Piąteczka #27

Dziś daję mało od siebie i ustępu­ję miejs­ca głównym bohaterom. I zmuszam Was do oglądania.

Za karę. Bo nie czyta­cie tek­stów, które Wam tu codzi­en­nie tak ład­nie publikuję.

Teenage Utopia

Po parys­kich zamachach w Bruk­seli ogłos­zono stan najwyższego zagroże­nia. Na ulice mias­ta wyszło wojsko, cen­trum zostało zamknięte, metro przes­tało kur­sować i całe mias­to żyło w napięciu.

Choć punk­tem zaczepi­enia jest tu sce­na desko­rolkowa, to “Teenage Utopia” pokazu­je w jaki sposób tą całą sytu­ację odbier­a­ją nas­to­let­ni imigranci.

Człowiek pająk deskorolki

W fil­mach desko­rolkowych zawsze zwracałem uwagę na aspekt wiz­ual­ny. Spo­ty, pracę kamery, ale przede wszys­tkim — spek­taku­larne tri­ki (d’oh! — bo prze­cież o to w tym chodzi przede wszys­tkim). Ok, zgadzam się z tym, że kick­flip z 20 schodów czy board­slide na kilkudziesię­ciometrowej poręczy są spektakularne.
Ale zawsze lubiłem frag­men­ty Rodney’a Mul­lena czy Dea­wona Songa, gdzie stan­dar­d­owe tric­ki wpla­tane były w total­nie odjechane ewolucje.

A to co robi William Spencer zdefin­iowało mi zupełnie na nowo poję­cie „ewolucji” w desko­rolce. Jego styl to mieszan­ka skate­boardingu z park­ourem. Tenże styl załatwił mu m.in. rolę kaskadera w Spidermanie.

Warto poz­nać tego człowieka i przyjrzeć mu się trochę bliżej. Bo jest mega pozy­ty­wnie zakrę­conym świrem.

Nowy MacAskill

A sko­ro przy kaskader­ach jesteśmy.

W zeszłym tygod­niu podrzu­całem Wam sześć naj­ciekawszych wideo­pro­dukcji rowerowych i wspom­i­nałem MacAskil­la. Właśnie pojaw­ił się jego nowy film.

Tym razem Dan­ny wybrał się na Kanary, gdzie na swoich dwóch kółkach postanow­ił zek­splorować tamte­jsze dachy. Ostrzegam — w ciągu oglą­da­nia tego mate­ri­ału w kilku miejs­cach zro­biło mi się słabo.

Muzyczne rekolekcje

Trafiłem wczo­raj na tego lin­ka na fejs­buku CKZS i wsiąkłem na kole­jną godz­inę. Chwilę później podesłałem zna­jomemu z ostrzeże­niem: “nie klikaj jeśli masz co robić”… I choć miał, to jed­nak kliknął. I wsiąkł.

Ten pro­jekt to inter­ak­ty­w­na podróż przez muzy­czny kat­a­log fran­cuskiej wytwórni Because Music, która wydawała takich artys­tów jak Jus­tice, Manu Chao, Major Laz­er czy Klaxons.

Kli­mat tego miejs­ca moc­no uza­leż­nia, więc ostrzegam — wchodzi­cie na włas­ną odpowiedzialność!

Klikaj tu: [ KLIK KLIK KLIK ]

reco

Trzeba wiązać koniec z końcem

Mam wśród zna­jomych kilku sneak­er­head­ów i wiem, że to hob­by może absurdal­nie uza­leżnić. Wciąż czekam na Kick­so­holick­sów!

Arcy­ciekawy głos w tema­cie kolekcjonowa­nia butów sportowych zabrał Josh Luber. W swo­jej prezen­tacji na TEDzie opowia­da o samym rynku, o tym kto roz­da­je kar­ty, jak wyglą­da­ją licz­by i dlaczego warto inwest­ować w buty bardziej niż w akc­je Apple’a. Polecam.

Patrzaj tu: [ KLIK KLIK KLIK ]

ted