cykl

Marcin Grośkiewicz gościem Uszanowanko Instagram Live #7

Siód­mym goś­ciem moich insta­gramowych rozmów był Marcin Grośkiewicz czyli Groh z U Know Me — wydaw­ca, właś­ci­ciel kilku wytwórni pły­towych, didżej i pro­mo­tor. Od lat dostar­cza na pół­ki muzy­cznych fanatyków kon­tent najwyższej jakości. 

Dlaczego hiphopowych składanek Junou­mi nie ma w streamin­gach? Jak powołane do życia zostało U Know Me Records? Co w dzisiejszych cza­sach jest najtrud­niejsze w prowadze­niu włas­nego labelu? To tylko kil­ka wątków, które poruszyliśmy w tej arcy­ciekawej rozmowie.

W tym wpisie zna­jdziesz zapis wideo, dodatkowe lin­ki oraz uszanowankowo-insta­gramową playlistę. Zapraszam!

Czy­taj dalej »Marcin Grośkiewicz goś­ciem Uszanowanko Insta­gram Live #7

Uszanowanko The Krakow Roastery (playlista)

Kil­ka miesię­cy temu zaprzy­jaźniona palar­nia The Krakow Roast­ery uru­chomiła sprzedaż kawy o numerze 83. Przy­go­towałem dla nich spec­jal­ną playlistę, która skła­da się z 83 utworów w wyko­na­niu bry­tyjs­kich artystów. 

Wyjaś­ni­am / objaś­ni­am co mam wspól­nego z pow­staniem tej kaw­ki oraz dlaczego lista ta zaw­iera to co zaw­iera. I dlaczego jest praw­dopodob­nie najlep­szą playlistą na świecie ;)

Czy­taj dalej »Uszanowanko The Krakow Roast­ery (playlista)

Michał Wojtkiewicz gościem Uszanowanko Instagram Live #6

W szóstym odcinku insta­gramowych spotkań moim goś­ciem był Michał Wojtkiewicz. Pogadal­iśmy o tym jak wspom­i­na Łódź z połowy lat 2000, jak to się stało, że osi­adł w Lon­dynie, o wspom­nieni­ach z niekrótkiego epi­zo­du pra­cy w Zaha Hadid Archi­tects i jego obec­nej roli Asso­ciate Direc­to­ra w Dae­hwa Kang Design Ltd i real­i­zowanych tam projektach.

W tym wpisie zna­jdziesz zapis wideo, zapowiedź kole­jnego goś­cia i uszanowankowo-insta­gramową playlistę. Zapraszam!

Czy­taj dalej »Michał Wojtkiewicz goś­ciem Uszanowanko Insta­gram Live #6

Łukasz Jura gościem Uszanowanko Instagram Live #5

W pią­tym odcinku insta­gramowych spotkań moim goś­ciem był Łukasz Jura. Pogadal­iśmy o tym jak zostać mis­trzem w parze­niu kawy, na czym pole­ga rola juro­ra w konkur­sach, dlaczego Brazylia ma taką złą opinię wśród kawowych smakoszy. I kilku innych tematach.

W tym wpisie zna­jdziesz zapis wideo, zapowiedź kole­jnego goś­cia i uszanowankowo-insta­gramową playlistę. Zapraszam!

Czy­taj dalej »Łukasz Jura goś­ciem Uszanowanko Insta­gram Live #5

Justyna Matuszek gościem Uszanowanko Instagram Live #4

W czwartym odcinku insta­gramowych spotkań moim goś­ciem była Justy­na Matuszek. Pogadal­iśmy o jej fotografii kuli­narnej oraz w miarę nowej zajaw­ce — ceram­ice. W obu przy­pad­kach roz­maw­ial­iśmy o pro­ce­sie twór­czym i inspiracjach. 

W tym wpisie zna­jdziesz zapis wideo, pod­sumowanie naszej roz­mowy, zapowiedź kole­jnego goś­cia i uszanowankowo-insta­gramową playlistę. Zapraszam!

Czy­taj dalej »Justy­na Matuszek goś­ciem Uszanowanko Insta­gram Live #4

Miłosz Lemski gościem Uszanowanko Instagram Live #3

W trzec­im odcinku insta­gramowych spotkań moim goś­ciem był Miłosz Lem­s­ki. Pogadal­iśmy między inny­mi o jego malarst­wie abstrak­cyjnym, pro­ce­sie twór­czym i sztuce współczesnej.

W tym wpisie zna­jdziesz zapis wideo, pod­sumowanie naszej roz­mowy, zapowiedź kole­jnego goś­cia i uszanowankowo-insta­gramową playlistę. Zapraszam!

