sztos alert

Sztos Alert #37

Niek­tórzy słucha­jąc dzisiejszego zestaw­ienia westch­ną z radoś­ci, że wró­ciłem na właś­ci­we tory. Westch­nie­nie innych sug­erować będzie zawód, że “znów elektronika”…

A ja wzdy­cham z ulgą. Bo wciąż nieprz­er­wanie od 37 tygod­ni dowożę Wam zestaw pię­ciu świeżych numerów. Smacznego.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #37

Sztos Alert #34

Dziś będzie rap grany. Ale w sposób raczej nieoczywisty.

Zaczy­namy  reprezen­tan­tem Alkopoligamii, Człowiekiem Orkiestrą R.A.U., który wydał jeden z naj­ciekawszych pro­jek­tów w pol­skiej rap grze anno domi­ni 2016. Następ­nie do gło­su dochodzi Jamie Isaac w posz­er­zonej wer­sji utworu z gościn­nym udzi­ałem Rej­je Snowa. A że owego pana do tej pory nie znałem, to na trze­cie pozy­cji zna­jdziecie jego solowy numer. Prze­dostat­nie miejsce zaj­mu­je reprezen­tu­ją­cy najbardziej klasy­czne brzmie­nie Tun­ji Ige, o którym dowiecie się nieco więcej z kole­jnej Piątecz­ki. A kończymy reprezen­tan­tką Lon­dynu RAYE, która zaprosiła do współpra­cy Stormzy’a.

Hasz­tag: DajZnaćJakMiPoszło

Czy­taj dalej »Sztos Alert #34

Sztos Alert #33

Dzisiejsza edy­c­ja to powrót do poła­manych dźwięków.

Zaczy­namy prob­le­ma­mi pier­wszego świa­ta od Unknown Mor­tal Orchestry, który ujrzał światło dzi­enne pięć dni temu. Kole­jny smaczek ma niecałe trzy tygod­nie i jest zapowiedz­ią wspól­nej pły­ty 20syla i Mr. J Medeirosa pod szyl­dem Allt­tA. Środ­kiem zawład­nie Flume, który niezmi­en­nie jest w doskon­ałej formie. Najwięcej kon­trow­er­sji wzbudzi zapewne efekt współpra­cy A‑Traka z Phan­togramem. Bo pewnie zbyt dyskotekowo będzie. Dla mnie to bard­zo dobry let­ni hit. A jeśli zas­tanaw­ia­cie się skąd kojarzyć może­cie Phan­togram, to pod­powiadam — pisałem o nich przy okazji pod­sumowa­nia 2k15. Bo jako Big Grams wydali wspól­nie z Big Boi’em świet­ną epkę, do której cią­gle wracam. Kończymy M83. Bo miało być tu dużo wcześniej, ale z niez­nanych mi przy­czyn nigdy nie weszło. Więc nadrabiam.

Stan­dar­d­owo: zapraszam do hejtowania.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #33

Sztos Alert #31

Znowu dotarłem do ściany. Otarłem sobie o nią knyk­cie, posini­aczyłem czoło. Walę głową w mur i próbu­ję odblokować się na pisanie. Albo nie mam cza­su, albo nie mam weny.

Tem­atów pozornie mam w bród. Ale gdy tylko trafia coś na warsz­tat, po stworze­niu kilku lub nawet kilku­nas­tu okrągłych zdań wyrzu­cam to do kosza… Nieważne, nie o tym tutaj dzisi­aj. Dzisi­aj słuchamy wspól­nie muzyki.

Zaczy­namy NØC­NYm, który zapowia­da pro­jekt “Synes­the­sia”. Moc­no mi to przy­pom­i­na “Czeluść”, więc czekam. Następ­nie wjeżdża nowy Szatt. A potem dość dzi­wny Chi­cano Bat­man, za którego zapewne najbardziej mi się w tym tygod­niu dostanie cię­gi. Idąc za ciosem wtóru­je mu jeszcze dzi­wniejsze Fumaça Pre­ta. A kończymy Kay­tranadą. Którego mi kolek­ty­wnie zarekomen­dowal­iś­cie w zeszłym tygod­niu. I ja wam za to bard­zo dzięku­ję. I szanu­ję. I pole­cam kolejnym.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #31

Sztos Alert #30

Poniedzi­ałkowie uszanowanko. Po raz trzydziesty.

