fbpx
Przejdź do treści

degustacje groszków

Uszanowanko The Krakow Roastery (playlista)

Kil­ka miesię­cy temu zaprzy­jaźniona palar­nia The Krakow Roast­ery uru­chomiła sprzedaż kawy o numerze 83. Przy­go­towałem dla nich spec­jal­ną playlistę, która skła­da się z 83 utworów w wyko­na­niu bry­tyjs­kich artystów. 

Wyjaś­ni­am / objaś­ni­am co mam wspól­nego z pow­staniem tej kaw­ki oraz dlaczego lista ta zaw­iera to co zaw­iera. I dlaczego jest praw­dopodob­nie najlep­szą playlistą na świecie ;)

Czy­taj dalej »Uszanowanko The Krakow Roast­ery (playlista)

Degustacje Groszków: Brukselka w czekoladzie

Kil­ka chwil temu trafiłem na link, którego zawartość miała mnie odstraszyć. A w środ­ku znalazłem przys­mak, który musi­ałem przetestować.

Ów link zaw­ier­ał przykłady przys­maków na hal­loween. Takich, który­mi częs­tu­jesz den­er­wu­jące Cię dzieci­a­ki. Wśród nich winogrona zaw­inięte w papier­ki po schoko-bon­sach, cebulę imi­tu­jącą jabłko w czeko­ladzie i pralin­ki kryjące w środ­ku… bruk­selkę. (zobacz tutaj)

Czy­taj dalej »Degus­tac­je Groszków: Bruk­sel­ka w czekoladzie

Degustacje Groszków: Burger Bistro we Wrocławiu

Kil­ka chwil temu wsi­adłem na pokład wesołego busa i wraz z ekipą z pra­cy pomknęliśmy w kierunku stol­i­cy Ger­manii, by rozstaw­ić się tam z naszym stra­ganem na Berlin E‑Commerce Expo.

Doświad­c­zony w tej trasie zna­jomy doradz­ił nam: zatanku­j­cie na wrocławs­kich Bielanach do peł­na. Dzię­ki temu obró­ci­cie w obie strony na jed­nym baku. Tak też postanow­iliśmy uczynić. I przy okazji wrzu­cić coś na ruszt.

Czy­taj dalej »Degus­tac­je Groszków: Burg­er Bistro we Wrocławiu

Degustacje Groszków: Wadowicki niesmak – Boreas Cantine

Dwa lata temu w drodze ze Szczyrku do Zakopanego zahaczyliśmy o Wad­ow­ice, by zaopa­trzyć się w kremów­ki. Moją uwagę przykuł wtedy mieszczą­cy się na rynku lokal o nazwie Bread and milk. A w zasadzie – jego wyjątkowe wnętrze. Nie mieliśmy wtedy cza­su na dłuższy postój, ale obiecal­iśmy sobie, że kiedyś tu wrócimy. I kil­ka chwil temu nadarzyła się ku temu okazja.

Czy­taj dalej »Degus­tac­je Groszków: Wad­ow­ic­ki nies­mak – Bore­as Cantine

Degustacje Groszków: Kubańska Miejscówka

Gdy ktoś spy­ta mnie co najlepiej zapamię­tałem z „Sze­fa” w reży­serii Jona Favreau, to wymienię jed­nym tchem trzy rzeczy. Fenom­e­nal­ną ścieżkę dźwiękową, bo ona w dużym stop­niu uksz­tał­towała charak­ter fil­mu. Aglio e olio, bo sce­na przyrządza­nia tego makaronu przy­pom­i­na niemal scenę miłos­ną. Oraz kanap­kę kubańską. Bo prze­cież o nią przede wszys­tkim w tym filmie się roz­chodzi. Prob­lem w tym, że nigdzie w Krakowie na taką się nie natknąłem.

Czy­taj dalej »Degus­tac­je Groszków: Kubańs­ka Miejscówka

Degustacje Groszków: Restauracja “Ewa Zaprasza”

Prze­jeżdża­jąc przez Sasi­no opisy­wanej restau­racji nie sposób jest nie zauważyć — wszak umiejs­cowiona jest ona w samym cen­trum niewielkiej wios­ki usy­tuowanej wzdłuż przelo­towej dro­gi. Wnętrza Ewy… bardziej przy­po­mi­a­ją zad­baną przy­drożną gospodę niż miejsce, w którym w week­endy nie zjesz tu obiadu bez wcześniejszej rezerwacji.

Czy­taj dalej »Degus­tac­je Groszków: Restau­rac­ja “Ewa Zaprasza”