fbpx
Przejdź do treści

Moje typy na 27. FKŻ

24 czer­w­ca star­tu­je kole­j­na edy­c­ja Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej w Krakowie. Ponown­ie będę miał przy­jem­ność uczest­niczyć w tym wydarze­niu jako akredy­towany bloger. Przegląd rozkładu jazdy i wybór naj­ciekawszych moim zdaniem jego punk­tów stał się tu już nie­jako tradycją.

Dlat­ego nie mogło go zabraknąć i w tym roku. Zatem… Lecimy!

Nitai Hershkovits: Time Grove

Poniedziałek, 26/06, 21:00 | Teatr Nowy | 40 / 20 PLN | info

Nitai to świet­ny pianista. Wywodzi się głównie z nur­tu jaz­zowego, ale momen­ta­mi jego brzmienia ciężko zamknąć w jakiekol­wiek ramy. Ambi­ent, astralne brzmienia, nowoczes­ny jazz, nowe bity? Mógłbym próbować, tylko po co?

Na jego zeszłorocznym albu­mie „I asked you a ques­tion” spotkałem kilku muzyków, których poz­nałem dzię­ki poprzed­nim edy­cjom FKŻ. Pojaw­ia­ją się tu między inny­mi: fenom­e­nal­ny i charyz­maty­czny Shai Tsabari czy gra­ją­cy na bęb­nach w Kuti­man Orchestrze i Beme­cie Amir Bresler. Warto również wspom­nieć, że na pły­cie tej zaśpiewała również związana ze Stones Throw Records Geor­gia Anne Muldrow.

I przyz­nam szcz­erze, że bard­zo, bard­zo, bard­zo jestem ciekaw tego kon­cer­tu! Tym bardziej, że pier­wszy raz będę miał okazję zobaczyć kon­cert w murach Teatru Nowego.

Sprawdź na: Band­camp | YouTube

ADI

Wtorek, 27/06, 22:00 | Klub Alchemia | 30 PLN | info

Z Adi Ulman­sky mógłbym zetknąć się nieco wcześniej, gdy­bym tak skutecznie nie omi­jał sze­rokim łukiem reprezen­tan­ta izrael­skiej sce­ny dub­stepowej Borgore’a. Jego­mość ów pier­wszy raz w Krakowie zagrał już w 2011 przy okazji pier­wszych urodzin kolek­ty­wu Junkie Punks współt­wor­zonego przez mojego człowieka Yapę. I potem pojaw­ił się tutaj co najm­niej raz jeszcze (w 2013).

Gdy­bym choć trochę pokopał w jego twór­c­zoś­ci, moją uwagę przykuła­by zapewne postać Adi, która przewi­ja się gościn­nie w wielu jego utworach. Nie udało się to wcześniej i znów orga­ni­za­torom FKŻ zawdz­ięczam odkrycie kole­jnego fajnego artysty. Jej epka „Dreamin” zapowia­da bard­zo różnorod­ny kon­cert. I znów — czekam z zainteresowaniem.

Sprawdź na: Band­camp

Paul Shapiro: Shafot Verses

Środa, 28.06, 19:00 | Synagoga Tempel | 80 / 50 PLN | info

Paul Shapiro jest chy­ba jed­nym z najwięk­szych nazwisk tegorocznej edycji.

Jeśli w jego obsz­ernej dysko­grafii zna­j­du­ję infor­ma­c­je, że gość ma na kon­cie współpracę z Jay’em Z, Lou Ree­dem, Frankie Knuck­le­sem, Queen Lat­i­fah, Naughty by Nature czy Michaelem Jack­sonem, to… przyz­nać muszę, że ma moją atencję.

Dlat­ego spróbu­ję dać mu szansę.

ORI

Środa, 28/06, 21:00 | Teatr Nowy | 40 / 20 PLN | info

Stali czytel­ni­cy (#hehe­hue) powin­ni tego jego­moś­cia już kojarzyć. Bo opowiadałam Wam już o nim przy okazji 25. edy­cji FKŻ.

