Sztos Alert #58

Categories sztos alert

Miłość do U Know Me Records pod­kreślałem tutaj wielokrot­nie. Groh i Buszk­ers cele­bru­ją właśnie małe świę­to, bo opub­likowane niecałe dwa tygod­nie temu “Nor­mal Bias LP” jest ich pięćdziesią­tym wydawnictwem.

Z tej okazji w dzisiejszy­ch Sztosach zna­jdziecie moje ulu­bione nowinki, które miały pre­mierę w ciągu ostat­nich dwu­nas­tu miesię­cy. Lec­imy?

Zaczy­namy numerem pochodzą­cym z czwarte­go longplay’a en2aka. Jest w sta­jni UKM kilku artys­tów, którzy przy okazji kole­jny­ch wydawnictw się­ga­ją po tych samy­ch pro­jek­tan­tów okładek. Przykłady? Kixnare — Ani­misiewasz, Teiel­te — Swan­ski czy właśnie en2ak — Otecki. Dzięki tej kon­sek­wencji uzyskany zosta­je efekt spójnoś­ci iden­ty­fikacji i pewne­go rodza­ju… seria. I ja to szanu­ję.

Major Laz­er nagrał kiedyś “Get free’. Rok temu Wojtek Mazolewski Quin­tet nagrał na “Pol­ce” włas­ną, choć bliską ory­gi­nałowi inter­pre­tację. Całość przez swo­je maszynki przepuś­cił Hat­ti Vat­ti i w efek­cie pow­stała rzecz niezwykła.

Twar­dowski wywró­cił mi kiedyś hiphopowy świato­pogląd za sprawą wspól­ne­go z Jedy­nakiem i Eldo albumem “Człowiek, który chci­ał ukraść alfa­bet”. Na trzec­im solowym albu­mie moc­no skrę­ca w kierunku dość mod­ny­ch ostat­nio ejti­sowych brzmień. I wychodzi z tego z obron­ną ręką, bo to na prawdę solid­ny i ciekawy mate­ri­ał.

SONARa mam nadzieję, że Państ­wu nie muszę przed­staw­iać. Cho­ci­ażby dlat­e­go, że pojaw­ia­ją się w Sztosach po raz… czwarty. “Najlep­szy sezonu towar”.

A żeby nie było tak bard­zo spoko­jnie, kończymy z przy­tu­pem. Bo przy ostat­nim krążku Low­er Entrance ciężko utrzy­mać nogi w bezruchu.

Fat Gro­hu, Buszk­er­sie — kole­jny pięćdziesię­ciu tak zac­ny­ch i różnorod­ny­ch wydawnictw życzę!