Sztos Alert #1

Categories muzyka, sztos alert

Część z Was podob­no zaglą­da tu głównie — lub wyłącznie — dla muzyki.

Zatem, Wy którzy jesteś­cie tymi właśnie, macie nowy “cykl”. Stan­dar­d­owo — bez żad­nej konkret­nej obiet­ni­cy reg­u­larnoś­ci. Tym razem — bez komen­tarza.

Ot, po pros­tu — ostat­nio znalezione dźwięki. Najnowsze i te starsze. To, co aktu­al­nie odt­warzam częś­ciej niż trzy razy. Bard­zo subiek­ty­wnie i bez żad­ne­go konkret­ne­go uza­sad­nienia.

A żeby trzy­mać się pewnej kon­wencji — wnętrze każde­go posta składać się będzie z utworów pię­ciu.

Smaczne­go.

https://www.youtube.com/watch?v=yQbO1hKjsJA