fbpx
Przejdź do treści

Piąteczka #73

Spon­tan­icznie. Zupełnie niespodziewanie. Bez fan­far i zbęd­nych zapowiedzi. Bo mogę.

Naw­iązu­jąc zatem do star­o­dawnych piątkowych trady­cji — sprawdź­cie najnowszą Piąteczkę!

Historia pewnej walki

Get­ty Images oraz należą­cy do nich iStock to obec­nie chy­ba najwięk­sze na świecie ban­ki treś­ci mul­ti­me­di­al­nych. To takie miejsce, do którego uda­jesz się, gdy na swo­jej stron­ie czy w swoich pub­likac­jach chcesz wyko­rzys­tać ilus­tru­jące coś zdję­cie, mate­ri­ał wideo czy nagranie audio, ale zami­ast je zwycza­jnie kroić je z inter­ne­tu możesz wyszukać ide­al­nie pasu­ją­cy kon­tent i uiszcza­jąc stosowną opłatę wejść w prawa do legal­nego wyko­rzys­ta­nia (ufff, czy dało się to zdanie napisać krócej?).

Ale w swoich bazach posi­ada­ją też nie­zlic­zoną ilość archi­wal­nych mate­ri­ałów, które ilus­tru­ją zwykłą codzi­en­ność oraz leg­en­darne wydarzenia. Jak dla przykładu walkę Aliego z Frazierem.

I Get­ty Images razem z iStock­iem zajrzeli do swych archi­wów, prze­jrzeli mate­ri­ały z wydarzeń z 8 mar­ca 1971 i stworzyli niezwyk­le wcią­ga­ją­cy pro­jekt. Główną osią fab­u­larną “End­less sto­ries” są wydarzenia związane z walką bok­ser­ską, ale całość wzbo­ga­cona została wątka­mi pobocznymi.

Mega faj­na, inter­ak­ty­w­na rozrywka!

Zobacz tutaj: [ klik klik klik ]

Szewska pasja

Ostat­nio poruszyłem w szer­szym gronie tem­at “butów do wódy”.

Bo w mojej szafie obok obuwia dzi­en­nego — tego w najlep­szym stanie, który noszę bez wsty­du  oraz butów na spac­ery z psem — czyli tych już najbardziej znos­zonych — zawsze zna­j­du­je się przy­na­jm­niej jed­na para tak zwanych butów melanżowych. To takie, które nie są jeszcze z kat­e­gorii “psiej”, ale trochę zębem cza­su już są nad­gryzione i gen­er­al­nie nie będzie mi ich bard­zo szko­da, gdy­by zdarzył się powrót do domu z kat­e­gorii wlec­zone.

I w owym szer­szym gronie więk­szość rozmów­ców była zaskoc­zona tą ostat­nią kat­e­gorią. Ale szy­bko udało się z tego grona odsep­a­rować jed­nos­t­ki, które również w swo­jej szafie melanżowe buty mają. Bo sneak­er­head szy­bko drugiego sneak­er­hea­da rozpozna.

Buty raczej noszę niż kolekcjonu­ję, kil­ka klasyków rozpoz­nam, ale daleko mi do tur­bo spec­jal­isty w tema­cie. I gdy­bym chci­ał dowiedzieć się więcej na ten tem­at, to z pomocą mogło­by mi przyjść przy­go­towane przez The Illest zestaw­ie­nie dostęp­nych na Jutubku doku­men­tów o butach. Sztos alert!

Zobacz więcej: [ klik klik klik ]

Polskie bloki ft. Apple

Swo­ją miłość do ryt­mi­ki blokowisk wyz­nawałem tu nie raz.

Mimo wielu trwa­ją­cych prac docieple­niowych, które pokry­wa­ją wielką płytę pastelowym żygiem mimo wszys­tko składa­jące się z budynków wielomieszkan­iowych osiedła kojarzą mi się ze smut­ną szarością.

I prze­tarłem oczy ze zdu­mienia uprzed­nio pod­nosząc szczękę z podło­gi, gdy za sprawą Rytmy.pl trafiłem na insta­gramowy pro­fil pochodzącego z Rado­mia Patry­ka Wikalińskiego.

Bo pro­fil ten wypełniony jest dziesiątka­mi wyko­nanych iPhonem zdjęć wypełnionej kolora­mi osied­lowej rzeczy­wis­toś­ci. Fotografii tak niere­al­nych, że cza­sem wyglą­da­ją­cych jak mal­owany paste­la­mi obraz lub raster artowa grafika.

Nic dzi­wnego, że radom­skiego fotografa dostrzegł Apple i w ramach swo­jej serii “Shot on iPhone” przy­go­tował taką oto animację:

 

Brutalizm inspirujący

A sko­ro przy blokowiskach jesteśmy…

Sprawdź­cie ten zestaw fenom­e­nal­nych pro­duk­tów inspirowanych wielką płytą. Moje serce pod­biły meble Pan­elák oraz Coock­oo Blocks czyli zegary z kukułką w ksz­tał­cie bloków.

W zestaw­ie znaleźć moż­na też świet­ny pro­jekt rodem z Pol­s­ki — zestaw wyci­nanek od Zupa­grafi­ka, do których zakupu zbier­am się już od dawna…

Zobacz tutaj: [ klik klik klik ]

SEPR

Trochę wstyd, ale dopiero zaczy­nam odkry­wać jak wiel­ki wpływ na pol­ską kul­turę i znacze­nie dla jej roz­wo­ju miało Stu­dio Ekspery­men­talne Pol­skiego Radia. W eksplo­racji tego zagad­nienia z pomocą z pewnoś­cią przy­chodzi mi cała masa treś­ci dostęp­nych na Culture.pl.

Ale zan­im w ogóle ruszy­cie z tem­atem dalej, warto z pewnoś­cią zapoz­nać się z poniższym mate­ri­ałem wideo.