graffiti

Piąteczka #72

Piątek dziś. Więc czas na kole­jny odcinek jakże niereg­u­larnego cyk­lu, w ramach którego ser­wu­ję Wam pięć cieka­wostek z czeluś­ci inter­ne­tu. Pięć, bo piątek. Kuma­cie, nie?

W zasadzie… Nie wiem czemu Wam to tłu­maczę. Prze­cież z każdym z Was, pięt­nas­tu stałych czytel­ników, znam się oso­biś­cie i równie dobrze mógłbym Wam lin­ka wysłać w smsie. Tak czy inaczej — lecimy!

Czy­taj więcej »Piątecz­ka #72

Czy Kraków potrzebuje murali? Relacja z debaty

W min­iony poniedzi­ałek w Sali Obrad Urzę­du Mias­ta Krakowa odbyła się deba­ta na tem­at potrze­by street artu w Grodzie Kra­ka. Uczest­niczyli w niej przed­staw­iciele władz mias­ta oraz zaproszeni goś­cie — reprezen­tan­ci Łodzi, Gdańs­ka, Warsza­wy i Katow­ic, czyli miast, w których z sukce­sa­mi sztukę uliczną udało się wkom­ponować w miejską przestrzeń.

Całe wydarze­nie było dra­matem w trzech aktach. Taka pięk­na katastrofa.
I tak też postaram się je zrelacjonować.

Czy­taj więcej »Czy Kraków potrze­bu­je murali? Relac­ja z debaty

Piąteczka #26

Tygod­nia koniec i początek. Czyli piątek.

Dziś posłucha­cie sobie trochę pol­skiego rapu, zajrzy­cie do kilku sklepów z pły­ta­mi, odwiedzi­cie kil­ka miast na świecie, obe­jrzy­cie Rachel i Chan­dlera poz­na­ją­cych tajni­ki sys­te­mu oper­a­cyjnego Microsof­tu oraz dowiecie się za co kocham Red Bulla.

Baw­cie się dobrze, dzieciaki!

Czy­taj więcej »Piątecz­ka #26

Graffiti to sztuka z określoną datą przydatności

Na przestrzeni ostat­nich lat nasze społeczeńst­wo zro­biło ogrom­ny postęp w tema­cie postrze­ga­nia graf­fi­ti. Zaczy­namy doce­ni­ać ludzi tworzą­cych sztukę przy uży­ciu pusz­ki z far­bą. Coraz więcej osób zaczy­na rozu­mieć różnicę między niszcze­niem miejskiej przestrzeni a sztuką. I przes­ta­je­my staw­iać znak równoś­ci pomiędzy słowa­mi „graf­fi­ti” i „wan­dal­izm”.

Ale mimo wszys­tko jed­no w tema­cie street artu się nie zmieniło. To nadal dzieła z określoną datą przydatności.

Czy­taj więcej »Graf­fi­ti to sztu­ka z określoną datą przydatności

Piąteczka! #8

Ostat­nio mądra oso­ba powiedzi­ała mi, że muszę popra­cow­ać nad włas­ną sys­tem­aty­cznoś­cią i kon­sek­wencją w real­iza­cji poczynionych planów.

Sko­ro tak, choć cza­su na cokol­wiek ostat­nio mało, a dziś piątek to czas na piąteczkową Piąteczkę. Numer osiem. Zapraszam.

Czy­taj więcej »Piątecz­ka! #8

Piąteczka #4

Uszanowanko. Po raz czwarty.

Dzisi­aj znów zmuszam Was do czy­ta­nia. I oglą­da­nia. I słuchania.

O pewnym krakowskim hotelu, pro­jek­cie na Kick­starterze, nowym pro­jek­cie gitarzysty RATM oraz o graffiti.

Smacznego.

Czy­taj więcej »Piątecz­ka #4