Miłosz Lemski gościem Uszanowanko Instagram Live #3

W trzec­im odcinku insta­gramowych spotkań moim goś­ciem był Miłosz Lem­s­ki. Pogadal­iśmy między inny­mi o jego malarst­wie abstrak­cyjnym, pro­ce­sie twór­czym i sztuce współczesnej.

W tym wpisie zna­jdziesz zapis wideo, pod­sumowanie naszej roz­mowy, zapowiedź kole­jnego goś­cia i uszanowankowo-insta­gramową playlistę. Zapraszam!

Uszanowanko Instagram Live #3

Krótkie podsumowanie

Justyna Matuszek gościem kolejnego odcinka

Kole­jne spotkanie insta­gramowych rozmów odbędzie się 18 czer­w­ca o 20:00. A moim goś­ciem będzie Justy­na Matuszek, która spec­jal­izu­je się w fotografii jedzenia ze szczegól­nym wskazaniem na słod­koś­ci.

Poroz­maw­iamy o jej początkach, inspirac­jach i jak ta fotograficz­na pas­ja pro­fesjon­al­i­zowała się na przestrzeni lat. Szyku­je się kole­jny ciekawy i smakow­ity odcinek! 

A jeśli chcesz być na bieżą­co — zasub­skry­buj mnie na insta­gramku.

Playlista Uszanowanko-Instagramowa

Czego dzisi­aj słuchałeś?” — to pier­wsze pytanie roz­grzewkowe, od którego zaczy­namy. Stworzyłem playlistę, na której gro­madzę utwory, które pojaw­ia­ją się w trak­cie tych rozmów.

Po trzec­im odcinku na liś­cie pojaw­iły się następu­jące utwory:

  • Give back what you stole from me” Oscar Jerome
  • Sys­tem…” Enter Shikari
  • …Melt­down” Enter Shikari

Aby odsłuchać playlistę kliknij w poniższą grafikę: