Degustacje Groszków: Słowem wstępu

Tekst, którym w październiku 2013 zain­au­gurowałem pow­stanie pro­jek­tu Degus­tac­je Groszków — wów­czas pod włas­ną ban­derą. Final­nie trafił tu. O czym piszę na końcu.

Cześć i czołem.

Pomysł na stworze­nie blo­ga o żar­ciu zrodz­ił się w mojej głowie juz dawno. Razem z Karolką dosyć częs­to zdarza nam się jadać poza domem. Bywamy w różnych miejs­cach, bo i powody są różne. Cza­sem jest to chęć cel­e­bracji jakiegoś ważnego wydarzenia w naszym życiu, cza­sem chęć sprawdzenia nowout­wor­zonego miejs­ca, innym razem — cieka­wość lub po pros­tu… okaz­ja w sty­lu “mamy pustą lodówkę, więc zjedzmy coś na mieś­cie”. W pier­wot­nym założe­niu Degus­tac­je Groszków miały być miejscem, gdzie może­my dzielić się opini­a­mi na tem­at jakoś­ci odwiedzanych knajpek.

Nie chcąc się jed­nak zbyt­nio ograniczać, postanow­iliśmy pisać tu po pros­tu o jedze­niu. W odpowied­nich kat­e­go­ri­ach (które pojaw­iać się będą wraz z pojaw­ian­iem się kole­jnych tek­stów) opisy­wać będziemy odwiedziny w restau­rac­jach, recen­zować sza­mę zamaw­ianą z dostawą do domu, pole­cać wybrane książ­ki i pro­gramy kuli­narne, testować ser­wisy poświę­cone kuch­ni, a jak się rozpędz­imy, to może rekomen­dować będziemy tu testowane przez nas przepisy.

Lubimy jeść. Lubimy pisać. Mamy nadzieję, że spodo­ba się Wam to co będziemy mieć tu do przekazania!


Wpis ory­gi­nal­nie pojaw­ił się na stron­ie pod dedykowaną domeną. Pod tamte­jszym adresem jed­nak nigdy nie udało nam się rozkrę­cić. A z cza­sem ten sztuczny podzi­ał pomiędzy My Name Is Aks a Degus­tac­je Groszków bardziej mnie blokował w pisa­niu niż wspier­ał tworze­nie nowego kon­tentu. Dlat­ego w czer­w­cu 2020 pod­jąłem decyzję na zmi­growa­niu treś­ci stamtąd tu.