2k13

#szerokości w 2k14

Przed końcem roku nie zdążyłem z najważniejszym dla mnie pod­sumowaniem. Pojawi się zapewne w najbliższych dni­ach, a w nim zna­jdziecie zestaw­ie­nie najważniejszych momen­tów w moim życiu, które wydarzyły się w ciągu min­ionych dwu­nas­tu miesię­cy. Bo był to dla mnie bard­zo ważny rok. Wspani­ały to był rok i nie zapom­nę go nigdy

Ale, ale — nie o tym dzisiaj!

Czytaj dalej »#szerokości w 2k14

2k13BIZ, czyli branżowe podsumowanie roku

Kończą­cy się rok był dla mnie nieco specy­ficzny — zaczy­nałem go współt­worząc grę na iOS, później na krót­ki moment wró­ciłem do inter­ak­ty­wu, by skończyć w zespołu IT firmy rozwi­ja­jącej plat­for­mę do mar­ketingu mobil­nego. Co praw­da pod­sumowanie branżowe nie bard­zo wpa­sowu­je się w tute­jsze treś­ci, ale tem­aty związane z inter­netem przewi­jały się tu dosyć częs­to, więc… czemu nie? Zapraszam / przepraszam.

Czy­taj dalej »2k13BIZ, czyli branżowe pod­sumowanie roku

2k13MUZ, czyli podsumowanie roku w muzyce

Po trwa­ją­cym dwa lata powro­cie do fas­cy­nacji pol­skim rapem (sprawdź moje recapy dla dig­gin z 2011 i 2012), w bieżą­cym roku udało mi się wyjrzeć trochę dalej poza tą szu­flad­kę. I choć w tegorocznym zestaw­ie­niu ponown­ie domin­u­ją rapowe albumy, to mimo wszys­tko znalazło się też miejsce dla innych brzmień.

Przede wszys­tkim, to znów był dobry rok dla muzy­ki. I w niniejszym poś­cie spróbu­ję się z nim god­nie pożeg­nać. Zapraszam do pod­sumowa­nia najlep­szych płyt oraz utworów z jaki­mi miałem sty­czność w kończą­cym się 2k13.

Czy­taj dalej »2k13MUZ, czyli pod­sumowanie roku w muzyce