Piąteczka #32

Choć statysty­ki lajków i odwiedzin w ostat­nim cza­sie tego nie potwierdza­ją — z pytań na fejsie wyni­ka, że wciąż czeka­cie na kole­jne odcin­ki Piąteczek.

Przyz­nam szcz­erze, że po dość akty­wnym grud­niu (28 postów w 31 dni!) trochę boli mnie fakt, że nowe posty pojaw­ia­ją się wyłącznie w poniedzi­ał­ki i piąt­ki. Jak tylko upo­ram się z kol­u­bryną, o której wspom­i­nam dziś w czwartym punkcie, powin­no zacząć się pojaw­iać trochę więcej nowych tekstów.

Taką przy­na­jm­niej mam nadzieję…

Zamieszkaj w galerii

Wspom­i­nałem Wam tu już kil­ka razy o tym, że galerie hand­lowe czeka los starych fab­ryk. Upad­ną i będą miejski­mi strupami.

W Polsce to raczej pieśń przyszłoś­ci, bo inwest­orzy budu­ją jak ogłu­pi­ali. W Krakowie hitem dla mnie jest cen­trum hand­lowe Ser­e­na­da, które pow­sta­je dosłown­ie przy tym samym parkingu co… cen­trum hand­lowe Krokus. No hit, kurwa…

US&A ta wiz­ja już się ziszcza. Galer­ię zdjęć z umier­a­ją­cy­mi budynka­mi podrzu­całem Wam już w 25. odcinku Piąteczek. Dzisi­aj o drugim życiu galerii handlowych.

W 2008 roku w mieś­cie Prov­i­dence w okoli­cach Bostonu zamknię­to najs­tarszą galer­ię hand­lową w USA. Pewien pomysłowy dewelop­er postanow­ił zre­wital­i­zować tą przestrzeń.

Postanow­ił odnow­ić stru­pa, a w odnowionym budynku poza przestrzenią skle­pową umieszc­zoną na parterze budynku znalazło się miejsce na… 48 tanich mieszkań o powierzch­ni­ach od 20 do 40 metrów kwadratowych.

I ja to szanuję!

Klikaj tutaj: [ KLIK KLIK KLIK ]

providence

Gonciarz i Intel

Wątek Krzyś­ka przewi­ja się tu co jak­iś czas. Pewnie dlat­ego, że jest to dla mnie naj­jaśniej świecą­ca gwiaz­da pol­skiego inter­ne­tu. Mimo fak­tu, że od pewnego cza­su u nas już nie mieszka.

Nowy mate­ri­ał zre­al­i­zowany we współpra­cy z Intelem jest chy­ba najlepiej wypro­dukowaną rzeczą wśród pol­sko­języ­cznych mate­ri­ałów dostęp­nych na jutubie.

Zdję­cia, his­to­ria, mon­taż… “Więcej niż jed­no życie” jakoś­cią bije na głowę wszys­tko co zobaczyłem ostat­nio. Warto!

Warto wspom­nieć, że jest to pier­wszy z serii czterech. Każdy z tych filmów ma być krę­cony w innej częś­ci świa­ta. A po ich wyda­niu mają się pojaw­iać “mak­ing of’y”, które będą pokazy­wać przy­go­towanie kole­jnych odcinków od kuch­ni. Wraz ze sprzętem, którym są krę­cone i mon­towane. Sztos!

Questo na Kubie

Jak­iś czas temu współza­łoży­ciel i bęb­niarz The Roots — Quest­love — wybrał się na Kubę zagrać jako didżej.

Przy okazji tej wyprawy pow­stał krót­ki repor­taż. Questo podróżu­jąc po Hawanie opowia­da o znacze­niu muzy­ki w kul­turze, odwiedza sklepy z pły­ta­mi i lokalne stu­dio muzy­czne oraz spot­ka się z lokalny­mi artystami.

Nie ważne czy jesteś fanem Root­sów, podróżnikiem czy muzy­cznym wari­atem. Każdy zna­jdzie tu coś dla siebie.

Najlepsze filmy deskorolkowe od Red Bulla

Nadal nie zamknąłem tem­atu pod­sumowań roku 2015. Do zamknię­cia braku­je mi jeszcze muzy­cznego alfa­betu pol­s­kich artys­tów. Idzie mi jak krew z nosa. I jeśli dalej będzie pow­stawać w tem­pie “jeden wykon­aw­ca w jeden dzień”, to efek­tu koń­cowego może­cie spodziewać się w okoli­cach sierp­nia. Ale prędzej czy później nastąpi. Obiecuję.

I tenże alfa­bet będzie praw­dopodob­nie ostat­nim tek­stem, w którym bezpośred­nio odnosić się będę do poprzed­niego roku. Ale sko­ro nadal go nie ma, to poz­wolę sobie wrzu­cać tu pod­sumowa­nia z innych obszarów.

Jed­nym z takich jest z pewnoś­cią zestaw­ie­nie dwu­nas­tu najlep­szych pro­dukcji desko­rolkowych, które stwor­zone były w ramach mar­ki Red Bull.

Więcej tutaj: [ KLIK KLIK KLIK ]

rb-skate

A jeśli nie chce Wam się oglą­dać wszys­t­kich, to z pewnoś­cią warto cho­ci­aż poświę­cić 6 min­ut na obe­jrze­nie “skrótów”, które zebrane zostały w mate­ri­ale pod tytułem “W kil­ka min­ut dookoła świata”

Zobacz tu: [ KLIK KLIK KLIK ]

rb-dookola

Pięć najlepszych filmów snowboardowych

A sko­ro przy pod­sumowa­ni­ach i sportach ekstremal­nych już jestem…

Kole­jne zestaw­ie­nie, które może „zro­bić Wam week­end” to pięć najlep­szych filmów snow­boar­d­owych w całoś­ci do obe­jrzenia za friko. Rank­ing utwor­zony przez chy­ba najlep­szy ser­wis doty­czą­cy sportów z kat­e­gori extreme — Transworld Snow­board­ing, więc o lip­ie nie ma mowy.

O tutaj: [ KLIK KLIK KLIK ]

tnswsnwb