Koncerty zza biurka

Od bard­zo daw­na chci­ałem wprowadz­ić tu ser­ię Tiny Desk Con­cert. Dylemat mój pole­gał na tym, że… nie wiedzi­ałem od czego zacząć.

Najnowszy wys­tęp rozwiał wszys­tkie moje wąt­pli­woś­ci. Ale zan­im dojdziemy do Com­mona w Białym Domu (!), kil­ka słów z czym w ogóle mamy tu do czynienia.

Narodowe Publiczne Radio

Gdy­bym miał wymienić trzy miejs­ca w sieci, które miały najwięk­szy wpływ na moją muzy­czną edukację i rozwój, to były­by to Okay­play­er, Pitch­fork i NPR Music.

Pier­wszy, moc­no związany jest z ekipą The Roots, piszą­cy o bard­zo sze­roko pojętej czarnej muzyce albo wręcz… muzyce Czarnych. Dru­gi ogrom­nie posz­erza hory­zon­ty i dostar­cza najwyższej jakoś­ci świeżyn­ki. Ostat­ni — choć najmłod­szy w całym zestaw­ie­niu — bard­zo szy­bko zbu­dował sobie rep­utację, bazu­jąc na ekskluzy­wnych, pre­mierowych odsłuchach i ciekawych inic­jatywach. NPR Music to amerykańs­ka orga­ni­za­c­ja medi­al­na. W jej ramach dzi­ała stac­ja radiowa oraz plat­for­ma kon­tentowa. Mis­ją obu jest umożli­wian­ie eksplo­racji muzy­cznego wszechświa­ta. Czyli to co tygry­sek lubi najbardziej.

Jed­ną z autors­kich inic­jatyw NPR jest seria Tiny Desk Concerts.

Koncerty zza biurka

Idea jest prosta.

Bob Boilen — inic­ja­tor tego pomysłu — zaprasza do stu­dia wybranych muzyków i udostęp­nia im swo­je biurko, które na kilka­naś­cie min­ut zamienia się w przestrzeń kon­cer­tową. Całość emi­towana jest na żywo na falach radiowych oraz reje­strowana w formie wideo i udostęp­ni­ana później na jutubku.

Na ich kanale znaleźć moż­na już pon­ad 400 kon­certów! Wys­tąpili tu między inny­mi: Adele, Chick Corea, Jose Gon­za­lez, Jessie Ware, Suzanne Vega, Pix­ies, Kro­nos Quar­tet, The XX, Reg­gie Watts, John Leg­end, The Cran­ber­ries, The Klez­mat­ics czy Beirut. Więc grubo.

Ulubione

Lista moich ulu­bionych wys­tępów jest dłu­ga, ale zachę­cam do sprawdzenia choć­by frag­men­tów poszczegól­nych wys­tępów. A jeśli nie masz ochoty, to dojedź do koń­ca tego tek­stu, bo tam kry­je się prawdzi­wa perełka.

Macklemore i Ryan Lewis

Wrzu­cam z innego źródła, bo na ofic­jal­nym kanale zniknął :(

Alice Russell

Antibalas

The Foreign Exchange

Oddisee

Terence Blanchard

The Internet

Sharon Jones & The Dap-Kings

Gregory Porter

Anderson .Paak

Robert Glasper Experiment

Małe biurko w Białym Domu

W najnowszym odcinku została zła­mana jed­na z żelaznych zasad cyk­lu. Po raz pier­wszy kon­cert nie odbył się w stu­dio NPR. Ale okaz­ja ku temu była wyjątkowa.

Chwilę temu do NPR zadz­wonili z zaprosze­niem przed­staw­iciele Białego Domu. Orga­ni­zowali jednod­niowy fes­ti­w­al, w ramach którego chcieli zaprosić do współpra­cy innowa­torów i twór­ców ze świa­ta tech­nologii i kul­tu­ry. Radiow­cy nie mogli prze­gapić takiej okazji.

Sceną małego biurkowego kon­cer­tu stała się przestrzeń bib­liote­ki prezy­denck­iego pałacu, a do zaprezen­towa­nia czterech utworów zapros­zono Com­mona. Ale, ale… Żeby pod­nieść rangę wydarzenia, tenże zabrał ze sobą między inny­mi Rober­ta Glaspera i Bilala. SŁABO?!

Wspól­nie wykon­ali cztery numery z reper­tu­aru Lon­niego — “I used to love h.e.r” na otwar­cie oraz trzy zupełnie świeżutkie utwory.

I ja to wszys­tko bard­zo, bard­zo szanuję!


Niniejszym zacieszam, że wprowadze­nie Tiny Desk Con­certs na łamy MNIA.com mamy już za sobą. W przyszłoś­ci zapewne będziemy wracać do tego tem­atu w kole­jnych Piąteczkach.