Pierwsze koncerty

Jak­iś czas temu napisałem, że gdy­bym miał stworzyć listę kon­certów – marzeń, to składała­by się z trzech pozy­cji. Znalazły­by się na niej: Rage Against The Machine, Beast­ie Boys oraz The Roots.

Pier­wszego raczej nie zobaczę, drugiego nie zobaczę na pewno, trze­ci — mimo początkowego fatum — ostate­cznie udało mi się zal­iczyć. Ale mogę się cofnąć w cza­sie i zobaczyć ich pier­wsze kon­cer­ty. A Wy razem ze mną. Jeśli to w ogóle kogokol­wiek interesuje.

RATM

Nagranie pow­stało w październiku 1991 na uni­w­er­syte­cie kali­forni­jskim (Cal State North­ridge). Zaw­iera godzin­ny zapis pier­wszego w his­torii wys­tępu RAT­Mów przed publicznością.

Tom Morel­lo powiedzi­ał ser­wisowi Rock Sound:

Pamię­tam, że gdy zaczy­nal­iśmy grać nie było niko­go pod sceną, byli tylko ludzie kręcą­cy się w tę i we w tę na stołówkę uni­w­er­sytecką. Po godzinie gra­nia zgro­madzil­iśmy kil­ka kiwa­ją­cych się głów i na tym etapie kari­ery było to dla nas zwycięstwo.

W trak­cie kon­cer­tu usłyszeć moż­na 11 numerów pochodzą­cych z ich demów­ki. Kil­ka z tych utworów trafiło później na debi­u­tanc­ki album, sta­jąc się nieśmiertel­ny­mi hita­mi — jak “Killing in the name of” czy “Bomb­track”. I fajnie zobaczyć tą brud­ną energię w garażowym wydaniu.

Beastie Boys

Być może część z Was nie zda­je sobie sprawy z pewnych dat. Mike D i MCA swój pier­wszy pro­jekt muzy­czny — hardcore’owo punkrock­owy The Young Abori­gens — założyli w… 1978 roku. Współt­worzyli go razem gitarzys­tą Johnem Berrym oraz perku­sistką Kate Schel­len­bach. Trzy lata później Abo­ry­geni przek­sz­tał­cili się w Beast­ie Boys i mniej więcej w tym cza­sie Berry’ego zastąpił Ad-Rock.

W 1983 pojaw­iło się pier­wsze wydawnict­wo pod tym szyl­dem — wydane na dwu­nas­tocalowym winy­lu “Cooky Puss”. Rok później z zespołu odeszła Schel­len­bach i tak ufor­mowała się super­gru­pa rapu­ją­cych białasów.

Ale jeszcze przed ode­jś­ciem Kate, na fali manii fanów muzy­ki alter­naty­wnej na punkcie tego winy­lowego singla mieli okazję wys­tąpić w “The Scott And Gary Show”. Był to pro­gram emi­towany w pub­licznej kablów­ce w lat­ach 83–89, który pro­mował kapele ze sce­ny punk i indie. Ale przeglą­da­jąc listę wys­tępu­ją­cych tam artys­tów okazu­je się, że tylko the Beast­ies prze­bili się do między­nar­o­dowego mainstreamu.

W każdym razie — kilku­min­u­towe nagranie prezen­tu­je ich wczesne brzmie­nie oraz krótką roz­mowę ze szczy­la­mi (Mike D led­wo co skończył osiemnastkę).

Swo­ją drogą — sko­ro już różne daty im wypom­i­nam — w 1985 zro­bili wspól­ną trasę kon­cer­tową z Madon­ną. Ot, ciekawostka.

The Roots

I znów kawałek his­torii. Black Thought i Quest­love poz­nali się w liceum. Początkowo wys­tępowali na uli­cy — Tariq rapował w rytm wybi­jany przez Questo na… plas­tikowych kubłach. W 1989 roku wys­tąpili jako Radio Activ­i­ty w szkol­bym konkur­sie tal­en­tów i po serii zmi­an ostate­cznie przy­brali nazwę The Roots w 1992.

Na YT wygrze­bać moż­na frag­ment ich pier­wszego wys­tępu, który miał miejsce w 1993 w filadelfi­jskim cen­trum sztu­ki Paint­ed Bride. W tym momen­cie skład zespołu zdążył się już pow­ięk­szyć o Mali­ka B na drugim mikro­fonie, Leonar­da Hub­bar­da na basie oraz Scot­ta Stor­cha na klawiszach.

W trak­cie tego trwa­jącego sześć min­ut mate­ri­ału usłyszeć moż­na utwory “I’m out deah”, “Grits”, “Good Music” i “Essay­whu­man?!!!??!” z wydanego w tym samym roku włas­nym sumptem “Organix”. Warto zwró­cić uwagę na afro we wczes­nym sta­di­um u Questlove’a ?

Polećże coś…

Każdy ma swo­ją czołówkę ulu­bionych wykonawców.
Z chę­cią poz­nam począt­ki Two­jego top3.