Muzyczny alfabet 2016 [świat]

MENU:  [A – B] [C – D] [E – F] [G – H] [I – J] [K – L]
[M – N] [O – P] [Q – R] [S – T] [U – V] [W – X] [Y – Z]


Quantic

1000 Watts”

Gdy­bym miał scharak­tery­zować Willa Hol­lan­da w dwóch słowach, powiedzi­ałbym: muzy­czny podróżnik.

Bo każ­da jego kole­j­na pły­ta i każdy pro­jekt, w którym macza palce to wyprawa w kole­jne regiony świa­ta. Tym razem, przy okazji “1000 Watts” zabiera nas na Karai­by, gdzie eksploru­je najbardziej korzenne brzmienia tamte­jszych wysp. Czyli znaleźć tu moż­na ele­men­ty reg­gae, dubu, rum­by i paru jeszcze innych gatunków wywodzą­cych się z tamte­jszych miejsc.

Na albu­mie znalazło się kilku wyjątkowych goś­ci — wokaliś­ci Alice Rus­sell, Hol­lie Cook, Christo­pher Ellis i U‑Roy, gra­ją­cy swego cza­su u boku Boba Mar­ley’a perku­sista Cart­lon Davis czy mają­cy na swoim kon­cie współpracę z Run The Jew­els i Jack­iem Whitem klaw­is­zowiec Ikey Owens.

Sprawdź na: Band­camp | YouTubeSpo­ti­fy

RJD2

Dame Fortune”

Nagrany rok wcześniej album we współpra­cy z rap­erem STS pokazał, że Krohn wciąż potrafi tworzyć łamiące kark bangery.

Dame For­tune” miał zapewne ukazać wszech­stron­ność pro­du­cen­ta. Bo obok klasy­cznych brzmień znaleźć tu moż­na neo­funkowe pro­dukc­je, niu­bitowe brzmienia, jak i takie, którym ciężko przy­czepić jakąś jed­noz­naczną łątkę.

Czy jest to jego najlep­szy album w kari­erze? Zde­cy­dowanie nie. Ale to jeden z tych artys­tów, które­mu zawdz­ięczam całkiem sporo. Dlat­ego fakt wyda­nia nowej pły­ty uznałem za wart wspom­nienia tutaj.

Sprawdź na: YouTubeSpo­ti­fy

Robert Glasper / Miles Davis

Everything’s Beautiful”

W 2016 Glasper­owi powiedziono bard­zo odpowiedzialne zadanie oga­r­nię­cia ścież­ki dźwiękowej do fil­mu “Miles Ahead” będącego biogramem słyn­nego trębacza.

Dostęp do przepast­nego archi­wum nagrań Mile­sa był dla Rober­ta tak inspiru­ją­cy, że za przyz­wole­niem właś­ci­cieli praw autors­kich wziął na warsz­tat część z tych dźwięków, pod­dał je włas­nej inter­pre­tacji, zmik­sował — lub wręcz — zremik­sował je na nowo i w ten oto sposób stworzył pełnowymi­arowy album “Every­thing’s Beautiful”.

Jeśli połącze­nie Mile­sa i Rober­ta nie wywołało u Was jeszcze “efek­tu WOW”, to dodam, że Glasper na płytę zaprosił takich artys­tów jak Ste­vie Won­der, Erykah Badu, Bilal, Illa J, Geor­gia Ann Muldrow czy Phonte. Mnie to wystar­czyło by zapętlić album na długie tygodnie.

Sprawdź na: Spo­ti­fy


MENU:  [A – B] [C – D] [E – F] [G – H] [I – J] [K – L]
[M – N] [O – P] [Q – R] [S – T] [U – V] [W – X] [Y – Z]


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13