Nazwałem go wów­czas Dub FXem na proza­ku. Bo — tak jak Ben Stan­ford — swo­je sety budu­je w opar­ciu o loopowanie włas­nych wokalnych pętli, ale ener­gety­cznie jest total­nym prze­ci­wieńst­wem sza­lonego Aus­tral­i­jczy­ka. Ori podob­no w tym roku wydał nowy album, ale poza sin­glem nie udało mi się znaleźć nic więcej na ten tem­at. Jeśli album ten fak­ty­cznie się pojaw­ił, to będę miał okazję usłyszeć trochę nowego mate­ri­ału 28 czer­w­ca w Teatrze Nowym.

Smaku temu wys­tąpi­e­niu doda­je fakt, że kon­cer­towi towarzyszyć będzie oprawa wiz­ual­na w wyko­na­niu związanego z berlińską sceną tech­no Kir­i­tana Fluxa.

Junun: Shye Ben Tzur & The Rajasthan Express

Czwartek, 29 / 06, 19:00 | Synagoga Tempel | 80 / 50 PLN | info

Szcz­erze przyz­nam… Nie wiem.

Nie wiem co o tym myśleć. Bo muzy­cznie to wszys­tko bard­zo dzi­wne. Ory­gi­nal­nie pro­jekt Junun został powołany do życia przez Shye Ben Tzu­ra, grupę hin­dus­kich muzyków The Rajasthan Express oraz Jon­nego Green­woo­da, gitarzys­tę Radio­head. Brak tego ostat­niego w pro­gramie fes­ti­walu jest dla mnie najwięk­szym smuteczkiem. Ale sko­ro Green­wood gra z macierzys­tą kapelą dzień wcześniej na Open­erze, a kole­jny kon­cert mają dopiero w piątek, to może… Jon­ny pojawi się w Krakowie? Fajnie było­by mieć w port­fo­lio foto­sy wioślarza Radiohead.

Praw­dopodob­nie zajrzę z cieka­woś­ci. Również po to, by zobaczyć coś w tym roku w Synagodze Tem­pel (bo wszys­tkie intere­su­jące mnie wydarzenia odby­wa­ją się poza nią).

Ale nie wiem jak dłu­go wytrwam.

Gili Yalo

Czwartek, 29 / 06, 22:00 | Klub Alchemia | 30 PLN | info

Po przesłucha­niu kilku nagrań na jutubku ten pro­jekt intere­su­je mnie bardziej pod wzglę­dem muzy­cznym niż wokalnym. Gili jest niezłym wokalistą, ale… jakoś szczegól­nie mnie nie por­wał ani nie wyróżnił się na tle wielu innych śpiewaków.

Muzy­cznie jed­nak zapowia­da się to na tyle ciekaw­ie, że zapewne sprawdzę. Tym bardziej, że na trąbce grać będzie Sefi Zis­ling, którego miałem okazję zobaczyć dwa lata temu razem z Kuti­man Orchestrą  i w ramach fenom­e­nal­nego Mid­nite Ses­sion w Alchemii.

Reo

Niedziela, 2 / 07, 20:00 | Cheder | 30 PLN | info

Reo to żeńs­ki pro­jekt rodem z Tel-Awi­wu sprawnie baw­ią­cy się este­tyką synth-popową. Brzmieniowo ide­al­nie wpa­sowu­ją się w retro trendy wzdy­cha­jące do artys­tów sce­ny elek­tron­icznej z lat 70- i 80-tych.

Nieste­ty, w trak­cie tego kon­cer­tu będę siedzi­ał w pociągu relacji Gdy­nia — Kraków wraca­jąc z Open­era i nie dane mi będzie zobaczyć Zoe i Or na żywo. A szko­da. Bo to chy­ba naj­ciekawszy pro­jekt tegorocznej edy­cji FKŻ.

A poza tym…

Przyz­nam szcz­erze, że przez wiele lat myśląc o Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej sku­pi­ałem się tylko i wyłącznie na muzyce. Dzię­ki orga­ni­za­torom tego wydarzenia mogłem zobaczyć na żywo artys­tów, których już znałem i szanowałem (C‑Rayz Walz, Matisyahu, The Apples) oraz odkryć nie­zlic­zoną ilość fenom­e­nal­nych nowych artys­tów. Z cza­sem jed­nak zacząłem dostrze­gać, że FKŻ to nie tylko muzy­ka. To również, a może nawet przede wszys­tkim wiele wydarzeń ze świa­ta lit­er­atu­ry, sztu­ki i kuli­nar­iów przy­bliża­ją­cych kul­turę Bliskiego Wschodu.

