fbpx
Przejdź do treści
  • aks 
  • prywata

Mam problem

… czyli garść nieuczesanych myśli w związku z zaostrze­niem praw (?) abor­cyjnych w Polsce i obec­ną sytu­acją w kraju.


Mam prob­lem z moim man­i­festowaniem swo­jego zda­nia w tym temacie. 

Bo widzi­ałem w ostat­nich dni­ach kil­ka żałosnych prób zabra­nia gło­su tylko dla fak­tu, że zabieranie gło­su w tej spraw­ie jest ter­az modne. A nie chcę by mój był jed­nym z takich komen­tarzy. Ale przy okazji ostat­nich wyborów obiecałem sobie, że częściej będę mówił szcz­erze o tym, co do tej pory zachowywałem dla siebie.

Mam prob­lem z „jeban­iem PiSu”. Wciąż. Niezależnie od tego jak jestem wkur­wiony, to wciąż dla mnie pod­chodzi to pod mowę nienawiści. Z którą się nie zgadzam. Co innego z hasłem „wyp­ierdalać”. Przeczy­tałem dziś, że „to nie jest przekleństwo, tylko tak nazy­wa się czynność której wyko­nanie jest sug­erowane. Nie chodzi o to, żeby „odes­zli” czy „dali spokój”, ale żeby wyp­ierdalali”. I z tym się zgadzam.

Bo przede wszys­tkim — mam prob­lem z tym skurwysyństwem, które się ter­az w Polsce dzieje. To wszys­tko jest tak absurdalne bard­zo… Podporządkowanie Try­bunału par­tii rządzącej, przepchnięcie tem­atu abor­cyjnego poza deba­tą pub­licz­ną głównie po to, żeby przykryć nieudolność Państwa w zderze­niu z pan­demią oraz czer­wona Pol­s­ka rownole­gle z ogłosze­niem wyroku, żeby można było uruchami­ać służby prze­ci­wko strajkującym… Nie zapom­i­na­jmy o naczel­nym zwierzch­niku ze swo­ją prze­mową, która mogła­by zastąpić teleranek…

I w tym wszys­tkim… według sondażu IBRiS Andrzej Duda jest poli­tykiem dażonym największym zau­faniem Polaków…

Nie oga­r­ni­am.

Uważajcie tam na siebie na tych spac­er­ach. Dro­gie Panie — kocham Was i jestem całym ser­duchem z Wami.

I z góry zaz­naczam — nie zamierzam wchodz­ić w dyskus­je w komen­tarzach. Jeśli uważasz, że muszę Ci się tłu­maczyć z tego pos­ta — zapraszam do opuszczenia grona obserwatorów.

Ja to przede wszystkim umiem w piosenki…

W ostat­nich dni­ach wrzu­całem na insta­gramowe sto­rys­ki trochę utworów z wybrany­mi z nich cytata­mi. Dostałem dziś pytanie, czy pow­stała z tego jakaś playlista. Zatem skom­pi­lowałem ją. I nazwałem “Proszę odd­al­ić się w pod­skokach”.

Wyciągam zatem i tutaj te cytaty, za sprawą których owe numery trafiły do tegoż zestawienia. 

Bądźmy wkur­wieni. Ze śpiewem na ustach.

No mat­ter how hard you try, you can’t stop us now”
- Rage Against The Machine, “Rene­gades of funk”

The rage is relent­less
We need a move­ment with a quick­ness”

- Rage Against The Machine, “Take the pow­er back”

Kiedy napiszą znika­ją­cym atra­mentem his­torię po swo­je­mu
Nieu­daczni­cy i tchórze poczu­ją się wresz­cie kimś”

- Dez­ert­er, “A jeśli jutra nie ma?”

Some bwoy must be sick ina dem head
Burn down bridges and build walls instead”

- Gen­tle­man, “Leave us alone”

Mamy butel­ki z ben­zyną i kamie­nie
WYMIERZONE W CIEBIE

- Cool Kids Of Death, “Butel­ki z ben­zyną i kamienie”

What the fuck are you wait­ing for?
Stand up and rise like the tide
And move your ass”

- Prophets of Rage, “Unfuck the world”

I hope some­day you’ll join us
And the world will live as one”

- John Lenon, “Imag­ine”

Czym ta ziemia? To mój zamek z piachu
Czym zdoby­ta? Pro­pa­gandą stra­chu
Czy ją kochasz? Bard­zo, mówię szcz­erze
A w co wierzysz? W nic nie wierzę

- Taco Hem­ing­way, “Pol­skie Tango”

Każdy mój człowiek to jeden ładunek”
- Mama Seli­ta, “Brudne Bomby” 

Mias­to moje a tam ludzi swych”
- WYP3 ft. Warszaf­s­ki Deszcz, “Ja mam to co ty”

Szko­da, że nie wytłu­maczysz wszys­tkim debilom
Że sza­cunek jest do zrozu­mienia kluczem”

- Moles­ta, “Sza­cunek”

Każdy ma pra­wo decy­dować o swym losie
Ja mówię, każdy ma pra­wo tutaj żyć tak jak chce
Zda­je mi się że, o tym zapom­ni­ałeś
Więc właśnie dla Ciebie te słowa tutaj dedyku­ję”

- Vava­muf­fin, “Sek­ta”

Już się zbliża wiel­ka rze­ka, bo szum fali w uszach brz­mi”
- Daab, “Fala ludz­kich serc”

Wszys­tko pod kon­trolą, władza opę­tana,
pod­wór­ka was pier­dolą, pod­pala­jąc gra­ma”

- Paluch, “Sza­man”

Dość, dość mamy was,
dość, dość waszych kłamstw,
WYPIER⚡️ALAĆ!”

- Wu-hae, “P.S.”

Pod­nosimy w górę pięś­ci,
mamy dla was figę z makiem!”

- Hań­ba!, “Figa z makiem”

Dzień w którym pow­staną barykady,
ja po tej, ty po tamtej stron­ie”

- Pidża­ma Porno, “Wel­we­towe swetry”

Zawołaj broniąc swej krwaw­icy: bujać — to my, panowie szlach­ta!”
- Bul­dog (org. Aku­rat), “Do prostego człowieka”


Głów­na treść tego tek­stu pier­wot­nie pojaw­iła się na insta­gramie.