biznes

Piąteczka! #3

Sko­ro to już trze­cia część pod tym szyl­dem, to już swo­bod­nie mogę mówić o cyk­lu. Niereg­u­larnym, bo niereg­u­larnym, ale jed­nak cyklu.

A w dzisiejszym odcinku trochę liter­nict­wa, muzy­cz­na arche­olo­gia i trochę o biz­ne­sie. Jeśli w ogóle kogokol­wiek to intere­su­je, to… smacznego!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka! #3

Twój pomysł żyje w równoległym świecie

Masz pomysł na kna­jpę, ser­wis inter­ne­towy, pro­dukt lub aplikację mobil­ną… Jest unikalny, niespo­tykany, wręcz — rewolucyjny. Trzy­ma­jąc w dłoni piwko, w myślach przelicza­sz już kole­jne zera, które pojaw­ią się na Twoim rachunku bankowym. I wierzysz w to, że za kil­ka lat w tej samej dłoni trzy­mać będziesz kieliszek z szampanem.

Pozwól, że sprowadzę Cię na ziemię.

Czy­taj dalej »Twój pomysł żyje w równoległym świecie