Dobromir Montauk na Hive53

Miałem okazję poz­nać ostat­nio niezwyk­le ciekawego człowieka.

Też masz szan­sę go poz­nać. Jutro w Krakowie wys­tąpi z prelekcją w ramach kole­jnej edy­cji Hive53.

Dobromir we FreshMailu

Dobromir Mon­tauk to devel­op­er z Doliny Krzemowej.

Najpierw przez osiem lat pra­cow­ał w Google, gdzie rozwi­jał takie pro­duk­ty jak G+, wyszuki­war­ka czy AdSense. Rok temu przeniósł się do Tel­lA­part — start-upu zaj­mu­jącego się reklamą naty­wną. Właśnie zostali prze­ję­ci przez Twit­tera za pół mil­iar­da dolarów. PÓŁ DUŻEJ BAŃKI DULARÓW, kumasz?!

Całkiem niedawno okaza­ło się, że Dobromir kumplu­je się ze zna­jomym z Fresh­Maila (czyli dla niew­ta­jem­nic­zonych: mojego aktu­al­nego pra­co­daw­cy). Właśnie wybier­ał się do Krakowa na kil­ka tygod­ni i John (w sen­sie — ten jego kole­ga, pra­cown­ik FM) wyszedł z propozy­cją: “hej, może zaprosimy go do naszego biu­ra na jakąś prelekcję?”.

No i wpadł.

Opowiedzi­ał trochę o życiu w Dolin­ie, swo­jej ścieżce kari­ery (od call cen­ter do team lead­era zespołu pro­gramistów), czym jest Tel­lA­part oraz ogól­nie o przyszłoś­ci rynku reklamy on-line. Moc­no inspiru­ją­cy i treś­ci­wy wykład.

Tak bard­zo, że postanow­iłem spróbować przed­staw­ić go szer­sze­mu gronu krakows­kich star­tupow­ców. Po wysła­niu kilku wiado­moś­ci udało się dopiąć jed­ną prelekcję oraz praw­dopodob­nie jeden podcast.

Dobromir na Hive53

Owa prelekc­ja mieć będzie miejsce jutro w The Stage na Łob­zowskiej w ramach Hive53. Wydarze­nie będzie o tyle ciekawe, że na sce­nie pojaw­ią się również dwaj inni reprezen­tan­ci Sil­i­con Valley.

Anioł biz­ne­su Peter Szy­man­s­ki opowie o tym, czego inwest­orzy szuka­ją w start-upach, a prawnik Augie Rakow o tym, jak nie dać się wydy­mać pozysku­jąc pier­wszych inwestorów.

Jeśli jesteś w Krakowie lub w okol­i­cy, to warto.

Ważne lin­ki: rejes­trac­ja | event na fejsie

11537794_868915613178670_7810795106034303375_o