Zaczy­namy Jame­sem Blake’iem, bo wyszedł nowy album. Potem wjeżdża Jumo, który łamie kark całkiem konkret­nie. Następ­nie JMSN, którego już powin­niś­cie znać, bo Wam go tu przed­staw­iałem jak­iś czas temu. Kole­jny Mar to odkrycie zaser­wowane przez coty­god­niowe rekomen­dac­je Spo­ti­fy. I kończymy wygrze­banym tą samą metodą Cas­siusem. Tym bardziej, że udziela się tu Mike D z Beast­ie Boys.

To już taka trady­c­ja, że na koniec w tym miejs­cu proszę Was, żebyś­cie dali znać jak mi poszło w tym tygod­niu. A Wy jak zwyk­le będziecie mieć to w dupie. Ale spoko. I tak się prze­cież lubimy…

Czy­taj dalej »Sztos Alert #30

Sztos Alert #29

To trze­ci tydzień z kolei, gdy w ciągu sied­miod­niowego cyk­lu pojaw­ia się tylko jeden post. Czyli sztosy. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się czemu — zajrzyj­cie jutro. A dziś posłucha­jmy razem trochę muzyki.

Zaczy­namy dub­stepowym Mall Grabem. Zaraz później Łona opowie his­torię związku Gom­brow­icza z Azeal­ią Banks. Następ­nie usłyszy­cie świeży singiel Marthy High — soulowej divy, która przez 30 lat kon­cer­towała z Jame­sem Brownem. Trail­er fil­mu doku­men­tal­nego “Bad rap” przy­pom­ni­ał mi o Kero One, więc postanow­iłem sprawdz­ić co tam u niego. Prze­gapiłem moment, gdy skrę­cił z klasy­cznych hiphopowych bitów w kierunku bardziej abstrak­cyjnym i nowoczes­nym. I brz­mi to bard­zo smacznie. A sko­ro przy nowych i świeżych rzeczach jesteśmy, to kończymy remik­sem “Stre­su” w wyko­na­niu Less­less. Bo właśnie ukaza­ła się zremik­sowana wer­s­ja pro­jek­tu “Albo inaczej”.

Stan­dar­d­owy request: daj­cie znać jak mi poszło w tym tygodniu.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #29

Jest tu jazz

W min­iony piątek po raz kole­jny zabrakło Piątecz­ki. A poniedzi­ałkowe Sztosy pojaw­ia­ją się reg­u­larnie od 28 tygod­ni, sta­jąc się najdłużej pub­likowanym tutaj cyk­lem bez żad­nej prz­er­wy. Ot, ciekawostka.

Dziś znów jest dzi­wnie. Mógłbym dodawać tu tylko i wyłącznie hip­ster­ską elek­tron­ikę i każdy był­by zad­owolony. Ale uruchami­a­jąc “Sztos Aler­ty” przyjąłem, że atakować Was będę nowy­mi brzmieni­a­mi. Nawet jeśli ten kon­takt ograniczy­cie do jed­nego odsłuchu, to kiedyś powiecie “słysza­łem to u Aksa”. I mnie to będzie cieszyć.

Zatem dziś zaczy­namy bry­tyjską wokalistką Szjer­dane, którą to ponoć wymaw­ia się J’er-deen. Choć zapewne jej pseudon­im nic Wam nie mówi, to znać ją może­cie ze współpra­cy z Bonobo. Potem pojawi się mój dobry człowiek Good Paul z utworem, który pojaw­ił się właśnie na składance inau­gu­ru­jącej MOST — nowy label pod szyl­dem Pros­to. Potem wjeżdża dwu­nas­tomin­u­towy Kamasi Wash­ing­ton, którego zapewne będziecie mieli ochotę pom­inąć. Ale daj­cie mu szan­sę. Serio. Idąc za jaz­zowym ciosem wjeżdża koop­er­ac­ja Knee­body z Dead­lusem. A kończymy jak zwyk­le fenom­e­nal­ną AlunąGeorge.

