Justyna Matuszek gościem Uszanowanko Instagram Live #4

W czwartym odcinku insta­gramowych spotkań moim goś­ciem była Justy­na Matuszek. Pogadal­iśmy o jej fotografii kuli­narnej oraz w miarę nowej zajaw­ce — ceram­ice. W obu przy­pad­kach roz­maw­ial­iśmy o pro­ce­sie twór­czym i inspiracjach. 

W tym wpisie zna­jdziesz zapis wideo, pod­sumowanie naszej roz­mowy, zapowiedź kole­jnego goś­cia i uszanowankowo-insta­gramową playlistę. Zapraszam!

Uszanowanko Instagram Live #4

Słowem wstępu — mieliśmy okrutne prob­le­my z połącze­niem. Ponieważ Insta­gram kończy live’a po 60 min­u­tach, po tym cza­sie postanow­iliśmy go wznow­ić. Final­nie, na żywo nasze spotkanie trwało praw­ie 2 godziny. Z poniższego nagra­nia usunąłem wszys­tkie prz­er­wy i niepotrzeb­ne frag­men­ty (w których mówimy o tym, że znów nam prz­er­wało). I tak pow­stał trwa­ją­cy ok. 90 min­ut zapis nieco posza­tkowanego spotkania. 

Dodatkowo — od tego odcin­ka wprowadz­iłem małe usprawnie­nie w mate­ri­ałach opub­likowanych na youtubie. Od ter­az, każdy mate­ri­ał zaczy­nać się będzie słowem wstępu. Dodatkowo — mam czołówkę! Jej autorem jest Jacek Matuszek i jest super! W przyszłoś­ci pojawi się również jingiel.

Notat­ka na mar­gin­e­sie:
Kole­j­na lekc­ja na przyszłość — słuchaw­ki na kablu brzmią lep­iej niż te przez blue­tootha. Wyglą­da­ją gorzej, ale brzmią zde­cy­dowanie lep­iej. Pamię­taj Aksie, by korzys­tać z nich.

Krótkie podsumowanie

 • odcinek “Przy­jaciół”, o którym wspom­i­nam to “Ten z ciasteczka­mi Phoe­bie” (S07 E03),
 • rekomen­dowana przez Justynę kna­jp­ka wegańs­ka na krakowskim Rucza­ju to Las Weges, a kaw­iar­nia na Kaz­imierzu to Zakrę­cona Kaw­iaren­ka,
 • moc­no prop­su­ję Martę Dymek i jej Jadłonomię — zarówno w formie blo­ga, jak i książek, które mam w komplecie,
 • w trak­cie roz­mowy w komen­tarzach padła rekomen­dac­ja pro­filu @Tartoteka na Ins­ta i ja ten pro­fil również bard­zo polecam :),
 • insta­gram Karfi Design, czyli wspól­ny pro­jekt Justyny, Nas­tii i Jac­ka, w ramach którego speł­ni­ać się będą twór­c­zo — design­er­sko (zna­jdziecie tam ceramikę, plakaty i drewno)
 • pole­cane przez nas filmy i seri­ale o jedzeniu:
 • talerz z dużym szamotem od Karfi Design, w którym jestem abso­lut­nie zakochany

Łukasz Jura gościem kolejnego odcinka

Kole­jne spotkanie insta­gramowych rozmów odbędzie się 2 lip­ca o 20:00.

Moim goś­ciem będzie Łukasz Jura, który związany z kawą od 2004. Jest mis­trzem świa­ta aero­pres­su, trenerem baristów i jurorem konkursów kawowych na całym świecie. Poroz­maw­iamy o samej kaw­ie i doświad­czeni­ach z nią związanych. 

Jeśli chcesz być na bieżą­co — zasub­skry­buj mnie na insta­gramku.

Playlista Uszanowanko-Instagramowa

Czego dzisi­aj słuchałeś?” — to pier­wsze pytanie roz­grzewkowe, od którego zaczy­namy. Stworzyłem playlistę, na której gro­madzę utwory, które pojaw­ia­ją się w trak­cie tych rozmów.

Po czwartym odcinku na liś­cie pojaw­iły się następu­jące utwory:

 • Time” Jack Garratt
 • Za wysoko” Jarecki
 • Alabursy” Daniel Norgen
 • Trze­ba było zostać dresiarą” Albo Inaczej, Pauli­na Przybysz

Aby odsłuchać playlistę kliknij w poniższą grafikę: