Rzeczy, na których nie warto oszczędzać

Categories prywata

Lista jest jak najbardziej subiek­ty­w­na i w dużej mierze stwor­zona na pod­staw­ie włas­nych doświad­czeń. Nie musisz się z nią zgadzać, ale możesz ją uzu­pełnić o swój komen­tarz. Zapraszam.

Internet

Cza­sem w gronie zna­jomych wspom­i­namy z rozrzewie­niem wstuki­wanie w ustaw­ieni­ach połączenia numeru 0202122, wsłuchi­wanie się w zgrzy­ty naw­iązu­jącego połącze­nie z inter­netem mode­mu oraz zarwane na sur­fowa­niu po hiperświecie noc­ki.

Owo zary­wanie nocek wynikało z trzech pod­sta­wowych powodów. Po pier­wsze — koszt korzys­ta­nia z łącza po 22 był dużo niższy.. Po drugie — praw­dopodobieńst­wo zer­wa­nia połączenia w wyniku pod­niesienia słuchaw­ki tele­fonu przez jed­nego z domown­ików było bliskie zeru. Po trze­cie — ład­owanie stron trwało wie­ki.

Kilka­naś­cie lat później jesteśmy w zupełnie innym miejs­cu. Więk­szość z naszych codzi­en­nych akty­wnoś­ci związanych jest z inter­netem. Wyko­rzys­tu­je­my go do pra­cy, utrzymy­wa­nia relacji z bliski­mi (i dal­szy­mi) oraz do rozry­w­ki. I szcz­erze mówiąc gdy­bym miał wymienić rzeczy, które doprowadza­ją mnie do sza­łu, to na szczy­cie tej krótkiej liś­cie znalazł­by się wol­ny inter­net.

Dlat­ego wolę płacić te dodatkowe 20 zło­tych miesięcznie więcej. Dla świętego spoko­ju

Maszynka do golenia

Pijąc piwko w jed­nej z krakows­kich piwnic pod­słuchałem wypowiedź siedzącej przy sto­liku obok niewiasty. Nieco bełkocząc, rzu­ciła w kierunku swo­jego współ­to­warzysza pijack­iej niedoli stwierdze­nie:

Ty jesteś facetem! Ty się nie musisz golić…

Wait, WHUUUUT?

Z wielką chę­cią wziąłbym kiedyś udzi­ał w akcji o kryp­ton­imie movem­ber lub raz do roku wys­taw­iałbym swo­ją brodę na jakiejś chary­taty­wnej aukcji (jak Marcin dla WOŚP). Nieste­ty, jestem jed­nym z tych, którzy zami­ast ustaw­ić się w kole­jce po bujny zarost, ewident­nie stali gdzie indziej.

W związku z tym, od cza­su do cza­su muszę sięgnąć po maszynkę. Elek­tryczne wynalaz­ki nieste­ty nie sprawdza­ją się w moim przy­pad­ku zbyt dobrze. Jed­no­ra­zowe maszyn­ki omi­jam sze­rokim łukiem. Jeśli już mam wykony­wać tą znielu­bianą czyn­ność, to cho­ci­aż niech sprzęt z którego korzys­tam robi to dobrze.

Whisky

Kto nie lubi rudej na myszach?

Pijam rzad­ko. Kiedyś tylko z colą, dziś różnie — w zależnoś­ci od sytu­acji, ale głównie z lodem.

Był czas, gdy się­gałem po dostęp­nego za niewielką kasę w Lid­lu West­ern Gol­da. Przes­tałem, gdy jed­nego wiec­zoru zestaw­iłem go ze smakiem czarnego Wędrown­icz­ka. Od tego cza­su lid­lowe zło­to ma dla mnie smak pali­wa raki­etowego.

Nie jestem jeszcze degus­ta­torem i znaw­cą tem­atu. Daleko mi do rozpoz­nawa­nia w smaku pełno­let­niej whisky od tej sześć lat młod­szej. Ale sko­ro pijam ją tak rzad­ko i dla przy­jem­noś­ci, wolę się­gać po te nieco bardziej wyszukane trun­ki.

