fbpx
Przejdź do treści

Piąteczka #29

Trady­c­ja to waż­na rzecz. Dla niek­tórych ponoć święta.

Więc piątek, świątek — piąteczkowa piątecz­ka być powin­na. Więc jest. Smacznego.

O robieniu bitów. Znów

W his­torii muzy­ki było kil­ka maszyn, które trak­towane są za leg­en­darne, bo w pewnym momen­cie zre­wolucjoni­zowały pode­jś­cie do jej tworzenia. O Rolandzie TR-909 mówi się, że był dla tech­no i house’u tym, czym jego poprzed­nik (808) dla hip-hopu.

Jak już złapiesz bak­cy­la po obe­jrze­niu tego krótkiego doku­men­tu, to odpal webową wer­sję TR-909 i zmierz się z nim samemu:

Hop hop tutaj: [ KLIK KLIK KLIK ]

html-909

A jeśli potrze­bu­jesz lekcji ryt­mi­ki lub chcesz zro­bić sobie kurs pod­staw bit­mejkingu, z pomocą może przyjść Melodics:

Ta aplikac­ja stwor­zona przez byłego CEO Ser­a­to pozwala zrozu­mieć pod­stawy i prze­jść kil­ka lekcji z dud­nienia w perkusyjne pady. Jeśli masz takowe na stanie to spoko i cieszę się razem z Tobą. Jeśli nie — nie lękaj się — moż­na stukać w klawiaturę.

Możesz zdobyć ją za friko. Wystar­czy, że pójdziesz sobie na ofic­jal­ną stronę aplikacji i pobierzesz ją, przy insta­lacji podasz adres email, na który przyjdzie odpowied­ni klucz. Po wprowadze­niu go do aplikacji jesteś gotów do akcji. Fajowo, co nie?

Idź tam i pobierz: [ KLIK KLIK KLIK ]

melodics

J.Cole udokumentowany

Lubię pro­dukc­je HBO. Zawdz­ięczam im między inny­mi “Rodz­inę Sopra­no”, “The Wire”, “News­room” i “Pakt”, a wy dodatkowo zawdz­ięcza­cie jeszcze “Grę o tron”.

Na początku sty­cz­nia w Stanach wyemi­tu­ją składa­ją­cy się z czterech odcinków ser­i­al doku­men­tal­ny o J.Cole’a drodze na szczyt. Tak się skła­da, że dwa pier­wsze epi­zody trafiły właśnie do sieci. Legal­nie, udostęp­nione przez stację za pomocą Vimeo.

Dzię­ki tym obra­zom zaglą­damy za scenę, podglą­damy artys­tę przed i po kon­cer­cie, towarzyszymy u w trasie oraz poz­na­je­my jego najbliższych współpra­cown­ików. Prze­gapiłem to wcześniej, więc nie będę sil­ił się na opis fabuły. Ale nadro­bię z ciekawością.

Zobacz dru­gi odcinek na kanale HBO: [ KLIK KLIK KLIK ]

Edit: Zdechło :( Został tylko trailer:

Trochę śniegu

Może nie zauważyliś­cie, ale kon­sek­went­nie unikam na blogu (i na fan­pe­jdżu zresztą też) tem­atów Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Pewnie nie zdradzę jakiegoś sekre­tu, jak napiszę, że za jak­iś czas wpad­nie tu kil­ka pod­sumowań roku 2015. Nie nastąpi to pewnie w najbliższych dni­ach z proza­icznego powodu — poza zamkniętą w 90% listą pozy­cji, które w tymże się zna­jdą nie mam nic więcej. A pozy­cji całkiem sporo.

W każdym razie z racji tego, że pod­sumowań będzie dużo, to i przy­na­jm­niej tego wątku świątecznego chcę Wam zaoszczędzić.

Ale jeśli miałbym jakoś do nich naw­iązać, to tylko i wyłącznie do narzekań na brak śniegu. Więc przy­chodzę z odsieczą. Zrekom­pen­suj sobie tenże brak oglą­da­jąc jak­iś film snow­boar­d­owy. Dla przykładu — doku­ment o pochodzą­cym ze Szwa­j­carii Mario Kaepellim.

Wtopa wszechświata

Więk­szość z Was słysza­ła zapewne o pomyłce w trak­cie ogłasza­nia wyników Miss Universe.

Prowadzą­cy galę Steve Har­vey najpierw ogłosił, że główny tytuł zgar­nia reprezen­tan­t­ka Kolumbii. Po czym — już po jej uko­ronowa­niu — musi­ał zro­bić “o‑oo, muszę przeprosić, zaszła pomyłka…”.

Choć Steve był egzeku­torem tej fatal­nej pomył­ki, to jed­nak winę za nią ponosi… fatal­na architek­tu­ra infor­ma­cji na kar­cie z wynika­mi. Bo umówmy się, jeśli te najważniejsze kwest­ie przekazu­jesz w taki sposób, to sam pro­sisz się o problem:

miss-univ

Wystar­czyło lekko przepro­jek­tować tą kartę, żeby uniknąć bla­mażu. Sug­estie na tem­at zmi­any tego designu przed­staw­iono na Dig­i­tal­Tutors i NextShark. I mam nadzieję, że orga­ni­za­torzy wszys­t­kich innych konkursów na świecie wyciągną z tej lekcji cenne wnioski.

Zobacz tutaj: [ KLIK KLIK KLIK ] oraz [ KLIK KLIK KLIK ]

Animowane obrazy

Pamięta­cie jak jak­iś czas temu pisałem o fan­pe­jdżu “Sztu­ka Rymotwór­cza”, że to majster­sz­tyk? No więc… Jest lep­sza perełka.

KISZKILOSZKI

Nic lep­szego nie zna­jdziecie w najbliższym cza­sie. Serio.

Kaje­tan Obars­ki — bloger odpowiedzial­ny za Obszary.com, autor tek­stów dla Bad Taste, człowiek macza­ją­cy palce w kilku innych zaka­markach inter­ne­tu poczynił pro­jekt tak epic­ki, że zbier­ałem szczękę przez kil­ka minut.

Idź sobie na jego tum­blera i zobacz sekretne życie bohaterów klasy­cznych dzieł malarskich.

Klikni­jże: [ KLIK KLIK KLIK ] oraz fejs­buk.

tumblr_nzwzb7ukL51uluhv2o1_400