Dlat­ego chci­ałbym wspom­nieć również o kilku innych, poza­muzy­cznych wydarzeni­ach wartych Waszej uwagi.

Smaki, zapachy, dźwięki Jerozolimy

Nar­o­dowa Bib­liote­ka Izraela zaprosiła do swoich archi­wów uznanego sze­fa kuch­ni, hodow­cę i pis­arza Heda­ia Ofaim­ma, aby zain­spirować go do stworzenia wyjątkowego wydarzenia kuli­narno-muzy­cznego, opartego na ziołach i rośli­nach ze wzgórz Jero­zolimy. Pod­czas warsz­tatów będziecie mieli niepow­tarzal­ną okazję zanurzyć się w smakach, zapachach i dźwiękach miasta.

W ramach warsz­tatu Avi­ra DeKud­sha (26 / 06, 15:00 | Ched­er) możli­we będzie spotkanie z wyjątkową mieszanką szaba­towych ziół — hyzopu, sza­łwii i mię­ty. W ramach “Sied­miu bło­gosław­ieństw” (26 / 06, 19:30 | Ched­er) wznie­sione będzie sie­dem toastów przy uży­ciu sied­miu różnych trunków.

I ja to szanu­ję. I ja w tym chcę wziąć udział!

Chillout z BudCudem

Bud­Cu­d­owi zawdz­ięcza­my wyjątkowy kwartał zbu­dowany dwa lata temu w ramach 25. FKŻ. Co ciekawe, o planach nowej przestrzeni na tegoroczną edy­cję usłysza­łem pier­wszy raz zajada­jąc w towarzys­t­wie Agaty ramen od Aki­ty przy okazji jed­nej z ostat­nich edy­cji Street Food Fes­ti­valu. I fajnie, że taka przestrzeń pow­stanie ponownie.

Taksówką po Jerozolimie. W Krakowie

Tax­iLink to jeden z ciekawszych pro­jek­tów kul­tur­owo — socjo­log­icznych z jakim ostat­nio się spotkałem. W ramach jego będzie moż­na wsiąść do “zaparkowanego” przy uli­cy Józe­fa spec­jal­nego pojaz­du, który zabierze nas w inter­ak­ty­wną podróż po Jerozolimie.

Na czym ta inter­ak­ty­wność ma pole­gać? Ano na tym, że wsi­ada­jąc do „pojaz­du” naw­iązy­wać będziemy połącze­nie z kierow­cą tak­sów­ki w Jero­zolim­ie. On będzie fizy­cznie jeźdz­ił po mieś­cie, a my — za pomocą zamon­towanych do jego auta kamer — będziemy mogli podzi­wiać mias­to tak, jak­byśmy byli tam z nim. Dostęp­ne będzie również połącze­nie audio, więc będziemy mogli przeżyć pełne doświad­cze­nie miejs­kich podróży. EPICKO!
Ale, ale — jeśli zapłonęły już Wam poli­ki z wraże­nia na te rewelac­je — warto zapoz­nać się z zasada­mi korzys­ta­nia z tychże “tak­sówek” (KLIK KLIK!).

… i wiele innych!

Warsz­taty hum­mu­sowe, potańcówka z twór­ca­mi For­tu­na Records, impreza HEADZ: Heavy Grooves from Jerusalem pod Halą Tar­gową czy warsz­taty introligatorskie…

Przymierza­jąc się do tego tek­stu kil­ka tygod­ni temu wydawało mi się, że na tegorocznym FKŻ­cie zain­tere­su­je mnie tylko kil­ka klubowych kon­certów (Reo, Adi, Nitai). Tym­cza­sem, po dokład­nym przew­er­towa­niu pro­gra­mu wiem, że… w ciągu tych kilku dni raczej się nie wyśpię.