Po prostu Madlib


Kil­ka tygod­ni temu zostałem popros­zony przez Flinta o wyse­lekcjonowanie pię­ciu ulu­bionych utworów, w których palce maczał Madlib i opa­trze­nie ich spon­tan­icznym komen­tarzem. Z tego typu prośbą Marcin zgłosił się równole­gle do kilku zac­nych per­son z branży muzy­cznej, m.in. Rad­ka Mis­zcza­ka, Fil­i­pa Rauczyńskiego, Druha Sławka czy Sebas­tiana Jóźwia­ka. A że próśb takich się nie lekce­waży, typy swo­je w wyz­nac­zonym ter­minie podesłałem.

Wszys­tkie pro­jek­ty Madli­ba różnią się od siebie diame­tral­nie i tym ciężej było mi wyse­lekcjonować te pięć naj­ciekawszych utworów. Dlat­ego wybrałem pięć płyt, które wywarły na mnie najwięk­sze wraże­nie, a przed­staw­ione utwory mają charak­ter muzy­cznej zajaw­ki danego krążka.W rezulta­cie przy­czyniłem się do pow­sta­nia opub­likowanego w por­talu T‑Mobile Music artykułu Po pros­tu wiel­ki. 25 x Madlib, do którego lek­tu­ry serdecznie zapraszam. Klik, klik!

madlib