Cześć!

Czys­ta for­muła, start od zera.

Wiele razy przymierza­łem się, by zacząć. Zawsze zatrzymy­wałem się na etapie wyboru skór­ki do Word­Pres­sa, czy wiel­kich planach związanych z tem­atyką pub­likowanych tekstów.

Think­ing too much, doing too lit­tle. A zawsze chodz­iło prze­cież tylko o to, by pisać.

Okej, jest Exform­ers. Tworzę go od pon­ad 3 lat, współpracu­ję z grupą fajnych wari­atów, mam plat­for­mę do pub­likacji tek­stów związanych z kul­turą czy sportem. I lubię to bard­zo, ale jed­nak pew­na for­ma tegoż ser­wisu ogranicza mnie i nie daje możli­woś­ci pisa­nia o wszys­t­kich rzeczach, o których chciałbym.

Dlat­ego star­tu­ję od zera. Nie wiem w jakim kierunku to wszys­tko pójdzie. Ale próbuję.

Zobaczmy, co z tego wyjdzie.

Tagi: