Ostat­nich kilka­naś­cie miesię­cy było dla mnie niezłym roller­costerem. Kil­ka razy zbier­ałem się nawet do pod­sumowa­nia tego w ramach „Alfa­betu Aksa”. Najpierw planowałem zro­bić to w okoli­cach przeło­mu roku. Później — w okoli­cach urodzin. I choć niemal wszys­tkim literkom udało się przyp­isać jakieś znacze­nie, to jed­nak nigdy nie wygospo­darowałem na ich opisanie cza­su.

Continue Reading "Cześć, co słychać? #2"

Po raz kole­jny mam nieby­wałą przy­jem­ność wspier­ać Fes­ti­w­al Kul­tu­ry Żydowskiej w roli akredy­towanego blogera. 21 czer­w­ca star­tu­je 29. już edy­c­ja tego wydarzenia i — jak co roku — postanow­iłem przy­go­tować moje subiek­ty­wne zestaw­ie­nie naj­ciekawszych kon­certów.

Na wstępie ostrzegam — jestem dość scep­ty­cznie nastaw­iony do tegorocznego line-upu. I właśnie tym bardziej czekam na tę edy­cję. Bo fes­ti­w­al już niejed­nokrot­nie mnie zaskoczył.

Załóż­cie słuchaw­ki, otwórz­cie głowy i… lec­imy! Porządek moc­ni niechrono­log­iczny.

Continue Reading "Moje typy na 29. FKŻ"

28 edy­c­ja Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej już trwa. Znów mam przy­jem­ność przyglą­dać się temu wydarze­niu jako akredy­towany bloger. Trady­cji stać się musi za dość, więc i w tym roku nie może zabraknąć rekomen­dacji naj­ciekawszych moim zdaniem punk­tów tegorocznego pro­gra­mu.

Uwa­ga — porządek moc­no niechrono­log­iczny! Lec­imy?

Continue Reading "Moje typy na 28. FKŻ"

24 czer­w­ca star­tu­je kole­j­na edy­c­ja Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej w Krakowie. Ponown­ie będę miał przy­jem­ność uczest­niczyć w tym wydarze­niu jako akredy­towany bloger. Przegląd rozkładu jazdy i wybór naj­ciekawszych moim zdaniem jego punk­tów stał się tu już nie­jako trady­cją.

Dlat­ego nie mogło go zabraknąć i w tym roku. Zatem… Lec­imy!

Continue Reading "Moje typy na 27. FKŻ"

Ostat­nie w którym wziąłem udzi­ał wydarze­nie tegorocznego fes­ti­walu było ide­al­ną jego klam­rą. Zarówno w kon­tekś­cie muzy­cznym, jak i wykon­aw­czym.

I tym postem kończę tem­at 25. edy­cji Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej. Licząc na to, że w przyszłym roku również będzie mi dane stworzyć podob­ną relację.

Continue Reading "Bemet w Alchemii"

Mid­nite Ses­sion to fes­ti­walowa trady­c­ja afterów na zakończe­nie każdego dnia kon­cer­towego. O półno­cy w podziemi­ach Alchemii, w oparach alko­holu i dymu, na sce­nie pojaw­ia­ją się muzy­cy z różnych zespołów, by w zupełnie niefor­mal­nych okolicznoś­ci­ach wspól­nie poim­prow­iz­ować.

Słysza­łem o tych imprezach dużo, ale nigdy nie udało mi się na nie trafić. Gdy w fes­ti­walowym rozkładzie jazdy zobaczyłem, że tego dnia scenę dzielić mają Alte Zachen i Kuti­man, wiedzi­ałem że następ­nego dnia będę chodz­ił niewys­pany.

Continue Reading "Midnite Session w Alchemii"

W ciągu najbliższych dni pub­likować tu będę pod­sumowanie kilku kon­certów z tegorocznego Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej.

Patrząc na szk­lankę do połowy pustą moż­na trak­tować to jako skan­dal, że pub­liku­ję te treś­ci pół roku po skończe­niu FKŻ. Ja jed­nak staram się widzieć tą samą szk­lankę w połowie pełną. Dlat­ego — na pół roku przed kole­jną edy­cją — pokazu­ję Wam jak fajnie było w 2015, żebyś­cie zaplanowali sobie wol­ny tydzień za pół roku i wpadli na kole­jną odsłonę. O.

Continue Reading "Ori Alboher w Chederze"

Z końcem czer­w­ca, dzię­ki uprze­j­moś­ci orga­ni­za­torów Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej, miałem okazję uczest­niczyć w tegorocznej edy­cji jako akredy­towany bloger.

O naj­ciekawszych punk­tach muzy­cznego pro­gra­mu pisałem wtedy w dedykowanym poś­cie. Udało mi się uczest­niczyć w praw­ie wszys­t­kich kon­cer­tach z tej listy. Poza jed­nym, który zastąpiłem innym wydarze­niem. I przyz­nam szcz­erze, że żaden z wykon­aw­ców nie zaw­iódł.

Czas na pod­sumowanie tego co miałem okazję zobaczyć, posłuchać i sfo­tografować. Przez najbliższe dni zna­jdziecie tu moje wspom­nienia z tego wydarzenia wraz z fotodoku­men­tacją.

Zaczy­namy od reprezen­tan­tów Krakowa.

Continue Reading "MLDVA w Kwartale FKŻ"

Sercem tegorocznego Fes­ti­walu Kul­tu­ry Żydowskiej jest kwartał. To ide­al­ny przykład tego, jak zro­bić COŚ z niczego.

Miejsce to wyjątkowe, więc warto się tam wybrać zan­im zniknie z mapy Krakowa. A przy okazji zajrzyj­cie koniecznie do Gela­dy, by włas­noręcznie wykon­ać plakat z jed­nym z niezwykłych wzorów stwor­zonych przez Gela­da Stu­dio spec­jal­nie z okazji tegorocznej edy­cji FKŻ.

Continue Reading "Kwartał Festiwalu Kultury Żydowskiej"