Muzyczny alfabet 2015 [świat]

[A – B] [C – D] [E – F] [G – H] [I – J] [K – L]
[M – N] [O – P] [Q – R] [S – T] [U – W] [X – Z]

K jak Kwabs

Kwabs był dla mnie sound­cloudowym odkryciem 2014 roku. To wtedy pier­wszy raz trafiłem na “Wrong or right” czy “Walk”. Drob­ny­mi kroczka­mi zbier­ał mate­ri­ał, by w 2015 zamknąć go w formie pełnego albu­mu “Love + War”.

To taki wokal pokro­ju Johna Leg­en­da czy Aloe Blac­ca. Z pod­kłada­mi, w których sły­chać inspirac­je bry­tyjską sceną muzyczną.

Nie będę się sil­ił na dodatkowe opisy. Po pros­tu sprawdź.


L jak Long Arm

Wydany nakła­dem Project Moon­cir­cle (takie niemieck­ie U Know Me Records) “Kel­lion” to z założe­nia album narracyjny.

Opowiadać ma “his­torię małego chłop­ca, który urodz­ił się w tajem­niczym świecie i eksploru­je go za pomocą swoich oczu, uszu i rąk”. Co ciekawe, nar­rac­ja odby­wa się w całoś­ci w opar­ciu o down­tem­powe bity, różnego rodza­ju instru­men­talne efek­ty i sam­ple dziecięcego głosu.

Ciężko zrozu­mieć tą his­torię w opar­ciu o jeden utwór. Poniżej załączam teas­er albu­mu, ale serdecznie pole­cam pochłonąć tą opowieść od des­ki do deski.

L jak Looptroop Rockers

Obiecałem sobie, że będę się tu sku­pi­ał raczej na pły­tach niż na poje­dynczych utworach. Ale tegoroczne “Halos” jest tak genial­nym numerem, że nie mogłem go odpuścić.

Ostat­ni raz sza­lałem za Loop­troopem w 2011 przy ich “Pro­fes­sion­al Dream­ers”. Ani późniejsze w całoś­ci szwedzkie “Mitt hjar­ta ar en bomb”, ani zeszłoroczne “Naked Swedes” do mnie nie trafiło.

Halos” to znowu brzmie­nie sza­lonych Szwedów, dzię­ki które­mu między nami zaiskrzyło. Jeśli tak będzie wyglą­dać ich kole­j­na pły­ta, to chy­ba pol­u­bimy się na nowo. A sam numer świet­nie wypa­da koncertowo.

Hat to the back, how we rock — halos!

[A – B] [C – D] [E – F] [G – H] [I – J] [K – L]
[M – N] [O – P] [Q – R] [S – T] [U – W] [X – Z]

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12