charles bradley

Sonar i DJ Shadow ze świeżymi singlami

Pozostałe trzy sztosy to również nowości.

Zaczy­namy od nowego utworu DJ Shad­owa, który wkrótce wraca po pię­ciu lat­ach z kole­jnym albumem. Następ­nie lec­imy z nowym pro­jek­tem Sonar Soula, który zostanie wydany w U Know Me Records. Potem wjeżdża tanecznym krok­iem Charles Bradley, a soulowy kli­mat podtrzy­ma Snoh Aale­gra. Kończymy koop­er­acją trzech artys­tów, których poz­nałem dzię­ki tej serii: Kali Uchis, Vince Sta­ples oraz Steve Lacy z The Inter­net we wspól­nym numerze.

Baw­cie się dobrze, dzieciaki!

Czy­taj więcej »Sonar i DJ Shad­ow ze świeży­mi singlami

Muzyczny marzec

Chwilę temu przy­pom­ni­ałem sobie o wyjątkowo niereg­u­larnym cyk­lu. W jego ramach pod­sumowu­ję to co udało mi się doświad­czyć w tema­cie muzy­ki w ciągu ostat­niego miesią­ca kalendarzowego.

Idąc za ciosem — zapraszam do mar­cowego podsumowania.

Czy­taj więcej »Muzy­czny marzec

Dmuchawce, latawce, sztos

Abra, o której zupełnie nic nie wiem, ale chy­ba będę śledz­ił. Charles Bradley, który za niecałe dwa tygod­nie wypuszcza kole­jny album w Dap­tone Records (#CZEKAM). Gor­don City, przy którym tupię nóżką. Parov Ste­lar, który bierze na warsz­tat sztos Elli Fitzger­ald. Oraz Base­ment Freaks, które wró­ciło z nowym materiałem.

Co najm­niej dwój­ka z dzisiejszej piąt­ki z pewnoś­cią pojawi się w pod­sumowa­niu 2k16. Ciekawe, czy zgad­niecie kto?

Czy­taj więcej »Dmuchaw­ce, lataw­ce, sztos