Piąteczka #26

Tygod­nia koniec i początek. Czyli piątek.

Dziś posłucha­cie sobie trochę pol­skiego rapu, zajrzy­cie do kilku sklepów z pły­ta­mi, odwiedzi­cie kil­ka miast na świecie, obe­jrzy­cie Rachel i Chan­dlera poz­na­ją­cych tajni­ki sys­te­mu oper­a­cyjnego Microsof­tu oraz dowiecie się za co kocham Red Bulla.

Baw­cie się dobrze, dzieciaki!

10 najlepszych hiphopowych przeróbek

W zeszłym tygod­niu ser­wowałem Wam dziesięć naj­ciekawszych editów pol­skiej muzy­ki rozry­wkowej. Idąc za ciosem — dziś kole­jne muzy­czne zestaw­ie­nie. Tym razem zde­cy­dowanie mi bliższe, bo oto Gro­bel z S1 War­saw przy­go­tował dla F5 dziesiątkę naj­ciekawszych prz­eróbek w wyko­na­niu pol­s­kich raperów.

Są “Dźwię­ki stereo” Stere­o­fonii w wyko­na­niu Smarkiego, Ras­men­tal­ism wykonu­jące “Sobotę” Warsza­wskiego Deszczu i JWP z “Wiedzi­ałem, że tak będzie” Molesty. Wszys­tko to we włas­nych inter­pre­tac­jach artystów.

Szanu­ję.

Sprawdzaj tutaj: [ KLIK KLIK KLIK ]

Zrzut ekranu 2015-12-04 o 14.45.08

Najciekawsze sklepy z płytami wg Guardiana

Kon­tynu­u­jąc rozpoczę­ty w tym tygod­niu wątek winyli

The Guardian opub­likował listę naj­ciekawszych europe­js­kich sklepów z pły­ta­mi. Rank­ing został stwor­zony przez ludzi z branży muzy­cznej, a otwiera go… warsza­ws­ki Side One!

Zestaw­ie­nie (wraz z jakże przy­dat­ny­mi adresa­mi) jest tak bard­zo piękne, że… moc­no rozważam wpisanie na buck­et listę odwiedze­nie każdego z tych sklepów. A na pewno to zestaw­ie­nie może pomóc mi w real­iza­cji punk­tu numer 3: Przy­wieźć winyl z co najm­niej 20 krajów.

Rank­ing tu: [ KLIK KLIK KLIK ]

Zrzut ekranu 2015-12-04 o 14.55.52

Zwiedzaj streetart z HuffPostem

Kole­jny rank­ing. I kole­jne naw­iązanie do poruszanej tu na blogu tematyki.
[Tekst o streetar­cie czytałeś? ]

Huff­in­g­ton­Post stworzył listę 26 naj­ciekawszych miast, które szczegól­nie warto odwiedz­ić jeśli jesteś fanem sztu­ki ulicznej. I w tym zestaw­ie­niu również pojaw­iła się Pol­s­ka. A konkret­niej Gdańsk.

Trochę szko­da, że autorzy ograniczyli się wyłącznie do wypunk­towa­nia kra­jów, każde okrasza­jąc poje­dynczym zdję­ciem wybranej pra­cy. Braku­je mi tu trochę komen­tarza, jakiegoś uza­sad­nienia czy klucza.

Ale przyz­nam, że zaskaku­ją­ca była dla mnie obec­ność Pra­gi. Bo nigdy nie myślałem o stol­i­cy Czech w kon­tekś­cie graf­fi­ti. A że jest to jed­no z od daw­na odkładanych desty­nacji week­endowych, to chy­ba pora to nadrobić.

Klikaj tu: [ KLIK KLIK KLIK ]

Zrzut ekranu 2015-12-04 o 14.59.32

Sześć najlepszych filmów rowerowych Red Bulla

Jest kil­ka marek, które kocham bez­granicznie za to co robią dla kul­tu­ry, sztu­ki czy sportu. Jed­ną z nich jest Red Bull.

Z jed­nej strony to fir­ma pro­duku­ją­ca napój. Przez dość dłu­gi czas TYLKO JEDEN pro­dukt. Dopiero w ciągu ostat­nich kilku lat zaczęli nieco bardziej różni­cow­ać swo­ją ofertę.

Z drugiej strony to kon­cert, który w opar­ciu o swój slo­gan („Doda­je skrzy­deł”) stał się mece­nasem świa­ta sportów ekstremal­nych i muzy­ki alter­naty­wnej. Licz­ba powołanych do życia pro­jek­tów jest imponu­ją­ca. W zasadzie wystar­czyło­by zamknąć tem­at wymieni­a­jąc nazwę Stratos. Czyli słyn­ny skok z kos­mo­su Felixa Baum­gart­nera. Lista innych ważnych pro­jek­tów jest dość dłu­ga, ale wystar­czy wymienić: X‑Fighters (impreza z tego cyk­lu była ostat­nim wydarze­niem przed wyburze­niem Sta­dionu Dziesię­ci­ole­cia), Music Acad­e­my (absol­wen­ta­mi RBMA są m.in.Good Paul czy Eltron John), BC One (zawody dla bboy’ów) czy Air Race (zawody lotnicze).

Poza tym w tym roku Red Bul­lowi zawdz­ięcza­my Week­endera oraz pro­jekt Tour Bus: Wspól­na Sce­na — trasy kon­cer­towej, w ramach której świę­towane było 20-lecie rapu w Polsce.

Red Bull pro­duku­je też całe mnóst­wo wysok­iej jakoś­ci mate­ri­ałów wideo. Zawdz­ięcza­my im cho­ci­aż­by fenom­e­nal­ny Art Of Flight. Od zawsze dostar­cza­li też niezwyk­le zac­ny kon­tent ze świa­ta rowerowego.

Właśnie pojaw­iła się najnowsza pro­dukc­ja. „Kale­j­do­scope” z Kris­sem Kylem w roli głównej to przede wszys­tkim wiz­ual­ny majster­sz­tyk, który trze­ba zobaczyć koniecznie!

Patrzaj tu: [ KLIK KLIK KLIK ]

Zrzut ekranu 2015-12-04 o 12.59.46

A przy okazji tego fil­mu, Red Bull przy­go­tował zestaw­ie­nie pię­ciu naj­ciekawszych filmów rowerowych, w których macza­li palce.

Klik klik klik: [ KLIK KLIK KLIK ]

Zrzut ekranu 2015-12-04 o 15.02.12

Przyjaciele Windows 95

W zeszłym tygod­niu wspom­i­nałem o swo­jej przy­godzie pier­wszy­mi sys­tema­mi oper­a­cyjny­mi Microsof­tu. Dziś w ramach kon­tynu­acji tem­atu smakołyk dla psy­chofanów dawnych cza­sów oraz… seri­alu „Friends”.

Razem z wypuszcze­niem Win­dowsa 95 do sprzedaży trafił wideo prze­wod­nik. Jego główną częś­cią był „pier­wszy w his­torii cyber sit­com”, którego bohat­era­mi byli Jen­nifer Anis­ton oraz Matthew Per­ry czyli Rachel i Chan­dler z święcą­cych w tym cza­sie tri­um­fy „Przy­jaciół”. Fajowe!


Chci­ałbym na koniec dodać, że…

SZEROWANIE RĄK NIE BRUDZI