fbpx
Przejdź do treści

Kwietniowe premiery

Pier­wszy kwiet­nia to co roku doskon­ały czas na obwieszczanie światu swoich spek­taku­larnych pomysłu oraz star­towanie z nowy­mi pro­duk­ta­mi czy usługami.

Dziś kil­ka naj­ciekawszych przykładów z tego, co przewinęło się w internecie.

Śmieszno

#1: Alle­gro

Mag­a­zyn Alle­gro we współpra­cy z ASZdzi­en­nikiem opub­likował listę ośmiu przed­miotów, które moż­na było nabyć wyłącznie 1 kwiet­nia. Wśród nich m.in:

  • Susz Zdrój — sucha woda min­er­al­na w proszku, do roz­puszczenia… w wodzie;
  • fab­rycznie nowe folie, bez iPhone’a (OKAZJA!)
  • cztery sezony House of Cards obe­jrzane tylko raz na Netfliksie
  • Tes­la w gazie…

Sprawdź tu: [ KLIK KLIK ]

allegro-hihi

#2: Corn­Hub

Porn­Hub — ser­wis ofer­u­ją­cy sze­roką gamę filmów przy­rod­niczych swo­ją stronę główną w całoś­ci poświę­cił osobom o kukury­dzianym fetyszu…

Zobacz tutaj: [ no chy­ba żar­tu­jesz, że podlinku­ję PornHuba! ]

cornhub

#3: Kontakt.IOU

Pro­duku­ją­cy bea­cony Kontakt.io ogłosił, że wychodzą krok na przód i tworzą sys­tem poży­czek przy uży­ciu swoich urządzeń…

Najbardziej w tym wszys­tkim ucieszył mnie fakt, że w końcu gest “make it rain”, czyli:

make-it-rain

… doczekał się sen­sownej imple­men­tacji w aplikacji mobil­nej. Zobacz film:

… oraz odwiedź dedykowaną stronę: [ KLIK KLIK ]

iou

#4: Końs­ka Płot­ka czyli Roach

Błędy to pewnego rodza­ju łączni­ki człowieka z prawdzi­wym światem

Tymi słowa­mi o pra­cy swo­jego dzi­ału opowia­da Matt Jablon­sky — Head of Bug Cre­ation Depart­ment w CD Projekcie.

Pro­du­cent Wiedźmi­na właśnie zapowiedzi­ał spec­jal­ny dodatek, w którym za dopłatą $4,99 będziesz mógł pogadać z… koniem.

#5: Google Card­board Plastic

Google jak zwyk­le nie zawiodło.

1 kwiet­nia to dzień, kiedy ogłasza­ją nowe mod­ele już ist­nieją­cych pro­duk­tów. Na przykład nowy mod­el Google Cardboarda.

Sam Card­board to rozwiązanie pozwala­jące doświad­czać kon­tak­tu z wirtu­al­ną rzeczy­wis­toś­cią. Dostęp­ne na rynku od pewnego cza­su, jest śmiesznie tanie, bo najprost­szą wer­sję moż­na nabyć już za 30 — 40 zło­tych. Składasz je samemu, wkładasz smart­fona z uru­chomioną dedykowaną aplikacją lub odpowied­nim trybem na YouTubie i korzys­tasz z pełnych doz­nać VR.

Nowy, zaprezen­towany właśnie mod­el nazy­wa się Plas­tic i spraw­ia, że rzeczy­wis­tość sta­je się jeszcze bardziej rzeczy­wista. Przekon­a­j­cie się sami:

#6: Google Express

1 kwiet­nia to nie tylko nowe pro­duk­ty. To również nowe usłu­gi od Google’a. W tym roku zaprezen­towali Google Express, czyli towary dostar­czane za pomocą… spadochronów. Pow­stał dedykowany film, ser­wis i aplikac­ja mobil­na.

#7: SnoopaVi­sion

Pier­wszy dzień kwiet­nia to również czas na wprowadzanie dodatkowych funkcjon­al­noś­ci w swoich produktach.

W tym roku otrzy­mal­iśmy możli­wość obe­jrzenia Snoop­Dog­ga oglą­da­jącego wybrane filmy. Klika­jąc odpowied­nią ikonkę przeno­sisz się do sali kinowej i obser­wu­jesz reakc­je rapera na to co widzi na ekranie.

Gale­ria filmów: [ KLI KLIK ]

Pełną listę ogłos­zonych dziś przez Google nowoś­ci zna­jdziecie tutaj: [ KLIK ]

Mniej śmieszno

Poniższe his­to­rie wydarzyły się na prawdę.