Daj­cie znać, jak było.

Czy­taj dalej »Jest tu jazz

Sztos Alert #27

Powiem szcz­erze — dziś klucza nie ma żad­nego. Ta piąt­ka nawet mi się nie klei w jeden spójny set. To po pros­tu zbiór cieka­wostek, na które trafiłem w ostat­nim czasie

I tak, zaczy­namy od fenom­e­nal­nej nowoś­ci od BADBADNOTGOOD, które mnie po pros­tu zau­roczyło. Kon­tynu­u­je­my jeszcze ciepłym singielm V/O czyli solowego pro­jek­tu Wojt­ka Urbańskiego z Rys. A sko­ro o nich mowa, to na pozy­cji trze­ciej pojaw­ia się remiks utworu Baascha w wyko­na­niu chłopaków. Numer cztery to zeszłoroczny Gra­matik (bo prze­gapiłem, że wów­czas wyszło coś od niego), a kończymy nowym numerem Mura Masy. Uffff.

Rusz­cie trochę nogą sobie.

Czy­taj dalej »Sztos Alert #27

Sztos Alert #20

Poniedzi­ałkowe Aler­ty to pier­wsza seria postów na tym blogu, którą uda­je mi się pub­likować reg­u­larnie, bez ani jed­nej dzi­ury. Kon­sek­went­nie od dwudzi­es­tu tygod­ni staram się dostar­czać Wam pięć utworów, które umilą Wam start w nowym tygod­niu. I z infor­ma­cji zwrot­nych, które od Was dosta­ję wyni­ka, że… chy­ba mi się to udaje :)

Dziś zwracam szczegól­ną uwagę na otwier­a­jącego SADa, a w zasadzie na wypuszc­zony przez niego trzy dni temu przepiękny album, na którym w kilku utworach pojaw­iło się Slum Vil­lage. Oraz na debi­u­tu­jącą w szere­gach U Know Me Records for­ma­cję SOTEI. Oraz na Quest­love’a remiks utworu soulowej wokalist­ki Donn T. Sam Sure i po raz kole­jny NAO też bard­zo ciekawi.

No, gen­er­al­nie… jak co poniedzi­ałek — życzę Państ­wu smacznego!

Czy­taj dalej »Sztos Alert #20

Sztos Alert #19

Dzień dobry się z Wami w kole­jny poniedziałek.

Dziś zaczy­nam zremik­sowaną koop­er­acją Kwab­sa z wokalistką Selah Sue. Następ­nie dość poła­many TOKi­MON­S­TA z idą­cym w tym roku jak burza Anderson.Paakiem (jeśli byłeś na jego kon­cer­cie w ten week­end w stol­i­cy to zamil­cz, szczęśli­wy bękar­cie!). A potem już funkowo — soulowe brzmienia w wyko­na­niu Mavis Sta­ples, The Suf­fers oraz najnowszy, fenom­e­nal­ny wręcz utwór  May­era Hawthorne’a.

Smacznego!

Czy­taj dalej »Sztos Alert #19

Sztos Alert #18

Chodzą słuchy, że nie do wszys­t­kich trafiła selekc­ja utworów w ostat­nich odcinku, a najwięcej zarzutów skierowanych było pod kątem Snowi­da. Trud­no, co zrobić.

Dziś zapewne znowu będziecie krę­cić nosem. Bo to pier­wszy Sztos Alert poświę­cony jed­ne­mu gatunkowi. A konkret­niej — pol­skiemu rapowi.

Trzy main­streamowe świeżyn­ki, które miały pre­miery w ciągu ostat­niego tygod­nia. Jeszcze ciepły, bo dzisiejszy Łona z Web­berem, dru­gi singiel pro­mu­ją­cy nowego Kali­bra 44 oraz bard­zo dzi­wny i specy­ficzny Vienio, którego nowa odsłona moc­no mnie intrygu­je. Numer cztery to równie ciepła pro­dukc­ja z Krakowa — Funky Fachow­cy czyli Decó i Dobry Kick. A na zamknię­cie Lilu, która w ostat­nich tygod­ni­ach nie schodzi z moich głośników.

No to cześć!

Czy­taj dalej »Sztos Alert #18