Szes­nasty poniedzi­ałek z rzę­du witam się z Państ­wem w nowym tygod­niu, dostar­cza­jąc nową por­cję cieka­wostek.

Otwier­am najwięk­szym odkryciem ostat­nich dni / tygod­ni / miesię­cy. Otóż okaza­ło się, że mój ulu­biony Idris Elba (fenom­e­nal­ny detek­tyw Luther!) jest również didże­jem i pro­du­cen­ten, A otwier­a­ją­cy dzisi­aj Mur­dah loves John naw­iązu­je do postaci bry­tyjskiego polic­jan­ta.

Numer dwa to Kro­ki, czyli nowym pro­jek­tem Szat­ta. Następ­ny w kole­jce jest świeżut­ki remiks 20syla (nie znasz? C2C & Hocus Pocus, HELLOOOO!). Dalej — świeżut­ki Black­well z fenom­e­nal­ną Nicole Jack­son. I kończymy tanecznym Keys N Krates z Katy B, które najzwycza­jniej w świecie prze­gapiłem pół roku temu.

No to cześć.

Continue Reading "Sztos Alert #16"

Ze złych infor­ma­cji — wciąż nie udało mi się prze­brnąć przez pol­skie pod­sumowanie ostat­nich dwu­nas­tu miesię­cy w muzyce. Wal­czę. I pewnie do koń­ca miesią­ca uda mi się zamknąć tem­at 2015 raz na zawsze.

Z dobrych niusów — nieprz­er­wanie, czter­nasty tydzień z rzę­du — umil­am Wam poniedzi­ałek sztosa­mi. Dziś zwracam szczegól­ną uwagę na JUTRØ, który jak się okaza­ło tworzy mój kole­ga ze studiów. Oraz na Ros­alie, która jest dla mnie odkryciem ostat­nich dni. Poza tym nowy Flume, po raz kole­jny Anderson.Paak i remiks Jun­gle.

Daj­cie znać jak mi poszło w tym tygod­niu.

Continue Reading "Sztos Alert #14"

Dzisi­aj miało być tanecznie. Ale okaza­ło się, że prze­gapiłem nowy singiel Charlesa Bradley’a. Utwór, który zapowia­da nową płytę. Album, który ma pojaw­ić się w kwiet­niu 2k16. Więc wiecie — nie mogło go tu zabraknąć. Więc jest — na otwar­cie.

Ale mam nadzieję, że tanecznie też trochę jed­nak jest. Bo na zamknię­cie z kolei nowe Lon­don Elek­tric­i­ty. A pomiędzy też coś tam ciekawego powin­no się wydarzyć.

Odcinek jede­nasty przynosi także pewną zmi­anę. Chcieliś­cie, to macie. Zami­ast pię­ciu osob­nych jutubów, od dziś zna­j­dować tu będziecie jeden odt­warza­cz. Dzię­ki temu w każdy kole­jny poniedzi­ałek wystar­czy zro­bić tu dwa kliknię­cia.

PIERWSZY W LAJKA. A dru­gi w odpale­nie playlisty. I moż­na sobie iść i czy­tać fejs­bu­ki, w tle słucha­jąc sztosów. O.

Aha, mówiłem już o kliknię­ciu laj­ka? No to cześć.

Continue Reading "Sztos Alert #11"

Gdy­bym patrzył na tek­sty przez pryz­mat lajków, to mógłbym się zas­tanaw­iać czy ten cykl ma w ogóle sens. Bo wyjątkowych liczb to on nie wykrę­ca.

Na szczęś­cie mam to jed­nak w nosie. A z różnych rozmów wyni­ka, że zaglą­da Was tu całkiem sporo. Więc dziś kole­j­na dawka utworów, które w ostat­nim cza­sie zagoś­ciły w moich słuchawkach częś­ciej niż raz. Smacznego.

Continue Reading "Sztos Alert #7"

No to cześć.

Pięć jutubów, choć sześć numerów. Bo split Pel­sona i Eldo­ki. Ten dru­gi bardziej niż pier­wszy, choć obrazek piękny w całoś­ci ze wzglę­du na uję­cia Nowego Jorku.

Vince Sta­ples z fenom­e­nal­nym klipem. Fall Out Boy w remik­sie z Black Thoughtem. Bus­driv­er na świet­nie poła­manym soulu­ja­cym bicie. Oraz Yela z nowym numerem o długim dys­tan­sie.

Continue Reading "Sztos Alert #4"

Część z Was podob­no zaglą­da tu głównie — lub wyłącznie — dla muzy­ki.

Zatem, Wy którzy jesteś­cie tymi właśnie, macie nowy “cykl”. Stan­dar­d­owo — bez żad­nej konkret­nej obiet­ni­cy reg­u­larnoś­ci. Tym razem — bez komen­tarza.

Ot, po pros­tu — ostat­nio znalezione dźwię­ki. Najnowsze i te starsze. To, co aktu­al­nie odt­warzam częś­ciej niż trzy razy. Bard­zo subiek­ty­wnie i bez żad­nego konkret­nego uza­sad­nienia.

A żeby trzy­mać się pewnej kon­wencji — wnętrze każdego pos­ta składać się będzie z utworów pię­ciu.

Smacznego.

Continue Reading "Sztos Alert #1"