#1: Wys­tar­towało 500+

Nie wiem kto wpadł na tak piękny pomysł, by start przyj­mowa­nia wniosków w ramach dofi­nan­sowa­nia 500+ ustal­ić na Pri­ma Aprilis. #Grze­gorzHa­la­maOk­lasky

Zawsze zadzi­wia­ją mnie sys­te­my infor­maty­czne robione na rzą­dowe zamówienia. Kosz­tu­ją mil­iony mon­et, a kładą każ­do­ra­zowo przy więk­szym obłoże­niu. Bo chy­ba moż­na było się spodziewać, że jeśli obiecu­je się rodakom grusz­ki na wierz­bie i to jeszcze prak­ty­cznie za dar­mo, to Ci roda­cy przyjdą i sprawdzą czy to praw­da. No i dziś ZUSNPI, czyli Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych Nar­o­dowy Por­tal Infor­ma­cyjny zwany w skró­cie PUE (?), w związku z ruchem wygen­erowanym przez chęt­nych do złoże­nia wniosku, ele­gancko się wyłożył.

Przy­padek?

pue

Trochę więcej o przy­go­dach z dostępem do PUE zna­jdziesz tu: [ KLIK ]

#2: 2be.pl wraca do żywych

Pamięta­cie #Adwe­b­Gate? Ostat­nio zas­tanaw­iałem się, jak wyglą­da sytu­ac­ja po pon­ad miesiącu od wys­tąpi­enia awarii.

Fan­page 2be.pl ostat­nie oświad­cze­nie opub­likował 7 mar­ca. Gru­pa Adweb również. Van­guard­PR oświad­czenia na swoim fan­page’u nie opub­likował. Bo takiego nie posi­a­da. Najświeższa aktu­al­iza­c­ja pojaw­iła się na pry­wat­nym pro­filu Bart­ka Juszczy­ka (znów — bo prze­cież to najbardziej oczy­wisty kanał dys­try­bucji treś­ci dla klien­tów 2be…).

Wita­j­cie Przyjaciele.
Serwery…
Ruszyła strona www.2be.pl, pod adresem www.hosting.2be.pl może­cie korzys­tać z naszych usług.
(Graficznie wciąż pracu­je­my, wybaczcie).
Wszyscy Klien­ci mają dostęp do swoich baz danych. Uru­chomil­iśmy rown­iez pocztę.
To dopiero początek pracy.

Postanow­iłem zatem zajrzeć na stronę 2be. Kliknąłem w zakład­kę host­ing, przeczy­tałem i poturlałem się ze śmiechu po podłodze:

Nie ścigamy się na licz­by w tabelkach. Zami­ast para­metrów hostin­gu, których i tak nie wyko­rzys­tasz w pełni, dosta­jesz paki­et usług pozwala­ją­cy na bezstre­sowe prowadze­nie strony inter­ne­towej. Nie musisz znać się na ser­w­er­ach. Zadz­woń do biu­ra obsłu­gi klien­ta i powiedz, czego potrze­bu­jesz. Nasi pra­cown­i­cy zajmą się resztą. Za dar­mo. To co u innych jest dodatkowo płatne, u nas dosta­jesz w standardzie

BOOOOOOOM!

Swo­ją drogą — we wczo­ra­jszym odcinku pro­gra­mu “Czarno na białym” TVN24 moż­na było zobaczyć krót­ki mate­ri­ał na tem­at prob­lemów w 2be. Juszczyk po raz kole­jny stwierdz­ił tam, że jed­na z osób, z którą współpra­cow­ali dokon­ała sab­o­tażu.

Ale w całym tym mate­ri­ale moją uwagę szczegól­nie przykuła wypowiedź jed­nego z ich klien­tów — antyk­warysty, który posi­adał postaw­iony na maszy­nach 2be sklep inter­ne­towy. Po awarii wys­tąpił do właś­ci­ciela hostin­gu z proś­ba o udostęp­nie­nie kopii bazy danych. W oczeki­wa­niu na odpowiedź zaczął staw­iać nowy ser­wis od zera. Gdy w końcu przyszedł mejl zwrot­ny, okaza­ło się, że przesłano mu… kopię bazy tej nowej strony… HOW COOL IS THAT?!

Link do pro­gra­mu:  [ KLIK KLIK ]

12832482_1024526607612929_1236329691383945642_n

// mem pochodzi z grupy Poszkodowani przez 2be Gru­pa Adweb.