonawczym.

I tym postem kończę tem­at 25. edy­cji Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej. Licząc na to, że w przyszłym roku również będzie mi dane stworzyć podob­ną relację.

Czy­taj dalej »Bemet w Alchemii

Midnite Session w Alchemii

Mid­nite Ses­sion to fes­ti­walowa trady­c­ja afterów na zakończe­nie każdego dnia kon­cer­towego. O półno­cy w podziemi­ach Alchemii, w oparach alko­holu i dymu, na sce­nie pojaw­ia­ją się muzy­cy z różnych zespołów, by w zupełnie niefor­mal­nych okolicznoś­ci­ach wspól­nie poimprowizować.

Słysza­łem o tych imprezach dużo, ale nigdy nie udało mi się na nie trafić. Gdy w fes­ti­walowym rozkładzie jazdy zobaczyłem, że tego dnia scenę dzielić mają Alte Zachen i Kuti­man, wiedzi­ałem że następ­nego dnia będę chodz­ił niewyspany.

Czy­taj dalej »Mid­nite Ses­sion w Alchemii

Ori Alboher w Chederze

W ciągu najbliższych dni pub­likować tu będę pod­sumowanie kilku kon­certów z tegorocznego Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej.

Patrząc na szk­lankę do połowy pustą moż­na trak­tować to jako skan­dal, że pub­liku­ję te treś­ci pół roku po skończe­niu FKŻ. Ja jed­nak staram się widzieć tą samą szk­lankę w połowie pełną. Dlat­ego — na pół roku przed kole­jną edy­cją — pokazu­ję Wam jak fajnie było w 2015, żebyś­cie zaplanowali sobie wol­ny tydzień za pół roku i wpadli na kole­jną odsłonę. O.

Czy­taj dalej »Ori Albo­her w Chederze

MLDVA w Kwartale FKŻ

Z końcem czer­w­ca, dzię­ki uprze­j­moś­ci orga­ni­za­torów Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej, miałem okazję uczest­niczyć w tegorocznej edy­cji jako akredy­towany bloger.

O naj­ciekawszych punk­tach muzy­cznego pro­gra­mu pisałem wtedy w dedykowanym poś­cie. Udało mi się uczest­niczyć w praw­ie wszys­t­kich kon­cer­tach z tej listy. Poza jed­nym, który zastąpiłem innym wydarze­niem. I przyz­nam szcz­erze, że żaden z wykon­aw­ców nie zawiódł.

Czas na pod­sumowanie tego co miałem okazję zobaczyć, posłuchać i sfo­tografować. Przez najbliższe dni zna­jdziecie tu moje wspom­nienia z tego wydarzenia wraz z fotodokumentacją.

Zaczy­namy od reprezen­tan­tów Krakowa.

Czy­taj dalej »MLDVA w Kwartale FKŻ