Rewind #14: Pezet

Categories muzyka

W min­ioną sobotę w krakowskiej siedz­i­bie Mr. Pancake’a odbyło się Koka Par­ty, czyli impreza syg­nowana marką nagran­iowo — odzieżową Peze­ta. Obec­ny był i on.

Wybrałem się i ja z mis­ją chwyce­nia kilku kadrów. Trafiłem zbyt wcześnie, na moment moc­no nie­ofic­jal­ny. Nie chcąc prz­ery­wać pry­wat­ny­ch rozmów i nie bard­zo wiedząc… jak zagadać, wró­ciłem do domu z pustymi rękami.

Ot, his­to­ria. Posłucha­jmy więc muzyki.

W dzisiejszym #Rewind wracam pamię­cią do ulu­biony­ch utworów Peze­ta, które nie trafiły na jego pły­ty. Zna­jdziecie tu gościn­ne zwrotki u inny­ch rap­erów, wer­sy nagrane na pły­ty pro­du­cenck­ie oraz utwór nagrany we współpra­cy z pewną marką odzieżową.

Zaczy­namy od abso­lut­ne­go klasyka i fenom­e­nal­ne­go utworu ze świet­ne­go albu­mu. Lari Fari to jeden z tych pro­jek­tów, które zniknęły ze sceny po wyda­niu jed­nej pły­ty. I bard­zo tego żału­je. Co ciekawe — wiel­bię ten numer od lat –nas­tu, a dopiero całkiem niedawno dowiedzi­ałem się, że jego współpro­du­cen­tem jest mój bliski zna­jomy.

Pod dwó­jeczką zna­jdziecie gościn­ną zwrotkę z pły­ty, dla której w moim ser­duchu zna­j­du­je się spec­jal­na szu­flad­ka na wspom­nienia. Albu­mu, który jakieś trzy lata temu moc­no tu obraz­iłem. Obiecu­ję w swoim cza­sie zwery­fikować spisane tam tezy, bo całkiem niedawno okaza­ło się, że “Światła mias­ta” są pon­ad­cza­sowe.

W następ­nej kole­jnoś­ci zna­jdziecie utwór z pro­du­cenck­iej pły­ty Prak­tika. Wciąż mam nadzieję, że ów jego­mość wyda mate­ri­ał, o którym jak­iś czas prze­bąki­wało U Know Me.

Numer cztery to fan­tasty­czny remiks w wyko­na­niu Flir­tini utworu pochodzące­go z pły­ty pro­du­cenck­iej Czarne­go HiFi. W ory­gi­nale utwór również praży, ale wer­s­ja Jedy­naka i Men­ta XXL to prawdzi­wy sztos.

Kończymy współpracą Peze­ta z Jimkiem zare­je­strowaną w ramach kon­trak­tu z Reebok Clas­sics. Nie tylko dlat­e­go, że taką współpracę muzyków z markami to ja szanu­ję. Ale dlat­e­go, że to dobry numer. Ot, po pros­tu.