Piąteczka #17

Dobra, nie mogłem sobie odmówić…

Co praw­da, zapowiadałem, że nie będzie. Bo siedzę na Inter­net Becie w Rzes­zowie. No więc — niespodzian­ka taka, o.

Choć w dość skró­conej formie.

Quicksilver bankrutem?

Wczo­raj na ater­par­ty po pier­wszy dniu Inter­net Bety (na którym RYSY zagrały świet­ny choć krót­ki kon­cert) spotkałem kolegę z poprzed­niej pra­cy — Pawła Loed­la z VMLa, który pod­sunął mi poniższy temat.

Miałem tego lin­ka już na short­liś­cie rzeczy, o których chci­ałem napisać w tym tygod­niu. No więc — jest.

Nigdy nie byłem nosi­cielem ani wyz­naw­cą Quick­sil­vera, ale szanu­ję i doce­ni­am spory wkład w rozwój sportów ekstremal­nych leżą­cych prak­ty­cznie na dwóch prze­ci­wnych biegu­nach (snow­board­ing i surf­ing). Zaskaku­jące jest, że mar­ka z tak dużą ofer­tą lifestyle’ową przes­pała zmi­any na rynku odzieżowym, prze­gry­wa­jąc rywal­iza­cję z sieciówka­mi typu H&M.

Więcej do poczy­ta­nia tutaj: [ KLIK KLIK KLIK ]

…oraz dla osób sen­ty­men­tal­nych dwa filmy. Niech się łez­ka kręci:

Słuchałem zanim stali się cool

Spo­ti­fy uru­chomiło usługę, która pozwala sprawdz­ić poziom swo­jego muzy­cznego hip­sterst­wa. Po sparowa­niu ser­wisu z kon­tem skanu­je archi­wum odsłuchanych utworów i pokazu­je, których artys­tów słuchałem zan­im odnieśli więk­szą popularność.

I tak okaza­ło się, że byłem w gronie pier­wszego pro­cen­ta użytkown­ików Spo­ti­fy, którzy słuchali Major Lazera.

Sprawdź tu: [ KLIK KLIK KLIK ]

Zrzut ekranu 2015-09-09 o 18.47.15

Wycieczka po Dismaland

W odcinku #14 pisałem o tym, że Banksy otwiera na kil­ka tygod­ni park rozrywki.

Dzisi­aj kil­ka mate­ri­ałów wideo z tego miejsca.

Ofic­jal­ny trail­er od artysty:

Mate­ri­ał CNNu:

Mate­ri­ał Chan­nel 4:

I vlog jakiegoś koleż­ki. Momen­ta­mi czerst­wy, ale moż­na tu zobaczyć trochę więcej samego parku:

Historia rapu po raz szósty

Zas­tanaw­iałem się czy wrzu­cać, bo od wczo­raj pewnie już i tak wszyscy to widzieli. Po pros­tu to tu położę.
Stan­dar­d­owo Jim­my i Justin zro­bili to świet­nie, choć Fal­lon tym razem łapie dzi­wne zadyszki.

Stan­dar­d­owo więk­szą uwagę zwracam przy tej pro­dukcji na The Roots, którzy ograli to wszys­tko przepięknie. Jest Wu-Tang, Who­di­ni, Fresh Prince, Kendrick i Beast­ie Boys. Zacnie.

Spóźniona końcówka lata

Dig­gi­nowy Olo Late żeg­na lato lub też wita jesień na swój sposób. Wprowadź się w week­endowy nastrój.

 

Dj Late — End of sum­mer takeover — 06.09.2015 by Stu­dio 51.15 on Mixcloud