Czy­taj dalej »Miłosz Lem­s­ki goś­ciem Uszanowanko Insta­gram Live #3

Magdalena Szyjka gościem Uszanowanko Instagram live #2

W drugim odcinku insta­gramowych spotkań moim goś­ciem była Mag­dale­na Szyj­ka (Podróżni­cy po godz­i­nach). Pogadal­iśmy o tym kto z nas czu­je się bardziej podróżnikiem, a kto turys­tą, jak szukamy inspiracji i kilku innych tem­at­ach. Nie obyło się bez tech­nicznych potknięć, ale final­nie udało nam się przeprowadz­ić mega fajną rozmowę. 

W tym wpisie zna­jdziesz zapis wideo, pod­sumowanie naszej roz­mowy, zapowiedź kole­jnego goś­cia i uszanowankowo-insta­gramową playlistę. Zapraszam!

Czy­taj dalej »Mag­dale­na Szyj­ka goś­ciem Uszanowanko Insta­gram live #2

Degustacje Groszków: Brukselka w czekoladzie

Kil­ka chwil temu trafiłem na link, którego zawartość miała mnie odstraszyć. A w środ­ku znalazłem przys­mak, który musi­ałem przetestować.

Ów link zaw­ier­ał przykłady przys­maków na hal­loween. Takich, który­mi częs­tu­jesz den­er­wu­jące Cię dzieci­a­ki. Wśród nich winogrona zaw­inięte w papier­ki po schoko-bon­sach, cebulę imi­tu­jącą jabłko w czeko­ladzie i pralin­ki kryjące w środ­ku… bruk­selkę. (zobacz tutaj)

Czy­taj dalej »Degus­tac­je Groszków: Bruk­sel­ka w czekoladzie

Degustacje Groszków: Burger Bistro we Wrocławiu

Kil­ka chwil temu wsi­adłem na pokład wesołego busa i wraz z ekipą z pra­cy pomknęliśmy w kierunku stol­i­cy Ger­manii, by rozstaw­ić się tam z naszym stra­ganem na Berlin E‑Commerce Expo.

Doświad­c­zony w tej trasie zna­jomy doradz­ił nam: zatanku­j­cie na wrocławs­kich Bielanach do peł­na. Dzię­ki temu obró­ci­cie w obie strony na jed­nym baku. Tak też postanow­iliśmy uczynić. I przy okazji wrzu­cić coś na ruszt.

Czy­taj dalej »Degus­tac­je Groszków: Burg­er Bistro we Wrocławiu

Degustacje Groszków: Wadowicki niesmak – Boreas Cantine

Dwa lata temu w drodze ze Szczyrku do Zakopanego zahaczyliśmy o Wad­ow­ice, by zaopa­trzyć się w kremów­ki. Moją uwagę przykuł wtedy mieszczą­cy się na rynku lokal o nazwie Bread and milk. A w zasadzie – jego wyjątkowe wnętrze. Nie mieliśmy wtedy cza­su na dłuższy postój, ale obiecal­iśmy sobie, że kiedyś tu wrócimy. I kil­ka chwil temu nadarzyła się ku temu okazja.

Czy­taj dalej »Degus­tac­je Groszków: Wad­ow­ic­ki nies­mak – Bore­as Cantine

Degustacje Groszków: Kubańska Miejscówka

Gdy ktoś spy­ta mnie co najlepiej zapamię­tałem z „Sze­fa” w reży­serii Jona Favreau, to wymienię jed­nym tchem trzy rzeczy. Fenom­e­nal­ną ścieżkę dźwiękową, bo ona w dużym stop­niu uksz­tał­towała charak­ter fil­mu. Aglio e olio, bo sce­na przyrządza­nia tego makaronu przy­pom­i­na niemal scenę miłos­ną. Oraz kanap­kę kubańską. Bo prze­cież o nią przede wszys­tkim w tym filmie się roz­chodzi. Prob­lem w tym, że nigdzie w Krakowie na taką się nie natknąłem.

Czy­taj dalej »Degus­tac­je Groszków: Kubańs­ka Miejscówka

Muzyczny styczeń

Gdy pod­sumowywałem sobie rok 2014 to okaza­ło się, że pod wzglę­dem kon­cer­towym był on niezwyk­le skąpy. Z początkiem sty­cz­nia postanow­iłem to zmienić. I mam nadzieję, że moja akty­wiz­a­c­ja w tym tema­cie doprowadzi również do nieco bardziej reg­u­larnych aktu­al­iza­cji cyk­lu muzy­cznych podsumowań.

W związku z tym, że kończy się luty — najwyższa pora na sty­czniowe reminiscencje.

Czy­taj dalej »Muzy­czny styczeń