Sushi

W zasadzie cały akapit poświę­cony whisky mógłbym powtórzyć i w tym przy­pad­ku.

Jadam bard­zo spo­rady­cznie i wiąże się to zazwyczaj z jakąś cel­e­bracją, ale jeśli zabier­ać się za coś, to tylko porząd­nie. Hiper­mar­ke­towe susza­ki mają z japońską potrawą tyle wspól­nego co adi­dasy z adabibasa­mi…

Alter­naty­wą dla drogich sushi barów pozosta­je oga­r­nię­cie tem­atu samemu, w domowych warunk­ach. Nie pod­jąłem się jeszcze nigdy tego wyzwa­nia, choć przekładam je z miesią­ca na miesiąc.

Swo­ją drogą, w Małopolsce (Kraków i Zakopane) pole­cam Koji, gdzie ser­wu­ją fenom­e­nalne sushi na ciepło.

Wizytówki

Heh, a ja znowu o tym :)

Tem­at zasad­nic­zo wycz­er­pałem w dedykowanym temu zagad­nie­niu wpisie.

Jeśli decy­du­jesz się na wyko­nanie wiz­ytówek to oznacza, że ważne jest dla Ciebie naw­iązy­wanie relacji. Jeśli ważne jest naw­iązy­wanie relacji, ważne powin­no być również wraże­nie jakie zostaw­iasz po pier­wszym spotka­niu. Liczyć się powinien nie tylko wygląd czy to co masz do powiedzenia, ale też to, co Twój rozmów­ca zabierze do domu.

Wychodzę z założe­nia, że wiz­ytówka powin­na wywoły­wać po jej wymi­an­ie „efekt WOW” oraz być łatwą do wyszuka­nia pośród ster­ty innych blankiecików. Wyróżnij się lub giń.

Tatuaże

Jedyny punkt, którego nie jestem w stanie opisać bazu­jąc na włas­nych doświad­czeni­ach. Jeszcze.

Od daw­na wiedzi­ałem, że chcę. Dłu­go myślałem co i gdzie chcę. Ter­az jestem na etapie wyboru jak i przez kogo…

Jed­no jest pewne — decy­du­ję się na coś, co będzie mi towarzyszyć do koń­ca życia. Dlat­ego wolę odd­ać się pod igłę spec­jal­iś­cie i trafić kiedyś tutaj zami­ast na tę stronę.

Zadałem to samo pytanie Karoli…

Zbier­a­jąc się do napisa­nia tego tek­stu, zapy­tałem Karol­ki na czym jej zdaniem nie warto oszczędzać. Odpowiedzi­ała naty­ch­mi­ast: na uszczęśli­wia­n­iu żony.

I ja się z tym zgodzę. I ja to szanu­ję.

 • Tasiek

  Bra­wo:)
  Do sushi chy­ba jeszcze nie dorosłem, albo coś.. z resztą zgadzam się w 100%.
  Moja ulu­biona whisky ze ‘śred­niej’ pół­ki — Jame­son ;)

  Dorzu­ciłbym jeszcze jed­ną rzecz, na pozór banal­ną — ogól­nie, pro­duk­ty spoży­w­cze.. Koniec końców cena zwyk­le idzie w parze z jakoś­cią, a prze­cież ‘jesteś tym, co jesz’ :) nie wspom­i­na­jąc o wraże­ni­ach smakowych.
  Ja np. odkryłem ostat­nio pro­duk­ty od Bal­cerzak-a (dostęp­ne w Żabkach, nie wiem gdzie jeszcze), frank­furterek nie mogę przes­tać wcinać:P spróbuj. Podob­nie np. jaj­ka.. z zewnątrz wszys­tkie wyglą­da­ją tak samo.. :)

  • mynameisaks

   Praw­da.

   Jajek staram się nie kupować w sklepach. Mama i teś­ciowa zawsze wyposaża­ją nas w duży zapas wiejs­kich dobrodziejstw :)