fbpx
Przejdź do treści

Muzyczny alfabet 2016 [świat]

MENU:  [A – B] [C – D] [E – F] [G – H] [I – J] [K – L]
[M – N] [O – P] [Q – R] [S – T] [U – V] [W – X] [Y – Z]


Oddisee

Al Wasta” | “The Odd Tape”

Przed­staw­ia­jąc Wam Ami­ra przy okazji zeszłorocznego zestaw­ienia napisałem:

Odd­is­ee jest jed­nym z tych pro­du­cen­tów, którzy w pewnym momen­cie postanow­ili chwycić za mikrofon.

Nie bez powodu przy­taczam aku­rat ten frag­ment, bo rok 2016 przyniósł mi dwa albumy reprezen­tan­ta amerykańskiej stol­i­cy — rapowany “Alwasta” oraz pro­du­cenc­ki “The Odd Tape”.

Na “Al Wasta” wyko­rzys­tu­je swo­ją “społeczną walutę” — fakt bycia rozpoz­nawal­nym — by poruszyć tem­aty trudne i ważne dla jego społecznoś­ci. I opisu­je codzi­en­ność amerykańs­kich muzuł­manów po 9/11. To bard­zo dobry album pod każdym wzglę­dem — tech­nicznym, muzy­cznym, lirycznym.

Na w całoś­ci instru­men­tal­nym “The Odd Tape” dosta­ję wszys­tko to, co u Ami­ra w sferze muzy­cznej najlep­sze. Żywe instru­men­tar­i­um aż wyle­wa się tu z głośników. Mate­ri­ał ide­al­nie do miejs­kich eska­pad o dowol­nej porze roku czy dowol­nym środ­kiem trans­portu: noc­nych let­nich prze­jażdżek autem, jesi­en­nych podróży auto­busem albo wiosen­nych spacerów.

Sprawdź “Al Wasta” na: Band­camp | YouTubeSpo­ti­fy
Sprawdź “The Odd Tape” na: Band­camp | YouTubeSpo­ti­fy

Perturbator

The Uncanny Valley”

- Czemu nie byłaś na ostat­niej imprezie?
— Byłam na kon­cer­cie Perturbatora.
— Co to?
— Taki pro­jekt z ciężką elek­tron­iką z ele­men­ta­mi metalu.
— Hmm… Niedawno dowiedzi­ałem się o ist­nie­niu Gos­ta. Brz­mi podobnie.
— Tak, Gost grał jako support
— … Oh, fuck.

Tak oto dowiedzi­ałem się, że prze­gapiłem kon­cert wykon­aw­cy, który był dla mnie najwięk­szym odkryciem 2015. Tak również dowiedzi­ałem się o ist­nie­niu Per­tur­ba­to­ra. Który podob­no od Gos­ta jest bardziej znany.

Powtórzę to, co napisałem przy okazji Dead With The Dance o całej mojej krótkiej przy­godzie z synthwavem:

… mało tu różnorod­noś­ci. I na dłuższą metę następ­ni wykon­aw­cy i kole­jne pły­ty zaczy­na­ją brzmieć dokład­nie tak samo.

Dlat­ego ciężko mi napisać tu coś bardziej kreaty­wnego na tem­at albu­mu Per­tur­ba­to­ra. Na pewno w zestaw­ie­niu z Gostem i Dance With The Dead jest… najbru­tal­niejszy. I z tym stwierdze­niem Was po pros­tu zostawię.

Sprawdź tu: Band­camp | Spo­ti­fy

Pomrad

Knights”

Reprezen­tant pojaw­ia­jącej się w tym zestaw­ie­niu wytwórni Jakar­ta Records porównu­je swój “kos­miczny funk” do sty­lu Her­biego Hancocka.

Bezczelne? Być może. Prawdzi­we? Być może.

Knights” płytą łatwą nie jest. Ale przy­jem­na bywa na pewno. I bankowo rozrusza niejed­ną domówkę. A to powin­no Państ­wa zachę­cić do sprawdzenia jej zawartości.

Sprawdź na: Band­camp | Spo­ti­fy

Phantogram

Three”

Jeśli prze­brnąłeś przez zeszłoroczny alfa­bet, to być może pamię­tasz jeszcze Big Grams. Pro­jekt, który współt­worzył Big Boi z Out­kas­tu z duetem Phan­togramem właśnie.

Spośród prezen­towanych w tym pod­sumowa­niu wszys­t­kich duetów damsko-męsko ten jest zde­cy­dowanie najbardziej przys­tęp­ny. Kole­jną różnicą jest fakt, że usłyszeć moż­na głos obo­j­ga artystów.

Są tu moc­ne strony, do których będę wracał, jak choć­by “Cru­el World”. Ale nie wiem czy aby na pewno album przetr­wa próbę czasu.

Sprawdź na: YouTube | Spo­ti­fy


MENU:  [A – B] [C – D] [E – F] [G – H] [I – J] [K – L]
[M – N] [O – P] [Q – R] [S – T] [U – V] [W – X] [Y – Z]


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13