fbpx
Przejdź do treści

Muzyczny alfabet 2014

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] [Ł — M] [N — O] [P — Q] [R — S] [T — U] [V — W] [X — Z]

vazee

O moim sto­sunku do roz­gry­wanych w Krakowie didże­js­kich zawodów planu­ję napisać w osob­nym wątku (i mam nadzieję, że nastąpi to w niedalekiej przyszłoś­ci). Bazu­jąc na bard­zo złych doświad­czeni­ach sprzed dziesię­ciu lat omi­jam finały IDA sze­rokim łukiem.

Od kilku sezonów oglą­da­jąc mate­ri­ały wideo z tego wydarzenia plu­ję sobie w brodę, że „znów nie byłem” i że „za rok już na bank wybiorę się, żeby zwery­fikować swo­je złe doświad­czenia”. W tym roku znów nie byłem.

I znowu mamy mis­trza świa­ta w kat­e­gorii „Show”. Tym razem tytuł zgar­nął Dj VaZee. Sprawdź­cie tego sza­lonego kota!

[youtube_sc url=“https://www.youtube.com/watch?v=cwwA1YRXMN4” title=“vazee%20ida”]


maceo

Z Maćkiem znal­iśmy się wirtu­al­nie. Był dużym sym­pa­tykiem Exform­ers. Dzię­ki niemu objęliśmy patronatem kilku świet­nych imprez spod szyl­du War­soul (Black Milk, Hawthorne Head­hunters, Elec­tric Wire Hus­tle). Przy­go­tował świetne rekomen­dac­je w ramach cyk­lu „Nie prze­gap” (przepadły w czeluś­ci­ach inter­netów wraz z wygaśnię­ciem dome­ny exformers.com). Wspier­ał nas w walce o tytuł blo­ga roku.

I choć wymie­nil­iśmy kil­ka serdecznych wiado­moś­ci, nigdy nie uścis­nęliśmy sobie dłoni ani nie przy­bil­iśmy piąt­ki. Zawsze miałem coś innego do robo­ty, gdy grał imprezę w Krakowie. Albo tak sobie przy­na­jm­niej wmawiałem.

Od zawsze byłem fanem Niewin­nych Czar­o­dziejów. Dlat­ego z wielką radoś­cią przyjąłem infor­ma­cję o tym, że Envee i Maceo ponown­ie zwar­li szere­gi pod nazwą Pili­Palili. Czekałem z niecier­pli­woś­cią na ich kon­cert w Trójce.
Karol­ka relacjonowała mi wiec­zorem wywiad, którego słuchała na żywo dzień przed tym wydarze­niem. Że niesamowicie się ich słucha.
W dniu kon­cer­tu w miejs­cu fejs­bukowych awatarów naszych wspól­nych zna­jomych zaczęły pojaw­iać się czarne kwadraty. Maceo zmarł. Miał tęt­ni­a­ka, który pękł.

Nie chci­ałem żeby jakikol­wiek para­graf o Maćku, który się tu pojawi zabrzmi­ał pom­paty­cznie. Ale cieszę się, że nasze dro­gi skrzyżowały się (nawet jeśli tylko wirtualnie).

[youtube_sc url=“https://www.youtube.com/watch?v=XY9wk1grVRA” title=“warsoul”]

Naw­igac­ja: [A — B] [C — D] [E — F] [G — H] [I — J] [K — L] [Ł — M] [N — O] [P — Q] [R — S] [T — U] [V — W] [X — Z]

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13