Koncerty Made in Polska

  • aks 
  • muzyka

Rozo­chocony dobrze przyję­tym tek­stem o kon­cer­tach Tiny Desk — idę za ciosem.

I sięgam po ulu­bioną ser­ię z rodz­imego podwórka.

Kil­ka dni temu przed­staw­iłem Wam Ninatekę.

Ów tekst pojaw­ił się jako wprowadze­nie to tem­atu. A jego następst­wem będą kole­jne posty z rekomen­dac­ja­mi naj­ciekawszych perełek z przepast­nych archi­wów tego serwisu.

Wyprodukowano w Polsce

Made in Pol­s­ka” to telewiz­yjny cykl kon­certów live, przy­go­towany przez TVP2 i Nar­o­dowy Insty­tut Audiow­iz­ual­ny, w których moż­na zobaczyć najlep­szych pol­s­kich wykon­aw­ców w wyjątkowym reper­tu­arze, niezwykłej opraw­ie wiz­ual­nej i jakoś­ci HD.

Pamię­tam, że byłem bard­zo pozy­ty­wnie zaskoc­zony iloś­cią hiphopowych kon­certów wypro­dukowanych w ramach tej serii. Fajnie wró­cić do tych mate­ri­ałów po cza­sie. I dzisi­aj pole­cam te najlepsze.

Molesta Ewenement

Wło­di, Pel­son i Vienio przy wspar­ciu live ban­du. Przelot prak­ty­cznie przez całą twór­c­zość. Warto cho­ci­aż­by dla dodatkowej zwrot­ki Pel­sona w “Wiedzi­ałem że tak będzie”.

Ostry

Kon­certów Adama widzi­ałem w życiu pewnie pon­ad 20. Od pewnego cza­su chy­ba już z nich wyrosłem. Ale rzuć okiem cho­ci­aż­by ze wzglę­du na gościn­ny udzi­ał Michała Urbaniaka.

Abradab

Daba z kolei na żywo widzi­ałem tylko raz. A chci­ałbym zde­cy­dowanie więcej. Dlat­ego lubię wracać do tego występu.

Łona i Webber

Wiado­mo. Najlepiej.

Cool Kids of Death

Dobra ener­gia od punkrock­ow­ców na proza­ku. Butel­ki z ben­zyną i kamie­nie nie znudzą mi się nigdy.

Skalpel

Bardziej spek­takl dźwiękowo — wiz­ual­ny, ale mimo wszys­tko warto bardzo.