Cap Crap: rodzaje czapek z daszkiem

Ile Ty masz tych czapek?”.

To pytanie wraca­jące niczym bumerang. Licz­ba, którą poda­ję w odpowiedzi nigdy nie jest taka sama. Od daw­na zbier­ałem się, by je wszys­tkie tutaj skatalogować.

Ale zan­im do tego dojdziemy, wyjaśni­jmy sobie kil­ka pojęć. A dokład­niej — dziś w kilku słowach o różni­cach pomiędzy mod­e­la­mi czapek.

Lećmy zatem.

Fullcapy

To czap­ki z zabu­dowanym tyłem. Ele­ment rozpoz­naw­czy Fre­da Durs­ta z Limp Bizk­it. Wys­tępu­ją w kilku konkret­nych i bard­zo dzi­wnych rozmi­arach (6 7/8? 7 3/4? wtf?!).

Choć bard­zo blisko im do czap­kowego ksz­tał­tu, który akcep­tu­ję, to den­er­wu­ją mnie w nich dwie rzeczy. Po pier­wsze — nie da się ich w żaden łatwy sposób trans­portować (nie mają zapię­cia, więc nie przy­czepisz ich do ple­ca­ka czy pas­ka spod­ni). Po drugie — nie ist­nieje rozmi­ar dopa­sowany do mojej głowy. Są albo zbyt ciasne, albo nachodzą mi na uszy.

Podob­no jest na to rozwiązanie. Wystar­czy wziąć czap­kę w mniejszym rozmi­arze i z całej siły naciągnąć ją na kolanie. W ten sposób puszczą szwy i rozmi­ar czap­ki się pow­ięk­szy… Podz­iękowałem, nie sko­rzys­tałem. Nie posiadam.

Flexy

Wrzu­cam tu, bo miałem sty­czność, ale ich obec­ność jest tu moc­no nacią­gana. Nazwę biorę od pro­du­cen­ta — firmy Flex­fit. W ich ofer­cie znaleźć moż­na dość sze­ro­ki wach­larz pro­duk­tów, z tirówka­mi, wiadra­mi czy sna­pa­mi włącznie.

Ale najpop­u­larniejsza jest ich mody­fikac­ja full­capów. Posi­ada­ją zabu­dowany tył, ale dzię­ki elasty­cznej gum­ce wokół głowy nie posi­ada­ją szty­wnych, sza­lonych rozmi­arów i dużo lep­iej dopa­sowu­ją się do głowy.

Bard­zo rzad­ko trafi­am na sen­sown­ie wyglą­da­jące mod­ele. Miałem kiedyś jed­ną sztukę. Byłem z nią moc­no zży­ty, ale gdy jej data przy­dat­noś­ci wygasła, nigdy więcej po ten rodzaj nakrycia głowy już nie sięgnąłem.

rodzaje-czapek-z-daszkiem-flexfit

Wpierdolki

Czap­ka wpier­dol­ka to jeden z arte­fak­tów prawil­ni­aków. Wraz z kołczanem, sze­lestem i białą skar­petą tworzą zbro­ję osied­lowych ryc­erzy. Mowa oczy­wiś­cie o dresiarzach.

Obok wspom­ni­anych, po ten mod­el czap­ki dość częs­to się­ga­ją biegacze.

Cechy charak­terysty­czne: moc­no dopa­sowana, przyle­ga­ją­ca do głowy, z wygię­tym daszkiem, częs­to ozdo­biona fir­mowym znaczkiem znanej firmy sportowej.

Nie posi­adam. Omi­jam sze­rokim łukiem.

Tirówki

Tirówka to pol­s­ka nazwa truck­er hat. Wys­tępu­ją­ca u nas również jako truck­er­ka.

To ulu­bione nakrycie głowy amerykańs­kich kierow­ców ciężarówek, red­neck­ów oraz wędkarzy.

Czap­ka ta skła­da się z przed­niego pan­elu mate­ri­ałowego oraz resz­ty wyko­nanej z syn­te­ty­cznej i prze­puszcza­jącej powi­etrze siate­cz­ki. Najczęś­ciej wykońc­zona jest zapię­ciem iden­ty­cznym jak w snap­back­ach. Najbardziej pospo­lite i najczęś­ciej wys­tępu­jące mod­ele tirówek posi­ada­ją zag­ię­ty daszek, ale trafić moż­na również takie z prostym.

Posi­adam kil­ka sztuk.

roczaje-czapek-z-daszkiem-tirowka

Kaszkiety

Jeden z najbardziej klasy­cznych mod­eli męs­kich nakryć głowy. Wys­tępu­je zarówno w formie tur­bo ele­ganck­iej, jak i streetwearowej.

Charak­terysty­czny ele­ment ubioru kilku rap­erów na początku XXI wieku, takich jak Ostry czy Dizkret.

Posi­adam jeden.

rodzaje-czapek-z-daszkiem-kaszkiet

5panele

Nazwa pochodzi od jej budowy. Bo skła­da się z… pię­ciu płatów mate­ri­ału oraz dasz­ka. Najczęś­ciej wys­tępu­ją­ca w formie strap­back­ów, czyli wykońc­zona zapię­ciem w formie pas­ka, ale zdarza­ją się również mod­ele z zatrza­skowym snapem.

To tak na prawdę streetwearowa wer­s­ja wpier­dol­ki. Bo choć wys­tępu­ją­ca w wielu wari­antach kolorysty­cznych (niegod­nych miejs­kich ryc­erzy), to jed­nak ksz­tałtem bard­zo moc­no zbliżona do niej właśnie.

Miałem jed­ną. Nie wyglą­dałem w niej najko­rzyst­niej. Już nie posiadam.

rodzaje-czapek-z-daszkiem-5panel

Wiadra

Ten mod­el nigdzie pod taką nazwą nie wys­tępu­je. Poz­woliłem sobie na spol­szcze­nie ory­gi­nal­nej nazwy — buck­et hat.

Choć bliżej im do beretów niż klasy­cznych cza­pek z daszkiem, wrzu­cam je tutaj, bo częs­to w sklepach znaleźć je moż­na skat­e­go­ry­zowane w jed­nym worku.

Dość specy­ficzny mod­el charak­teryzu­ją­cy się… daszkiem dookoła głowy. Niek­tórzy, jak Spisek Jed­nego, stworzyli z niej rozpoz­nawal­ny ele­ment swo­jego out­fi­tu. Ja omi­jam sze­rokim łukiem.

rodzaje-czapek-z-daszkiem-bucket-hat

Snapbacki

Choć wys­tępu­ją w wielu mutac­jach, to charak­teryzu­je je jeden punkt wspól­ny. Tył takiej czap­ki wykońc­zony jest plas­tikowym, charak­terysty­cznym zatrza­sk­iem. Snap z tyłu. Snap-back, co nie?

Ide­al­ny snap­back powinien mieć prosty daszek (obow­iązkowo) i pod­wyżs­zony przed­ni pan­el. Choć posi­adam kilka­naś­cie snap­back­ów, to te ide­alne mógłbym policzyć pewnie na pal­cach jed­nej ręki.

Nie będę rozpisy­wał się tutaj więcej na ich tem­at w tym momen­cie. Wkrótce pokażę Wam co tam na mojej półce zalega.