piąteczka

Piąteczka #23

Miałem trochę wyrzutów sum­ienia, że ostat­nio odsyłałem Was wyłącznie do długich tek­stów. Dlat­ego dzisi­aj tylko jeden tekst do przeczy­ta­nia. Oraz fajne obraz­ki. Oraz trzy mate­ri­ały wideo.

No dobra, praw­da jest taka, że lin­ki do tek­stów sła­biej kon­wer­tu­ją, a Wy lep­iej reagu­je­cie na ruchome obraz­ki. No to ciesz­cie się zatem. I daj­cie jakiegoś lajka.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #23

Piąteczka #22

Wybacz­cie, ale dziś Was zmuszam do czy­ta­nia. To Piątecz­ka, w której 80% mate­ri­ałów odsyła Was do jakichś dłuższych tek­stów. Taka moja mis­ja — cała Pol­s­ka czy­ta rekomen­dac­je od Aksia. O.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #22

Urlopowa Piąteczka

Dziesią­ta Piątecz­ka ukaza­ła się z tygod­niowym pośl­izgiem. Bo odpoczy­wałem u Rodz­iców. Stwierdz­iłem wtedy, że okrągły, dziesią­ty odcinek powinien być spec­jal­ny i dopra­cow­any. A nie pisany na kolanie.

Tak się skła­da, że w tym tygod­niu powin­na wypaść kole­jne okrągłe zestaw­ie­nie — dwudzi­este. Ale go nie będzie. W zami­an — urlopowa piąteczka.

Choć urlop zacząłem w Małopolsce, to jego więk­szość spędzam w drugim końcu Pol­s­ki. Po dwóch dni­ach w Sopocie osiedliśmy we Władysła­wowie. I jest epicko. Oto pięć akty­wnoś­ci, którym poświę­cam się bez reszty.

Czy­taj dalej »Urlopowa Piątecz­ka

Piąteczka #19

Trochę mam wraże­nie, że dzisiejsza Piątecz­ka pow­stała na kolanie. Choć mate­ri­ały zgro­madz­iłem już w poniedzi­ałek, to zupełnie nie miałem kiedy poszczegól­nych tem­atów rozwinąć.

Mam nadzieję, że biedy nie ma. Dziś o między­nar­o­dowej Hań­bie, fon­cie który z nieopła­conego pro­jek­tu prze­rodz­ił się w jeden z najpop­u­larniejszych obec­nie kro­jów pis­ma, dwóch prezkach z Inter­net Bety, nowej Natu i pewnej desko­rolkowej grze.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #19

Piąteczka #18

W wielkim skró­cie — dziś o przy­cisku, który robi furorę w sieci, choć wszyscy zrozu­mieli go zupełnie inaczej, o pieprze­niu policji przez czar­nuchów z nastaw­ie­niem, mieszkan­iowych majster­sz­tykach z kierunk­owym 022, czwarty raz o Dis­clo­sure oraz dwa słowa, jeden kolaż i trzy filmy o Inter­net Becie.

Zapraszam.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #18

Piąteczka #17

Dobra, nie mogłem sobie odmówić…

Co praw­da, zapowiadałem, że nie będzie. Bo siedzę na Inter­net Becie w Rzes­zowie. No więc — niespodzian­ka taka, o.

Choć w dość skró­conej formie.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #17

Piąteczka #16

Dzisiejsza Piątecz­ka w skró­cie to: muzy­czne prz­erób­ki, pornole, sza­lone marzenia i noc­na Warszawa.

Nie wiem jak będzie z odbiorem u Was, ale dla mnie to jed­na z lep­szych Piątek tutaj.

Bang.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #16

Piąteczka #15

W tym tygod­niu znalazło się kil­ka — mam nadzieję — ciekawych mate­ri­ałów, więc mimo przeprowadzkowej gorącz­ki udało się skleić kole­jną Piąteczkę.

O den­tyś­cie, który był didże­jem. O wege ter­ro­rys­tach. O pró­bie porozu­mienia pon­ad podzi­ała­mi. O butach, które darzę sym­pa­tią mimo tego, że noto­rycznie je dzi­u­raw­ię. I o nowym numerze artysty, który cier­pi na syn­drom poprzed­niej płyty.

O tym wszys­tkim dziś. Smacznego.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #15

Piąteczka #14

No i stało się. Czter­nas­ta Piątecz­ka następu­je bezpośred­nio po trzynastej.W sen­sie — przez cały tydzień nie opub­likowałem żad­nego innego pos­ta. Macie to pewnie w głębokim poważa­niu, bo i tak zaglą­da­cie tu tylko w piąt­ki. A sko­ro to już wpadliś­cie, no to macie i czytajcie.

W wielkim skró­cie, bo nie mam czasu.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #14

Piąteczka #13

Przy­na­jm­niej dwa punk­ty z dzisiejszej Piątecz­ki mogły­by posłużyć jako mię­so dla osob­nych postów.

Ale Piątecz­ki czyta­cie, a inne rzeczy… niekoniecznie. Zatem — czy­ta­j­cie, komen­tu­j­cie, lajku­j­cie, szeru­j­cie. Czy coś. W każdym razie — ogłaszam week­end. Albo przy­na­jm­niej ogłaszam, że już za moment się zacznie. O.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #13

Piąteczka #12

Każdej Piąteczce przyświeca podob­ny cel — wygrze­bać pięć ciekawych i w miarę aktu­al­nych linków, których praw­dopodob­nie jeszcze nie widzieliście.

I mam nadzieję, że w tym tygod­niu znowu uda mi się czymś Was zaskoczyć.

Pamię­ta­j­cie: share’owanie rąk nie brudzi!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #12

Piąteczka #11

Wciąż nie mogę uwierzyć, że to już numer 11. Oraz w to, że komen­tarze, które w założe­niu miały się składać z dwóch zdań rozras­ta­ją się do takich rozmiarów.

Daj­cie jakoś znać czy dotr­wal­iś­cie do końca.

Zatem ofic­jal­nie: sie­manko, weekend!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #11

Piąteczka #10

Okazu­je się, że tygod­niowy odpoczynek od Piąteczek był dobrym pomysłem.

Archi­wum linków spuchło do dość pokaźnych obszarów. W trak­cie selekcji mate­ri­ałów zrodz­ił się tem­at na osob­ny chy­ba całkiem fajny post, a i z wyborem pię­ciu smaczków nie miałem więk­szych problemów.

Zatem: oto one. Smacznego.

Week­end — start.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka #10

Piąteczka! #9

To był strasznie nud­ny tydzień na Fejs­buku. Tylko jeden z poniższych linków pochodzi z tego źródeł­ka. Resztę musi­ałem wygrze­bać sam.

Dzisi­aj dwie abso­lutne (dla mnie) petardy oraz przy­na­jm­niej jeden zapy­chacz. Zgad­ni­j­cie które to które. Smacznego!

Czy­taj dalej »Piątecz­ka! #9

Piąteczka! #8

Ostat­nio mądra oso­ba powiedzi­ała mi, że muszę popra­cow­ać nad włas­ną sys­tem­aty­cznoś­cią i kon­sek­wencją w real­iza­cji poczynionych planów.

Sko­ro tak, choć cza­su na cokol­wiek ostat­nio mało, a dziś piątek to czas na piąteczkową Piąteczkę. Numer osiem. Zapraszam.

Czy­taj dalej »Piątecz­ka! #8