deskorolka

Piąteczka #60

Dziś tygod­nia koniec i początek.

Więc ucz­ci­jmy piątek w jedynie właś­ci­wy sposób. Czyli zestawem pię­ciu cieka­wostek, które spodoba­ją Wam się na tyle, że z chę­cią poda­cie ten tekst dalej.

No, dalej — wyzy­wam Was!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #60

Piąteczka #57

Przesyłam gorące pozdrowienia z Chałup.

Ale urlop urlopem, a obow­iąz­ki obow­iązka­mi. Sko­ro dziś piątek, to czas na Piąteczkę. Czyli pięć cieka­wostek z różnych czeluś­ci inter­ne­tu z okazji piątku. Piątecz­ka. Kumacie?

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #57

Piąteczka #38

Z tygod­nia na tydzień, gdy piątek zbliża się coraz więk­szy­mi kroka­mi, pojaw­ia się u mnie poczu­cie spełnienia pewnego obow­iązku… Wywiązanie się z postaw­ionego przed sobą zada­nia cza­sem przy­chodzi mi z lekkoś­cią, a cza­sem rodzi się w bólach.

Ostat­ni­mi cza­sy tar­ga­ją mną pewne myśli, by na jak­iś czas ten cykl zaw­iesić. Zwłaszcza, że choć znaleziska trafi­a­ją mi się zac­ne, to weny do ich obsz­ernego opisy­wa­nia zbyt­nio nie posiadam.

Zapowiadam więc, że losy tego cyk­lu są bliżej niedookreślone. Śpiesz­cie się kochać piątecz­ki — tak szy­bko odchodzą.

Ale póki co… Czy­ta­j­cie i oglą­da­j­cie. I daj­cie w ogóle jak­iś znak życia, okej?

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #38

Piąteczka #22

Wybacz­cie, ale dziś Was zmuszam do czy­ta­nia. To Piątecz­ka, w której 80% mate­ri­ałów odsyła Was do jakichś dłuższych tek­stów. Taka moja mis­ja — cała Pol­s­ka czy­ta rekomen­dac­je od Aksia. O.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #22

Piąteczka! #9

To był strasznie nud­ny tydzień na Fejs­buku. Tylko jeden z poniższych linków pochodzi z tego źródeł­ka. Resztę musi­ałem wygrze­bać sam.

Dzisi­aj dwie abso­lutne (dla mnie) petardy oraz przy­na­jm­niej jeden zapy­chacz. Zgad­ni­j­cie które to które. Smacznego!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka! #9