piąteczka

Piąteczka! #6

Podob­no są tacy, co nie mogą się doczekać piątku. Nie dlat­ego, że piątek jest pią­tu­niem i oznacza, że jutro już sob­o­ta i w ogóle week­endzik. Podob­no czeka­ją na kole­jną piąteczkową Piąteczkę.

Salu­tu­ję. I odwdz­ięczam się kole­jnym odcinkiem.

O Banksym (choć nie bezpośred­nio), o kos­mosie (choć tylko jako o punkcie widzenia), o modzie w lat­ach 70., ryczą­cych zwierzę­tach i alko­holu. O!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka! #6

Piąteczka #4

Uszanowanko. Po raz czwarty.

Dzisi­aj znów zmuszam Was do czy­ta­nia. I oglą­da­nia. I słuchania.

O pewnym krakowskim hotelu, pro­jek­cie na Kick­starterze, nowym pro­jek­cie gitarzysty RATM oraz o graffiti.

Smacznego.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #4

Piąteczka! #3

Sko­ro to już trze­cia część pod tym szyl­dem, to już swo­bod­nie mogę mówić o cyk­lu. Niereg­u­larnym, bo niereg­u­larnym, ale jed­nak cyklu.

A w dzisiejszym odcinku trochę liter­nict­wa, muzy­cz­na arche­olo­gia i trochę o biz­ne­sie. Jeśli w ogóle kogokol­wiek to intere­su­je, to… smacznego!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka! #3

Piąteczka! #2

Wjechał piątel­lo! Niek­tórym do week­endu zostało jeszcze kil­ka godzin. Zan­im jed­nak zanurku­jesz w poranne obow­iąz­ki, oga­r­nij sobie pięć luźnych rekomen­dacji do piątkowej kawy.

Dziś o bro­daczach, drugiej dzi­urce, fonotece i apokalipsie.

Smacznego!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka! #2

Piąteczka! #1

Być może część z tute­jszych czytel­ników pamię­ta jeszcze cykl pod­sumowań tygod­nia. Cieszyły się całkiem niezłym zain­tere­sowaniem. Jak to zwyk­le u mnie — wszys­tko co dobre, szy­bko umiera. Pora na reak­tywację. Zobaczymy na jak długo.

Dziś o Kick­starterze i pro­jek­tach w trak­cie real­iza­cji oraz tych zre­al­i­zowanych, graf­fi­ti w Google’u i sklepie meblowym oraz o portre­tach Nowohucian.

Piątecz­ka!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka! #1