Most 63

Oburze­nie z powodu koszulek pow­stańczych, naśmiewanie się z szafi­arek styl­izu­ją­cych się na łącznicz­ki, wytykanie piknikowego charak­teru obchodów czy w końcu punk­towanie mediów i branży kreaty­wnej za żerowanie na tem­atyce Pow­sta­nia Warsza­wskiego — oto obraz mojego face­bookowego news­fee­da z ostat­nich dni.

Jakiejkol­wiek reflek­sji na tem­at wydarzeń sprzed siedemdziesię­ciu lat brak.

Powiecie: “Fejs­buk to nie miejsce na takie treś­ci”… A ja odpowiem: dlaczemu nie? Może zami­ast ujadać na grotestkowość samych obchodów, warto pogrze­bać trochę w źródłach i podzielić się wartoś­ciową historią?

I, szczęśli­wie, przez cały ten okołopow­stańczy clut­ter udało mi się prze­bić infor­ma­cji o “Moście63” autorstwa Grześ­ka Piwnick­iego i Piotr­ka Jasińskiego z Truest.

Obywatelski projekt artystyczny

Forin o “Moś­cie”:

Doku­ment ten opowia­da o ludzi­ach zamieszku­ją­cych Warsza­wę, o osobach, z których każ­da ukochała to mias­to na swój sposób.

Ma on for­mę 63 miniatur fil­mowych, w których wypowiedzi przed­staw­icieli młodego pokole­nia są zestaw­ione z wypowiedzi­a­mi najs­tarszego żyjącego pokole­nia warsza­w­iaków — żołnierzy Armii Kra­jowej, uczest­ników Pow­sta­nia Warszawskiego.

(…) to może ostat­nia chwila, by poroz­maw­iać z uczest­nika­mi czy też naoczny­mi świad­ka­mi Pow­sta­nia na tem­aty, na które do tej pory Ci ludzie nie mieli okazji się wypowiadać.

Strach. Przyjaźń. Praca. Sen. Miłość.

… to tylko kil­ka spośród 31 haseł, o inter­pre­tację których poproszeni zostali uczestnicy.

W filmie zamyka­ją­cym całe zestaw­ie­nie Piotrek pochy­la się nad “mostem” zauważa­jąc, że jest moty­wem prze­wod­nim każdego innego hasła przy­go­towanego do projektu.

Za to, że w tym szczegól­nym dniu mogłem posłuchać wypowiedzi świad­ków tam­tych wydarzeń… Za przed­staw­ie­nie ich his­torii w zupełnie niecodzi­en­ny sposób. Za możli­wość skon­fron­towa­nia ich opowieś­ci z tymi przed­staw­iany­mi przez moich rówieśników… Panowie z Truest, za ten niezwykły pro­jekt chci­ałem Wam serdecznie podziękować.

Będę wracał tu co roku.


www.Most63.pl