fbpx
Przejdź do treści

Piąteczka #67

Aby zasłużyć na week­endowy wypoczynek musi­cie wykon­ać jed­no zadanie.

Przeczy­tać pięć cieka­wostek, które ostat­nio wygrze­bałem. Smacznego.

OK Go

Jest kil­ka inter­ne­towych serii, na które co roku czekam z niecier­pli­woś­cią. MacAskill, Gymkhana i nowe Ok Go.

Poświę­ciłem im już sporo miejs­ca w Piąteczce numer 35, więc pozwól­cie, że nie będę się pow­tarzał. Jeśli nie wiesz o kim mówię, cofnij się proszę do tamtego wpisu. Bo zna­jdziesz tam wszys­tkie naj­ciekawsze klipy w ich wyko­na­niu. A zaz­naczam, że będą to jedne z najbardziej kreaty­wnych rzeczy, jakie przy­ozd­abi­ały kiedykol­wiek utwory muzyczne.

A dziś napiszę, to co kil­ka dni temu na fejs­buku przy okazji pub­likacji nowego obraz­ka: CI PIEPRZENI GENIUSZE ZROBILI TO PONOWNIE!

Klip w ciągu ostat­nich nieco pon­ad 24 godzin obe­jrzano już… pon­ad 10 mil­ionów razy…

 

Nie byłbym sobą, gdy­by od razu nie pole­cił Wam mikro doku­men­tu z pow­stawa­nia tego fenom­e­nal­nego klipu:

Wroclove

Kocham Kraków i Trójmi­as­to, lubię Warsza­wę i Łódź.

We Wrocław­iu spędz­iłem godz­inę na starym mieś­cie, w drodze powrot­nej z Regałowiska w Bielaw­ie. I jest on w pier­wszej piątce miejsc w Polsce, które chci­ałbym odwiedz­ić w najbliższym cza­sie. Po dwóch tegorocznych wyjaz­dach do Berli­na okaza­ło się, że Wrocław z Krakowa jest rzut beretem.

A ten time­lapse prze­sunął właśnie stolicę Dol­nego Śląs­ka na szczyt rankingu. Więc mam nadzieję, że w 2017 uda się tam spędz­ić przy­na­jm­niej weekend.

Swo­ją drogą, moja wrocławska rodzi­no — odwiedzil­iś­cie już Bistro Burg­er?

Arte po polsku

Arte to niemiecko — fran­cus­ki kanał telewiz­yjny, w którego ramów­ce znaleźć moż­na pro­gramy kul­tur­alne, nis­zowe kino, kon­cer­ty i pro­gramy dokumentalne.

W tym tygod­niu wys­tar­towała wer­s­ja VOD z pol­ski­mi napisa­mi. Przeczuwam, że spędzę tam sporo cza­su. I część z wygrze­banych tam znalezisk będę pole­cał tutaj. Na początek zachę­cam zapoz­nać się z następu­ją­cy­mi materiałam:

Street Ate­lier: Splash! Cre­ative Camp 2016:

5 min­ut z… ACROE:

… oraz abso­lut­ny hit — Street Ate­lier: Ślepy styl, czyli tagi Braillem…

Muzyczne Czikago

Krót­ki doku­ment o tym, jak po raz kole­jny muzy­ka zmienia ludzi. Albo jak za jej pomocą ludzie chcą poma­gać innym. I zmieni­ać ich życia.

Wśród rozmów­ców — Com­mon. A to już w zupełnoś­ci wystar­cza, by zak­wal­i­fikować się do Piąteczki.

 

Cztery kółka i Madagaskar

W zeszłym tygod­niu wraz z desko­rolkową ekipą Red Bul­la wybral­iśmy się pod Kaukaz. Dzisi­aj lec­imy w nieco cieple­jsze kli­maty. A konkret­nie — na Madagaskar.