Sztos Alert #44

Categories muzyka, sztos alert

Nowy tydzień zaczy­namy od zestawu pię­ciu w miarę świeży­ch (młod­szy­ch niż dwanaś­cie miesię­cy) utworów. Czyli Sztos Alertem.

A numer jego czter­dzieś­ci i cztery.

Wstęp­ni­ak dziś krótki, bo i tak go nikt nie czy­ta. Bo prze­cież chodzi tu przede wszys­tkim — a moż­na nawet wyłącznie — o muzykę.

Pod jedynką Bar­tosz Kruczyński. Bo dopiero w momen­cie roz­padu Ptaków, dowiedzi­ałem się, że to… El Bar­to. A bard­zo go za wszys­tkie doko­na­nia muzy­czne szanu­ję.

Numer dwa to nowy Robot Koch. Bo przeglą­da­jąc listę wydarzeń muzy­czny­ch, które odbędą się w trak­cie nasze­go trzyd­niowe­go poby­tu w stol­i­cy Ger­manii jego live act był jedynym jas­nym punk­tem pro­gra­mu. Ale i tak się na jego wys­tęp nie wybral­iśmy.

Tró­jeczka to mój człowiek No Echoes, czyli mamo-seli­towy gitarzys­ta Grze­gorz. Bo cieszy mnie każdy nowy mate­ri­ał, który wychodzi z jego rąk. Na pozy­cji czwartej zaparkowała Ray BLK z gościn­nym udzi­ałem Stormzy’a. Kończymy kole­jnym numerem od ASTR. Którą już powin­niś­cie znać z wcześniejszy­ch alertów.

Smaczne­go!