Zróbmy razem coś dobrego, czyli Hack4Good

Categories biznesy, prywata

Do więk­szoś­ci z Was ta infor­ma­c­ja być może już dotarła. W dni­ach 7–9 lute­go robię hack­a­ton. Wraz z grupą zna­jomy­ch jako ambasadorzy Geekli.st zaan­gażowal­iśmy się w zor­ga­ni­zowanie lokalnej edy­cji Hack­4­Good. Impreza odbędzie się równole­gle w 50. 30. mias­tach na całym świecie, a krakowskie wydarze­nie będzie pier­wszym tego typu hack­a­tonem w Polsce. W tym poś­cie postaram się przekon­ać Cię dlaczego warto wziąć udzi­ał w Hack­4­Good.

A nawet jeśli na koniec lek­tu­ry stwierdzisz, że to jed­nak nie dla Ciebie, dam Ci znać w jaki sposób możesz nam pomóc.

No, to chodź­cie. Zrób­my razem coś dobre­go!

Uczestnicząc — pomagasz

Zadaniem uczest­ników Hack­4­Good będzie stworze­nie w ciągu 48 godz­in pro­jek­tu, który real­i­zować będzie jeden ze zgłos­zony­ch przez lokalne orga­ni­za­c­je NGO prob­lemów.

Udzi­ał w pro­jek­cie wyraz­iły ochotę m.in. Fun­dac­ja Mam Marze­nie,  Fun­dac­ja Czarna Owca Pana Kota, Sto­warzysze­nie Wspiera­nia Onkologii i Krakowski Alarm Smogowy.

Uczest­ni­cy zmierzą się z takimi prob­le­mami, jak ułatwian­ie komu­nikacji osobom niepełnosprawnym, walka z korupcją czy walka z zanieczyszc­zonym powi­etrzem.

Uczestnicząc — podejmujesz wyzwanie

Kiedy ostat­ni raz postanow­iliś­cie stworzyć w 48 godz­in pro­jekt, który dodatkowo jeszcze może real­nie zmieni­ać świat? A… ile razy takie postanowie­nie udało Wam się zre­al­i­zować?

Udowod­ni­jmy wspól­nie, że mając wspar­cie fajny­ch ludzi da się.

Uczestnicząc — poznajesz ciekawe technologie

Udało nam się zaprosić do współpra­cy fajny­ch part­nerów tech­no­log­iczny­ch. Biorąc udzi­ał w Hack­4­Good będziecie mieli możli­wość popra­cow­a­nia z tech­nolo­giami od:

  • Esti­mote — na czas hack­a­tonu uczest­ni­cy będą mieli unikalną okazję popra­cow­a­nia bea­conami oraz skon­sul­towa­nia ewen­tu­al­ny­ch prob­lemów z przed­staw­icielami Esti­mote
  • Ushahidi — przez meandry sys­te­mu do zbiera­nia, grupowa­nia i wiz­ual­iza­cji dany­ch na mapie prze­brnąć pomoże dostęp­ny na miejs­cu ekspert
  • iTraff — będziemy mieli kilka kont dostępowych dla uczest­ników chcą­cy­ch w swoich pro­jek­tach wyko­rzys­tać sys­tem rozpoz­nawa­nia obrazów (z opcją wygra­nia dar­mowe­go dostępu na kilka kole­jny­ch miesię­cy)
  • Fresh­Mail — będziemy mieli na miejs­cu eksper­ta od fresh­mailowe­go API, który zain­tere­sowanym osobom pod­powie w jaki sposób wyko­rzys­tać je w swoich pro­jek­tach
  • SMSAPI — w razie potrze­by wyko­rzys­ta­nia w pro­jek­tach komu­nikacji smsowej jesteśmy zaopa­trzeni w doład­owane odpowied­nimi paki­etami kon­ta

Patrząc na tą listę dochodzę do wniosku, że to na prawdę unikalna możli­wość spotka­nia ekspertów mogą­cy­ch opowiedzieć o swo­jej tech­nologii i wspomóc w jej imple­men­tacji. I strasznie się z tego powodu cieszę!

Uczestnicząc — poznajesz ludzi

Decy­du­jąc się wziąć udzi­ał masz szan­sę spotkać ludzi podob­ny­ch do Ciebie — zaan­gażowany­ch w poma­ganie innym geeków.

Będziesz mieć możli­wość wymi­any wiedzy z innymi uczest­nikami porusza­ją­cymi się w różny­ch obszarach tech­no­log­iczny­ch i kom­pe­ten­cyjny­ch (pro­gramowanie, grafika, UX i inne), part­nerami tech­no­log­icznymi, przed­staw­icielami NGO i spon­sorów.

Uczestnicząc — możesz wygrać

Mamy też nagrody!IMG_8364-copy

Autorzy najlep­szy­ch pro­jek­tów wrócą do domów wyposażeni m.in. w nowe smart­fony i gadże­ty od HTC, zestaw bea­conów od Esti­mote, książki od PWN, trochę usług w chmurze od e24­cloud, iTraff i SMSAPI. Lis­ta wyglą­da imponu­ją­co i na serio jest o co wal­czyć.

 

A sko­ro są nagrody, będzie i jury. Lis­ta jest już niemal zamknię­ta, a w tym momen­cie wiemy już, że pro­jek­ty oce­ni­ać będą ludzie związani z Google, Uni­w­er­sytetem Jagiel­lońskim i TEDx’ami.

Nie uczestnicząc też możesz pomóc

Mamy jeszcze kilka wol­ny­ch miejsc wśród uczest­ników. Zgłoś chęć udzi­ału za pomocą EventBrite.

Nato­mi­ast, jeśli po zapoz­na­niu się z powyższymi infor­ma­c­jami ktoś z Was doszedł do wniosku “to nie dla mnie”, może­cie pomóc nam w pro­mocji Hack­4­Good.

Wystar­czy, zla­jkowanie tego posta. 

Możesz pomóc jeszcze bardziej, wrzu­ca­jąc na dowol­ny pro­fil społecznoś­ciówki linka do tego artykułu lub strony całe­go wydarzenia, czyli Hack4Good.pl.

Zróbmy razem coś dobrego!