Michał Wojtkiewicz gościem Uszanowanko Instagram Live #6

W szóstym odcinku insta­gramowych spotkań moim goś­ciem był Michał Wojtkiewicz. Pogadal­iśmy o tym jak wspom­i­na Łódź z połowy lat 2000, jak to się stało, że osi­adł w Lon­dynie, o wspom­nieni­ach z niekrótkiego epi­zo­du pra­cy w Zaha Hadid Archi­tects i jego obec­nej roli Asso­ciate Direc­to­ra w Dae­hwa Kang Design Ltd i real­i­zowanych tam projektach.

W tym wpisie zna­jdziesz zapis wideo, zapowiedź kole­jnego goś­cia i uszanowankowo-insta­gramową playlistę. Zapraszam!

Uszanowanko Instagram Live #6

To już jest stan­dar­d­em, że Insta­gram pła­ta figle. Tym razem w trak­cie trans­misji na żywo obraz roz­ciągnął nas w sze­rokoś­ci (co może­cie zobaczyć w “surowym” nagra­niu opub­likowanym na IGTV). Udało mi się to nieco ura­tować w wer­sji opub­likowanej na YouTube i dostęp­nej poniżej. W nagra­niu ginie cza­sa­mi głos, ale nie powin­no mieć to więk­szego wpły­wu na odbiór całego nagrania.

Krótkie podsumowanie

Marcin Grośkiewicz (Groh) gościem kolejnego odcinka

Kole­jne spotkanie insta­gramowych rozmów odbędzie się w czwartek, 30 lip­ca, o 20:00.

Moim goś­ciem będzie Marcin Grośkiewicz czyli Groh z U Know Me — wydaw­ca, właś­ci­ciel kilku wytwórni pły­towych, m.in. JuNou­Mi (od 2002), Funku Mamas and Papas (od 2008) czy U Know Me Records (od 2010), didżej i pro­mo­tor. Od lat dostar­cza na pół­ki muzy­cznych fanatyków kon­tent najwyższej jakości. 

Jego muzy­cznym wiz­jom zawdz­ięczam wiele ważnych dla mnie płyt — ser­ię wydanych na kolorowych woskach EPek (rozpoczę­ta w 2002, czyli w cza­sach moc­no wyprzedza­ją­cych obec­ny winy­lowy boom), pły­ty Daniela Drumza, Kixnare’a, pro­jek­tu Rysy czy Night Mark­sów. Wyda­je muzykę, którą częs­to trud­no zaszu­flad­kować w ramach jed­nej kat­e­gorii. I to chy­ba szanu­ję najbardziej, bo UKM to jed­na z tych wytwórni, której zawdz­ięczam ciągłe posz­erzanie moich horyzontów.

To kole­j­na roz­mowa, której się nie mogę zaczekać!

Jeśli chcesz być na bieżą­co — zasub­skry­buj mnie na insta­gramku.

Playlista Uszanowanko-Instagramowa

Czego dzisi­aj słuchałeś?” — to pier­wsze pytanie roz­grzewkowe, od którego zaczy­namy. Stworzyłem playlistę, na której gro­madzę utwory, które pojaw­ia­ją się w trak­cie tych rozmów.

Po szóstym odcinku na liś­cie pojaw­iły się następu­jące utwory:

  • LDN” Lily Allen
  • Charmed” Diesler
  • Music Takes Me Up” Mr. Scruff ft. Alice Russell
  • Hot­line Bling” Drake

Aby odsłuchać playlistę kliknij w poniższą grafikę: