adweb

Kwietniowe premiery

Pier­wszy kwiet­nia to co roku doskon­ały czas na obwieszczanie światu swoich spek­taku­larnych pomysłu oraz star­towanie z nowy­mi pro­duk­ta­mi czy usługami.

Dziś kil­ka naj­ciekawszych przykładów z tego, co przewinęło się w internecie.

Czy­taj dalej »Kwiet­niowe premiery

AdwebGate

Może nie jesteś­cie świado­mi, ale od kilku­nas­tu dni w pol­skiej sieci obser­wować moż­na najwięk­szą awar­ię firmy hostin­gowej. Blisko dwa tygod­nie temu ser­w­ery należącej do Grupy Adweb mar­ki 2be zostały wyczyszc­zone przez niez­nanych spraw­ców. Klien­tom wyparowały wszys­tkie dane, które trzy­mali u nich. Zniknęły strony, nie ma dostępu do skrzynek pocztowych…

Całą his­torię bard­zo dokład­nie w wywiadzie dla Host­ingNews przed­staw­ił Bartek Juszczyk — właś­ci­ciel całego tego biznesu.

I to jest złe na tak wielu płaszczyz­nach, że nie wiem od czego zacząć…

Czy­taj dalej »Adwe­b­Gate